Consulta pública per a la confecció de l’Ordenança Municipal sobre sorolls i vibracions

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “els regidors i regidores del PSC, Units per la Bisbal-FIC i ERC van presentar una proposta d’aprovació inicial d’ordenança municipal sobre sorolls i vibracions en el Ple extraordinari del divendres 29 de juliol de 2022. Aquesta proposta no es va aprovar inicialment perquè l’article 133 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indica que, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de realitzar una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament. La consulta pública és per demanar l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives, reguladores i no reguladores

Per aquest motiu i, previ a la confecció i aprovació inicial de l’ordenança municipal, obrim aquesta consulta pública per recollir aportacions dels bisbalencs i bisbalenques durant 30 dies hàbils”.

Podeu participar en la consulta accedint a l’enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/consulta-publica-ordenanca-sorolls-vibracions/

CASTELLANO | Hasta el 13 de septiembre de 2022 podéis participar en la consulta pública para la confección de la Ordenanza Municipal sobre ruidos y vibraciones. El objetivo de la consulta es recoger la opinión de los vecinos y vecinas de la Bisbal sobre esta nueva ordenanza.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “los concejales y concejalas del PSC, Units per la Bisbal-FIC y ERC presentaron una propuesta de aprobación inicial de ordenanza municipal sobre ruidos y vibraciones en el Pleno extraordinario del viernes 29 de julio de 2022. Esta propuesta no se aprobó inicialmente porque el artículo 133 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indica que, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se tiene que realizar una consulta pública a través del portal web del Ayuntamiento. La consulta pública es para solicitar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma sobre:

  • Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  • La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  • Los objetivos de la norma.
  • Las posibles soluciones alternativas, reguladoras y no reguladoras.

Por este motivo y, previamente a la confección y aprobación inicial de la ordenanza municipal, abrimos esta consulta pública para recoger las aportaciones de los bisbalencs y bisbalenques durante 30 días hábiles”.

Podéis participar en la consulta accediendo al enlace: https://bisbalpenedes.com/web/consulta-publica-ordenanca-sorolls-vibracions/