Els Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès donen compte a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès de totes les gestions realitzades durant el 2021

El passat dimecres 23 de març es va reunir la mesa social de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb l’objectiu d’abordar els assumptes que es tracten, cada mes, en les convocatòries ordinàries. A més, en aquesta reunió el Consell Comarcal va presentar el resum de les actuacions realitzades, l’any 2021, en el marc del conveni que l’ajuntament bisbalenc té amb el Consell Comarcal en l’àrea de Serveis Socials. Aquest conveni inclou els serveis dels professionals i serveis socials bàsics, el Servei d’Atenció a la Dona, el Servei d’acolliment residencial d’urgència, el transport adaptat, els Serveis d’Intervenció Socioeducativa, els educadors socials per a adolescents, els serveis d’immigració, el Servei Integral d’Atenció a la Dona, el Centre obert (durant el curs escolar) i el servei contra la violència masclista. Tenint en compte totes les actuacions, durant el 2021 s’han atès més de 200 veïns de la Bisbal des de l’àrea de serveis socials.

La Mesa social es convoca una vegada al mes de manera ordinària i està formada per l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; la regidora de Benestar Social, Paqui Cepas; la tècnica d’Ocupació del SOM Bisbal, Arantzazu Longares; la treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, Irene Boada; i l’educadora social del Consell Comarcal, Isabel Vilanova. A més, a la mesa celebrada el passat dimecres també s’hi van incorporar la directora tècnica del Servei Bàsic d’Atenció Social del Consell Comarcal, Maribel Zabal; i la tècnica comunicativa i treballadora social del Consell Comarcal, Joana Naranjo.

Recordem a la ciutadania que les persones interessades a contactar amb Serveis Socials han de personar-se a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès o telefonar (977 688 438) per demanar hora.


El pasado miércoles 23 de marzo se reunió la mesa social del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con el objetivo de abordar los asuntos que se tratan, cada mes, en las convocatorias ordinarias. Además, en esta reunión el Consell Comarcal presentó el resumen de las actuaciones realizadas, en el año 2021, en el marco del convenio que el ayuntamiento bisbalense tiene con el Consell Comarcal en el área de Servicios Sociales. Este convenio incluye los servicios de los profesionales y servicios sociales básicos, el Servicio de Atención a la Mujer, el Servicio de acogimiento residencial de urgencia, el transporte adaptado, los Servicios de Intervención Socioeducativa, los educadores sociales para adolescentes, los servicios de inmigración, el Servicio Integral de Atención a la Mujer, el Centro abierto (durante el curso escolar) y el servicio contra la violencia machista. Teniendo en cuenta todas las actuaciones, durante el 2021 se ha atendido a más de 200 vecinos de la Bisbal desde el área de servicios sociales.

La Mesa social se convoca una vez al mes de forma ordinaria y está formada por la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; la concejala de Bienestar Social, Paqui Cepas; la técnica de Ocupación del SOM Bisbal, Arantzazu Longares; la trabajadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès, Irene Boada; y la educadora social del Consell Comarcal, Irene Vilanova. Además, en la mesa celebrada el pasado miércoles también se incorporaron la directora técnica del Servicio Básico de Atención Social del Consell Comarcal, Maribel Zabal; y la técnica comunicativa y trabajadora social del Consell Comarcal, Joana Naranjo.

Recordamos a la ciudadanía que las personas interesadas en contactar con Servicios Sociales deben personarse el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès o telefonear (977 688 438) para pedir hora.