El passat divendres 29 de juliol va tenir lloc la Comissió Especial de Comptes de l’Exercici 2021 – “Els comptes estan sanejats amb deute zero”

El passat divendres 29 de juliol, al matí, va tenir lloc la Comissió Especial de Comptes de l’Exercici 2021 amb l’objectiu d’examinar, estudiar i informar del Compte General anual del Pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en compliment d’allò que disposa la Llei i el ROM. La Comissió de Comptes es va convocar l’1 de juliol i, des del 4 de juliol, tots els membres d’aquesta -els regidors i regidores de cada grup polític amb representació al Consistori, amb vot ponderat- han tingut accés a la documentació per estudiar-la i poder consultar-la i plantejar dubtes. Així, els regidors i les regidores han tingut 26 dies per consultar la documentació i l’expedient.

La Comissió Especial de Comptes està integrada per un membre de cada grup polític de la Corporació amb vot ponderat:

 • Feliu Gil en representació de Compromís amb la Bisbal (6 vots ponderats)
 • Daniel Caballero en representació del PSC (2 vots ponderats)
 • Xavier Faura en representació d’Units per la Bisbal-FIC (1 vot ponderat)
 • Maguy Antolín en representació d’Ara la Bisbal (1 vot ponderat)
 • Sílvia Monfort en representació d’ERC-AM (1 vot ponderat)

De la Comissió també en prenen part l’alcaldessa Agnès Ferré com a presidenta, la secretària i la interventora municipal.

La Comissió de Comptes aprova el Compte General de l’exercici 2021

La Comissió Especial de Comptes va aprovar el Compte General de l’exercici 2021 amb 6 vots ponderats a favor de Compromís amb la Bisbal, 2 vots ponderats d’abstenció del PSC, 1 vot ponderat en contra d’Units per la Bisbal-FIC, 1 vot ponderat en contra d’Ara la Bisbal i 1 vot ponderat en contra d’ERC-AM. Per tant, el compte General de l’exercici 2021 s’ha aprovat favorablement i ha quedat justificat.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que

“Els comptes estan sanejats, amb deute zero. Del 2015 al 2021, el pressupost ha crescut un 23,5%, els impostos han pujat un 0% i el deute s’ha cancel·lat. Tot plegat ha suposat passar d’un endeutament de 1.188€ per bisbalenc el 2014 a un endeutament de 0€ per bisbalenc el 31 de desembre de 2021. En 6 anys i mig hem aconseguit un Ajuntament sanejat i sense endeutament. Ho hem aconseguit amb bona gestió, amb més serveis i sense apujar impostos”.

Liquidació del pressupost 2021

Es liquida el pressupost amb 7.188.458,82€, perquè s’hi incorporen més de 2,5 milions d’euros en modificació de crèdit, provinents del romanent de tresoreria i el superàvit de 2020.

 • Pressupost aprovat inicial: 4.592.408,53€
 • Superàvit pressupostari: 1.334.391,20€

El Compte general del 2021, amb tots els seus documents i annexos, reflecteix fidelment la situació econòmica, financera i patrimonial de l’Ajuntament.

La liquidació del pressupost 2021 es va aprovar, per Decret d’alcaldia, el 31 de març de 2022. En el Ple ordinari del 20 de juny de 2022 es va donar compte de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària de la liquidació.

L’Ajuntament compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària

Es compleix perquè l’Ajuntament té superàvit pressupostari (els ingressos dels capítols 1 a 7 del pressupost són suficients per finançar les despeses dels capítols 1 a 7 del pressupost, la qual cosa representa una situació de superàvit pressupostari) i una capacitat de finançament d’1.465.492€.

Es compleix l’objectiu de la regla de la despesa (situació en la qual la variació de la despesa computable no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut corresponent a aquest exercici).

A causa de la situació de pandèmia per la COVID-19 i seguint les recomanacions de la Comissió Europea, el Consell de Ministres va aprovar la suspensió de la regla de la despesa durant els anys 2020 i 2021. Però, així i tot, s’ha calculat i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès la compleix.

