Aquest dimarts 26 de juliol s’obrirà el segon sobre de les propostes presentades a la licitació de les obres de rehabilitació i ampliació de la fase 1 del poliesportiu municipal. 

Aquest dimarts 26 de juliol, a les 12h, s’obrirà el segon sobre de les propostes presentades a la licitació de les obres de rehabilitació i ampliació de la fase 1 del poliesportiu municipal. 

La mesa de contractació s’ha reunit el dilluns 25 de juliol per a l’obertura del sobre digital “A”, que és el que conté les declaracions responsables. Dins del termini s’han presentat 4 empreses.

Aquest dimarts 26 de juliol s’obrirà el sobre digital “C” que conté la documentació a valorar segons els criteris que depenen de judicis de valor. L’obertura dels sobres es farà a la Sala de plens i és oberta a l’assistència de públic.


Este martes 26 de julio, a las 12h, se abrirá el segundo sobre de las propuestas presentadas a la licitación de las obras de rehabilitación y ampliación de la fase 1 del polideportivo municipal.

La mesa de contratación se ha reunido el lunes 25 de julio para la apertura del sobre digital “A”, que es el que contiene las declaraciones responsables. Dentro del plazo se han presentado 4 empresas.

Este martes 26 de julio se abrirá el sobre digital “C” que contiene la documentación a valorar según los criterios que dependen de juicios de valor. La apertura de los sobres se hará en la Sala de Plenos y es abierta a la asistencia de público.