S’obre el període de licitació de les obres de rehabilitació i ampliació de la fase 1 del poliesportiu municipal

La Junta de Govern extraordinària del 21 de juny de 2022 ha aprovat la licitació de la fase 1 de les obres de rehabilitació i ampliació del poliesportiu municipal, consistent en la rehabilitació del pavelló poliesportiu i la construcció dels vestuaris del pavelló (aquestes obres no inclouen l’obra de la paret que dona al bar poliesportiu municipal, que s’inclourà a la fase 2 de projecte). L’import de la licitació ascendeix a 1.568.806,18€ (IVA inclòs) i s’estima que les obres tindran una durada d’execució de 18 mesos.

El passat mes de febrer de 2022 es va declarar deserta la licitació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal. Segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès i responsable de l’àrea d’Urbanisme, Agnès Ferré, “el motiu va ser que, després de licitar les obres el 2021, els preus de les matèries primeres va patir un fort augment de preu que va ocasionar que les empreses que es van presentar per fer les obres -abans d’aquest increment de preus- no poguessin assumir el cost de les obres amb el preu inicial”. Per tot plegat, el març de 2022 es va aprovar la despesa menor per a l’actualització dels preus del projecte i per revisar els amidaments i plànols, al maig es va aprovar definitivament el nou projecte modificat i, la setmana passada, es va aprovar iniciar l’expedient de la licitació. Ara s’ha aprovat la licitació de la fase 1 de les obres de rehabilitació i ampliació del poliesportiu municipal i s’ha publicat al perfil del contractant perquè les empreses interessades s’hi puguin presentar fins al 18 de juliol de 2022 a les 13h: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=103516018&lawType=


La Junta de Gobierno extraordinaria del 21 de junio de 2022 ha aprobado la licitación de la fase 1 de las obras de licitación y ampliación del polideportivo municipal, consistente en la rehabilitación del pabellón polideportivo y la construcción de los vestuarios del pabellón (estas obras no incluyen la obra de la pared que da al bar polideportivo municipal, que se incluirá en la fase 2 del proyecto). El importe de la licitación asciende a 1.568.806,18€ (IVA incluido) y se estima que las obras tendrán una duración de ejecución de 18 meses.

El pasado mes de febrero de 2022 se declaró desierta la licitación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal. Según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès y responsable del área de Urbanismo, Agnès Ferré “el motivo fue que, después de licitar las obras el 2021, los precios de las materias primas sufrió un fuerte aumento de precio que ocasionó que las empresas que se presentaron para hacer las obras -antes de este incremento de precio- no pudiesen asumir el coste de las obras con el precio inicial”. Por todo ello, en marzo del 2022 se aprobó el gasto menor para la actualización de los precios del proyecto y para revisar las mediciones y planos, en mayo se aprobó definitivamente el nuevo proyecto modificado y, la semana pasada, se aprobó iniciar el expediente de la licitación. Ahora se ha aprobado la licitación de la fase 1 de las obras de rehabilitación y la ampliación del polideportivo municipal y se ha publicado en el perfil del contratante para que las empresas interesadas se puedan presentar hasta el 18 de julio de 2022 a las 13h: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=103516018&lawType=