Coeficient de deute viu del 0% (a final d’any es van amortitzar els préstecs de l’Ajuntament, dels quals quedaven 274.829,54€ per amortitzar)

L’Ajuntament compleix amb l’objectiu del límit de deute públic, establert en el 110%, d’acord amb normativa vigent.

Es compleix amb aquest objectiu perquè l’import del deute viu total a 31 de desembre de 2021 és de 0€ per amortitzar els préstecs pendents a finals d’any.

L’Ajuntament compleix la regla de la despesa

Coeficient de deute viu del 0% (a finals d’any es van amortitzar els préstecs de l’Ajuntament, dels quals quedaven 274.829,54€)

Es liquida el pressupost amb 7.188.458,82€, perquè s’incorporen més de 2,5 milions d’euros en modificació de crèdit, provinents del romanent de tresoreria i del superàvit de 2020.

Podeu consultar el Compte General del 2021 al portal de Transparència: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/dossier.1

També es pot consultar a l’Ajuntament, de forma presencial, durant un termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’Edicte. Prèviament, s’ha publicat l’anunci al tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Durant el període d’exposició pública es podran presentar reclamacions, objeccions i observacions i, aquestes, hauran de ser examinades per la Comissió, prèvia pràctica de les comprovacions oportunes, per a l’emissió d’un nou informe que seria elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions o observacions formulades, al Ple de la Corporació Municipal.

Val a dir que els membres de l’Auditoria Ciutadana podien assistir a la Comissió de Comptes com a oients i consultar, els dies previs, la documentació a l’Ajuntament. La reunió amb els membres d’aquesta va tenir lloc el 12 de juliol i va comptar amb l’assistència de tres de les deu persones convidades. No obstant això, les deu estaven convidats a assistir a la Comissió de Comptes. Finalment, la comissió va comptar amb l’assistència -com a oient- d’un dels membres de l’Auditoria Ciutadana.


CASTELLANO | El pasado viernes 29 de julio, por la mañana, tuvo lugar la Comisión Especial de Cuentas del Ejercicio 2021 con el objetivo de examinar, estudiar e informar de la cuenta General anual del Presupuesto del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en cumplimiento de aquello que dispone la Ley y el ROM. La Comisión de Cuentas se convocó el 1 de julio y, desde el 4 de julio, todos los miembros de esta -los concejales y concejalas de cada grupo político con representación en el Consistorio, con voto ponderado- han tenido acceso a la documentación para estudiarla y poder consultarla y plantear dudas. Así, los concejales y concejalas han tenido 26 días para consultar la documentación y el expediente.

La Comisión Especial de Cuentas está integrada por un miembro de cada grupo político de la Corporación con voto ponderado:

 • Feliu Gil en representación de Compromís amb la Bisbal (6 votos ponderados)
 • Daniel Caballero en representación del PSC (2 votos ponderados)
 • Xavier Faura en representación de Units per la Bisbal-FIC (1 voto ponderado)
 • Maguy Antolín en representación de Ara la Bisbal (1 voto ponderado)
 • Sílvia Monfort en representación de ERC-AM (1 voto ponderado)

De la Comisión también toman parte la alcaldesa Agnès Ferré como presidenta, la secretaria y la interventora municipal.

