Aquest dilluns 20 de juny ha tingut lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dilluns 20 de juny, a les 19h, s’ha celebrat el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, corresponent a aquest trimestre, amb la presència de tots els regidors del Consistori.

S’hi han tractat els següents punts:

1.-Acta del Ple ordinari del 21 de març de 2022

S’ha aprovat per unanimitat

2.-Acta del Ple extraordinari del 28 d’abril de 2022

S’ha aprovat per unanimitat.

3.-Festes locals per al 2023

S’ha aprovat per unanimitat.

S’aproven els següents dies com a dies de festa local per a l’any 2023:

-El dilluns 24 d’abril, Festa de Sant Jordi

-El dilluns 14 d’agost, Festa Major

4.-Es dona compte al Ple dels Decrets d’alcaldia.

Es dona compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des del darrer Ple ordinari fins abans de la convocatòria d’aquest Ple. Tots els regidors i regidores del Consistori tenen accés al llibre de Decrets des del moment en què són vigents.

5.-Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local

Es dona compte de les Juntes de Govern local celebrades des del darrer Ple ordinari i fins abans de la convocatòria d’aquest Ple ordinari. Tots els regidors i regidores del Consistori tenen accés a les actes de les Juntes de Govern des del moment en què s’aproven i també estan penjades al Portal de Transparència.

6.-Donar compte de l’informe d’intervenció sobre l’execució del pla d’acció

Es dona compte al Ple de l’informe d’intervenció sobre el Pla d’acció, a partir de l’informe resum del control financer de l’exercici 2020, tal com estableix la normativa de control intern de les entitats del sector públic local. L’informe conclou informant de les mesures executades, les que s’estan executant i les que s’han d’iniciar.

7.-Donar compte de l’informe anual sobre el control intern 2021

En compliment de la normativa de control intern de les entitats del sector públic local, es dona compte al Ple de l’informe de resum anual d’intervenció sobre el control intern de 2021.

8.-Donar compte de l’informe anual d’auditoria de sistemes del registre de factures del 2020

Es dona compte al Ple de l’informe d’intervenció sobre l’auditoria de sistemes del registre de factures del 2020, tal com estableix la normativa de control intern de les entitats del sector públic local.

9.-Donar compte de l’informe d’intervenció del control financer permanent sobre la contractació menor del 2020

Es dona compte de l’informe de control financer permanent sobre la contractació menor de l’exercici 2020 en compliment de la normativa de control intern de les entitats del sector públic local.

10.-Donar compte de l’informe del càlcul de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera del pressupost 2022, amb motiu de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2021

Es dona compte al Ple de l’informe d’intervenció relatiu al càlcul de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del pressupost 2022, amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2021, en compliment de la normativa d’hisendes locals i d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L’informe conclou amb el compliment de l’Ajuntament amb els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute.

Torn de Precs i preguntes


CASTELLANO | Este lunes 20 de junio, a las 19h, se ha celebrado el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, correspondiente a este trimestre, con la presencia de todos los concejales del Consistorio.

Se han tratado los siguientes puntos:

1.-Acta del Pleno ordinario del 21 de marzo de 2022

Se ha aprobado por unanimidad

2.-Acta del Pleno extraordinario del 28 de abril de 2022

Se ha aprobado por unanimidad.

3.-Fiestas locales para el 2023

Se ha aprobado por unanimidad.

Se aprueban los siguientes días como días de fiesta local para el año 2023:

-El lunes 24 de abril, Fiesta de Sant Jordi

-El lunes 14 de agosto, Fiesta Mayor

4.-Se da cuenta al Pleno de los Decretos de alcaldía.

Se da cuenta de los Decretos de alcaldía aprobados desde el último Pleno ordinario hasta antes de la convocatoria de este Pleno. Todos los concejales y concejalas del Consistorio tienen acceso al libro de Decretos desde el momento en que son vigentes.

5.-Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno Local

Se da cuenta de las Juntas de Gobierno local celebradas desde el último Pleno ordinario y hasta antes de la convocatoria de este Pleno ordinario. Todos los concejales y concejalas del Consistorio tienen acceso a las actas de las Juntas de Gobierno desde el momento en que se aprueban y también están colgadas en el Portal de Transparencia.

6.-Dar cuenta del informe de intervención sobre la ejecución del plan de acción

Se da cuenta al Pleno del informe de intervención sobre el Plan de acción, a partir del informe resumen del control financiero del ejercicio 2020, tal como establece la normativa de control interno de las entidades del sector público local. El informe concluye informando de las medidas ejecutadas, las que se están ejecutando y las que se tienen que iniciar.

7.-Dar cuenta del informe anual sobre el control interno 2021

En cumplimiento de la normativa de control interno de las entidades del sector público local, se da cuenta al Pleno del informe de resumen anual de intervención sobre el control interno de 2021.

8.-Dar cuenta del informe anual de auditoría de sistemas del registro de facturas del 2020

Se da cuenta al Pleno del informe de intervención sobre la auditoría de sistemas del registro de facturas del 2020, tal como establece la normativa de control interno de las entidades del sector público local.

9.-Dar cuenta del informe de intervención del control financiero permanente sobre la contratación menor del 2020

Se da cuenta del informe de control financiero permanente sobre la contratación menor del ejercicio 2020 en cumplimiento de la normativa de control interno de las entidades del sector público local.

10.-Dar cuenta del informe del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del presupuesto 2022, con motivo de la aprobación de la liquidación del ejercicio 2021

Se da cuenta al Pleno del informe de intervención relativo al cálculo de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del presupuesto 2022, con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2021, en cumplimiento de la normativa de haciendas locales y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El informe concluye con el cumplimiento del Ayuntamiento con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y deuda.

Turno de Ruegos y preguntas