El passat divendres 29 de juliol es va celebrar un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El passat divendres 29 de juliol, a les 13h, es va celebrar un Ple Extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a petició dels regidors dels grups municipals del PSC, Units per la Bisbal-FIC ERC-AM.

S’hi van tractar els següents punts, tots a petició dels regidors que van sol·licitar la convocatòria del Ple:

1.-“La Constitució d’una taula de diàleg formada pels portaveus dels grups municipals del ple amb els representants del Club Segle XX a fi de trobar una solució política, elaborada i presentada a iniciativa de ERC, PSC i UniTS-FIC”.

No es va aprovar amb els vots en contra de Compromís amb la Bisbal (6) i els vots a favor del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

Es proposava constituir una comissió de taula de diàleg que actués “sobre la qüestió de la nul·litat del contracte d’arrendament, per tal de trobar una solució alternativa” i estaria formada per “l’alcaldessa, la secretària interventora de l’Ajuntament o qualsevol altre tècnic municipal i 2 representants de l’entitat Club Segle XX”.

Es proposava arribar als següents acords:

“Primer: Aprovar la constitució de la comissió per Taula de diàleg formada pels portaveus dels grups municipals del ple amb els representants del Club Segle XX a fi de trobar una solució política.

Segon: Emetre notificació a l’entitat de la resolució adoptada en aquest ple i sol·licitar la designació de dos representants per assistir a la comissió en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la data d’aprovació.

Tercer: Convocar reunió de la primera sessió de la comissió dintre dels següents 15 dies hàbils a la resolució adoptada en aquest ple i notificar-ho als representants designats pel Club Segle XX”.

2.-”Aprovació de l’Ordenança municipal sobre soroll i vibracions, elaborada i presentada a iniciativa d’ERC”.

No es va aprovar amb els vots en contra de Compromís amb la Bisbal (6) i els vots a favor del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

El segon punt de la petició de Ple extraordinari  proposava aprovar l’ordenança municipal sobre sorolls i vibracions i donar compte de l’acord adoptat als òrgans supramunicipals corresponents.

El dimarts 26 de juliol es va convocar el Ple extraordinari i, en l’expedient d’aquesta proposta, s’incloïa un informe de secretaria -realitzat a petició de l’alcaldessa- sobre la proposta. El 27 de juliol, els regidors i regidora que sol·licitaven el Ple extraordinari van entrar, mitjançant el registre, les següents esmenes a la proposta:

“Que es modifiquin els acords a aprovar:

PRIMER. Aprovació inicial Ordenança municipal sobre soroll i vibracions en els termes que figuren l’expedient (annex)

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini de 30 dies mitjançant anunci publicat al butlletí oficial de la província de Tarragona, el diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin permanents. Així mateix estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest ajuntament.

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel ple.

TERCER. Publicar l’acord d’aprovació definitiva, juntament amb el text íntegre d’ordenança, per al seu general coneixement al butlletí oficial de la província de Tarragona, al tauler d’anuncis i a la seu
electrònica d’aquest ajuntament.

QUART. Remetre a l’administració de l’estat i al departament corresponent de la comunitat autònoma, en el termini de 15 dies la certificació que acrediti la elevació definitiva de l’aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada.

CINQUÉ. Facultar a la Sra. Alcaldessa, per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte”.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va sol·licitar que la proposta quedés sobre la taula, comprometent-se a publicar una consulta pública la setmana següent, ja que, segons l’informe de secretaria sobre la proposta, “l’apartat tercer de l’informe diu que, abans de l’elaboració d’un reglament o una Ordenança, s’ha de fer la Consulta Pública a través del web de l’Ajuntament, recollir l’opinió i propostes de la ciutadania. La consulta pública no cal fer-la quan la proposta de reglament o ordenança no té un impacte significatiu en l’activitat econòmica, no imposa obligacions rellevants als destinataris o regula aspectes parcials d’una matèria. Però en el cas de la proposta de reglament d’ordenança municipal sobre sorolls i vibracions, sí s’ha de fer.

Per tot això, aquest dilluns 1 d’agost s’inicia una consulta pública per iniciar el procediment per, posteriorment, poder aprovar l’ordenança”.

3.-  “Aprovació MOCIÓ Pel suport municipal als  ciutadans davant dels talls d’aigua. Elaborada i presenta a iniciativa del ERC, PSC i UniTS-FIC”.

Es va aprovar per unanimitat la:

“Moció de suport a les persones del municipi que en algun moment s’han trobat o es troben sense subministrament d’aigua, per problemes en la xarxa de subministrament.

Davant talls superiors a les 8 hores ininterrompudes, l’ajuntament es compromet a:

Contractar el servei de subministrament d’aigua potable mitjançant camions cisterna.

Disposar del servei dels agents d’informació, per apropar les garrafes d’aigua a la gent gran o persones de mobilitat de reduïda.

Habilitar instal·lacions municipals, per oferir un espai per la dutxa i higiene dels bisbalencs/ques afectats”.

Els acords aprovats són:

PRIMER. Aprovar la moció.

SEGON. Donar compte de l’acord adoptat a les diferents entitats municipals i associacions de veïns.