La Comisión de Cuentas aprueba la Cuenta General del ejercicio 2021

La Comisión Especial de Cuentas aprobó la Cuenta General del ejercicio 2021 con 6 votos ponderados a favor de Compromís amb la Bisbal, 2 votos ponderados de abstención del PSC, 1 voto ponderado en contra de Units per la Bisbal-FIC, 1 voto ponderado en contra de Ara la Bisbal y 1 voto ponderado en contra de ERC-AM. Por tanto, la cuenta General del ejercicio 2021 se ha aprobado favorablemente y ha quedado justificada.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que:

“Las cuentas están saneadas, con deuda cero. Del 2015 al 2021, el presupuesto ha crecido un 23,5%, los impuestos han subido un 0% y la deuda se ha cancelado. Todo ello ha supuesto pasar de un endeudamiento de 1.188€ por bisbalense el 2014 a un endeudamiento de 0€ por bisbalense el 31 de diciembre de 2021. En 6 años y medio hemos conseguido un Ayuntamiento saneado y sin endeudamiento. Lo hemos conseguido con buena gestión, con más servicios y sin subir impuestos”.

Liquidación del presupuesto 2021

Se liquida el presupuesto con 7.188.458,82€, porque se incorporan más de 2,5 millones de euros en modificación de crédito, provenientes del remanente de tesorería i el superávit del 2020.

 • Presupuesto aprobado inicial: 4.592.408,53€
 • Superávit presupuestario: 1.334.391,20€

La Cuenta General del 2021, con todos sus documentos y anexos, refleja fielmente la situación económica, financiera y patrimonial del Ayuntamiento.

La liquidación del presupuesto 2021 se aprobó, por Decreto de alcaldía, el 31 de marzo de 2022. En el Pleno ordinario del 20 de junio de 2022 se dio cuenta del informe de Intervención relativo al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de la liquidación.

El Ayuntamiento cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria

Se cumple porque el Ayuntamiento tiene superávit presupuestario (los ingresos de los capítulos 1 al 7 del presupuesto son suficientes para financiar los gastos de los capítulos 1 a 7 del presupuesto, la cual cosa representa una situación de superávit presupuestario) y una capacidad de financiación de 1.465.492€.

Se cumple el objetivo de la regla del gasto (situación en la que la variación del gasto computable no supera la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto correspondiente a este ejercicio).

A causa de la situación de pandemia de la COVID-19 y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros aprobó la suspensión de la regla del gasto durante los años 2020 y 2021. Pero, aun así, se ha calculado y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès la cumple.

Coeficiente de deuda viva del 0% (a finales de año se amortizaron los préstamos del Ayuntamiento, de los que quedaban 274.829,54€ por amortizar)

El Ayuntamiento cumple con el objetivo del límite de deuda pública establecida en el 110%, de acuerdo con la normativa vigente.

Se cumple con este objetivo porque el importe de la deuda viva total a 31 de diciembre de 2021 es de 0€ para amortizar los préstamos pendientes a finales de año.

El Ayuntamiento cumple con la regla del gasto

Coeficiente de deuda viva del 0% (a finales de año se amortizaron los préstamos del Ayuntamiento, de los que quedaban 274.829,54€)).

Se liquida el presupuesto con 7.188.458,82€, porque se incorporan más de 2,5 millones de euros en modificación de crédito, provenientes del remanente de tesorería y del superávit de 2020.

Podéis consultar la Cuenta general del 2021 en el Portal de Transparencia: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/dossier.1

También se puede consultar en el Ayuntamiento, de forma presencial, durante un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del Edicto. Previamente, se ha publicado el anuncio en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Durante el periodo de exposición pública se podrán presentar reclamaciones, objeciones y observaciones y, estas, deberán ser examinadas por la Comisión, previa práctica de las comprobaciones oportunas, para la emisión de un nuevo informe que sería elevado, junto con las objeciones, reclamaciones u observaciones formuladas, al Pleno de la Corporación Municipal.

Cabe decir que los miembros de la Auditoría Ciudadana podían asistir a la Comisión de Cuentas como oyentes y consultar, los días previos, la documentación en el Ayuntamiento. La reunión con los miembros de esta tuvo lugar el 12 de julio y contó con la asistencia de tres de las nueve personas invitadas. No obstante, las diez estaban invitadas a asistir a la Comisión de Cuentas. Finalmente, la comisión contó con la asistencia -como oyente- de uno de los miembros de la Auditoría Ciudadana.