S’adjudica el contracte del servei de redacció, disseny, maquetació i impressió de la revista municipal a l’empresa Quid Comunicació SL

La Junta de Govern del dilluns 11 de juliol ha adjudicat el contracte del servei de redacció, disseny, maquetació i impressió de la revista municipal a Quid Comunicació SL, per un import de 18.720€ anuals (IVA inclòs). La licitació és per un termini de 2 anys + pròrroga de 2 anys i la revista es publica de forma bimensual.

Durant el termini de licitació van presentar-se un total de dues empreses i la mesa de contractació va proposar a la Junta de Govern adjudicar el servei a l’empresa que ha obtingut més puntuació, tal com estableix el plec de clàusules.


La Junta de Gobierno del lunes 11 de julio ha adjudicado el contrato del servicio de redacción, diseño, maquetación e impresión de la revista municipal a Quid Comunicació SL, por un importe de 18.720€ anuales (IVA incluido). La licitación es por un plazo de 2 años + prórroga de 2 años y la revista se publica de forma bimensual.

Durante el plazo de licitación se presentaron un total de dos empresas y la mesa de contratación propuso a la Junta de Gobierno adjudicar el servicio a la empresa que ha obtenido más puntuación, tal y como establece el pliego de cláusulas.