CASTELLANO

El pasado viernes 29 de julio, a las 13h, se celebró un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a petición de los concejales de los grupos municipales del PSC, Units per la Bisbal-FIC y ERC-AM.

Se trataron los siguientes puntos, todos a petición de los concejales que solicitaron la convocatoria del Pleno.

1.-“La Constitución de una mesa de diálogo formada por los portavoces de los grupos municipales del pleno con los representantes del Club Siglo XX a fin de encontrar una solución política, elaborada y presentada a iniciativa de ERC, PSC y UniTS-FIC”.

No se aprobó con los votos en contra de Compromís amb la Bisbal (6) y los votos a favor del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Se proponía constituir una comisión de mesa de diálogo que actuase “sobre la cuestión de la nulidad del contrato de arrendamiento, con tal de encontrar una solución alternativa” y estaría formada por “la alcaldesa, la secretaria interventora del Ayuntamiento o cualquier otro técnico municipal y 2 representantes de la entidad Club Siglo XX”.

Se proponía llegar a los siguientes acuerdos:

“Primero: Aprobar la constitución de la comisión por Mesa de diálogo formada por los portavoces de los grupos municipales del pleno con sus representantes del Club Siglo XX a fin de encontrar una solución política.

Segundo: Emitir notificación a la entidad de la resolución adoptada en este pleno y solicitar la designación de dos representantes para asistir a la comisión en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la fecha de aprobación.

Tercero: Convocar reunión de la primera sesión de la comisión dentro de los siguientes 15 días hábiles a la resolución adoptada en este pleno y notificárselo a los representantes designados por el Club Siglo XX”.

2.-Aprobación de la Ordenanza municipal sobre ruido y vibraciones elaborada y presentada a petición de ERC”.

No se aprobó con los votos en contra de Compromís amb la Bisbal (6), y los votos a favor del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

El segundo punto de la petición del Pleno extraordinario proponía aprobar la ordenanza municipal sobre ruidos y vibraciones y dar cuenta del acuerdo adoptado a los órganos supramunicipales correspondientes.

El martes 26 de julio se convocó el Pleno extraordinario y, en el expediente de esta propuesta, se incluía un informe de secretaría -realizado a petición de la alcaldesa sobre la propuesta. El 27 de julio, los concejales y concejala que solicitaban el Pleno extraordinario entraron, mediante el registro, las siguientes enmiendas a la propuesta:

“Que se modifiquen los acuerdos a aprobar:

PRIMERO. Aprobación inicial Ordenanza municipal sobre ruido y vibraciones en los términos que figuran en el expediente (anexo)

SEGUNDO. Someter a información pública y audiencia de los interesados por un plazo de 30 días mediante anuncio publicado en el boletín oficial de la provincia de Tarragona, el diario oficial de la Generalitat de Catalunya, en uno de los medios de comunicación escrita diaria y en el tablón de anuncios de la corporación, para que estos puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones y sugerencias que estimen permanentes. Así mismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el citado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el pleno.

TERCERO. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, junto con el texto íntegro de ordenanza, para su general conocimiento en el boletín oficial de la provincia de Tarragona, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica de este ayuntamiento.

CUARTO. Remitir a la administración del estado y al departamento correspondiente de la comunidad autónoma, en el plazo de 15 días la certificación que acredite la elevación definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autentificada.

QUINTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa, para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto”.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, solicitó que la propuesta quedase sobre la mesa, comprometiéndose a publicar una consulta pública la semana siguiente, ya que, según el informe de la secretaría sobre la propuesta, “el apartado tercero del informe dice que antes de la elaboración de un reglamento o una Ordenanza, se tiene que hacer la Consulta Pública a través de la web del Ayuntamiento, recoger la opinión y propuestas de la ciudadanía. La consulta pública no es necesario hacerla cuando la propuesta de reglamento u ordenanza no tiene un impacto significativo en la actividad económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios o regula aspectos parciales de alguna materia. Pero en el caso de la propuesta de reglamento de ordenanza municipal sobre ruidos y vibraciones, sí que se tiene que hacer.

Por todo ello, este lunes 1 de agosto se inicia una consulta pública para iniciar el procedimiento para, posteriormente, poder aprobar la ordenanza”.

3.-“Aprobación MOCIÓN Por el apoyo municipal a los ciudadanos ante los cortes de agua. Elaborada y presentada a iniciativa de ERC, PSC y UniTS-FIC”.

Se aprobó por unanimidad la:

“Moción de apoyo a las personas del municipio que en algún momento se han encontrado o se encuentran sin suministro de agua, por problemas en la red de suministro.

Ante los cortes superiores a las 8 horas ininterrumpidas, el ayuntamiento se compromete a:

Contratar el servicio de suministro de agua potable mediante camiones cisterna.

Disponer del servicio de los agentes de información, para acercar las garrafas de agua a la gente mayor o a personas de movilidad reducida.

Habilitar instalaciones municipales, para ofrecer un espacio para la ducha e higiene de los bisbalencs y bisbalenques afectados”.

Los acuerdos aprobados son:

PRIMERO. Aprobar la moción.

SEGUNDO. Dar cuenta del acuerdo adoptado a las distintas entidades municipales y asociaciones de vecinos.