Es licita es servei de redacció, disseny, maquetació i impressió del butlletí municipal

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès licita el servei de redacció, disseny, maquetació i impressió del butlletí municipal amb l’objectiu d’informar la ciutadania de l’acció de l’administració municipal, així com de les activitats programades i de qualsevol informació que sigui d’interès de la ciutadania.

El termini per presentar-se a aquesta licitació finalitza el 16 de juny a les 14h.

La licitació és per a un termini de dos anys + pròrroga de 2 anys per un import anual de 22.880,02€ (IVA inclòs) i inclou la publicació de sis revistes l’any d’unes 20 pàgines.

Des del setembre de 2015 s’ha editat periòdicament la revista municipal Torre de Guaita, a través d’una empresa contractada externament. Ara, es tira endavant la contractació amb la licitació d’un contracte per tal de potenciar i adaptar els serveis de redacció, disseny, maquetació i impressió de la revista municipal a les necessitats actuals del municipi. Les tasques s’han de realitzar puntualment i correctament en terminis reduïts de temps i requereixen la formació, dedicació, capacitat i experiència necessària en cadascun dels seus àmbits.

Enllaç al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=102355052&lawType=


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès licita el servicio de redacción, diseño, maquetación e impresión del boletín municipal con el objetivo de informar a la ciudadanía de la acción de la administración municipal, así como de las actividades programadas y de cualquier información que sea de interés de la ciudadanía.

El plazo para presentarse en esta licitación finaliza el 16 de junio a las 14h.

La licitación es para un plazo de dos años + prórroga de 2 años por un importe anual de 22.880,02€ (IVA incluido) e incluye la publicación de seis revistas al año de unas 20 páginas.

Desde septiembre de 2015 se ha editado periódicamente la revista municipal Torre de Guaita, a través de una empresa contratada externamente. Ahora, se lleva a cabo la contratación con la licitación de un contrato con tal de potenciar y adaptar los servicios de redacción, diseño, maquetación e impresión de la revista municipal a las necesidades actuales del municipio. Las tareas se deben realizar puntualmente y correctamente en plazos de tiempo reducidos y requieren de la formación, dedicación, capacidad y experiencia necesaria en cada uno de sus ámbitos.

Enlace al perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=102355052&lawType=