Avui dilluns 28 de març s’ha obert el termini per presentar sol·licituds al Consell Comarcal del Baix Penedès per al Servei de Transport escolar per al curs 2022-23

Avui dilluns 28 de març de 2022 s’obre el termini per presentar sol·licituds per al Servei de Transport Escolar per al curs 2022-23, adreçat a alumnes d’Educació Infantil i Primària (EIPRI – Transport escolar no obligatori dins del municipi), d’ESO dins de mapa escolar i d’Educació Especial (transport obligatori entre municipis) i alumnes de batxillerat, cicles formatius i d’ESO fora del mapa escolar (transport no obligatori).

La presentació de sol·licituds s’ha de fer de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de la pàgina web del Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès ( https://ccbp.eadministracio.cat/info.0 ) on trobareu l’enllaç per accedir al tràmit corresponent. Haureu d’adjuntar:

  • El volant d’empadronament de l’alumne (només en alumnes d’ESO dins de mapa escolar i que siguin de nova incorporació)
  • DNI/NIE/Passaport de l’alumne, o en el seu defecte, el llibre de família (només en alumnes de nova incorporació)
  • DNI/NIE/Passaport del pare/mare/tutor legal (només en alumnes de nova incorporació)
  • Certificat de titularitat bancari per poder fer efectiu el cobrament de la quota del servei (només en els serveis de transport no obligatori i en cas de no haver-lo presentat anteriorment)
  • Custòdia compartida (en el cas d’utilitzar diferents parades i/o línies), s’haurà d’adjuntar sentència i calendari dels dies de la custòdia.

Si es fan servir dues línies diferents, s’haurà de fer una sol·licitud per cada línia i es pagaran per separat, amb les corresponents reduccions per a germans.

En el servei de transport no obligatori, el mètode d’admissió establert serà seguint de l’ordre dels registres d’entrada (Número de Registre d’Entrada/Dia/Mes/Hora). En el cas de les línies que quedin completes es passarà a formar part d’una llista d’espera seguint l’ordre esmentat anteriorment.

No es garantirà la plaça a l’inici del curs d’aquelles sol·licituds presentades posteriorment al 31 de juliol de 2022. Quant a les places per als alumnes de batxillerat i cicles formatius, aquestes es confirmaran una vegada iniciat el curs escolar, quan es disposi del nombre de places sobrants dels alumnes d’ESO, tot i que poden presentar la sol·licitud des del mateix dia que la resta de l’alumnat.

Per ampliar la informació podeu accedir a http://ccbp.cat/recerca/serveis/ciutada/educacio/transport-escolar


CASTELLANO | Hoy lunes 28 de marzo de 2022 se abre el plazo para presentar solicitudes para el Servicio de Transporte Escolar para el curso 2022-23, dirigido a alumnos de Educación Infantil y Primaria (EIPRI – Transporte escolar no obligatorio dentro del municipio), de ESO dentro del mapa escolar y de Educación Especial (transporte obligatorio entre municipios) y alumnos de bachillerato, ciclos formativos y de ESO fuera del mapa escolar (transporte no obligatorio).

La presentación de solicitudes se tiene que hacer de forma telemática, a través de la sede electrónica de la página web del Departamento de Educación del Consell comarcal del Baix Penedès ( https://ccbp.eadministracio.cat/info.0 ) donde encontraréis el enlace para acceder al trámite correspondiente. Tendréis que adjuntar:

  • El volante de empadronamiento del alumno (solamente en alumnos de ESO dentro del mapa escolar y que sean de nueva incorporación).
  • DNI/NIE/Pasaporte del alumno, o en su defecto, el libro de familia (solamente en alumnos de nueva incorporación).
  • DNI/NIE/Pasaporte del padre/madre/tutor legal (solamente en alumnos de nueva incorporación)
  • Certificado de titularidad bancario para poder hacer efectivo el cobro de la cuota del servicio (solamente en los servicios de transporte no obligatorio y en caso de no haberlo presentado anteriormente)
  • Custodia compartida (en el caso de utilizar distintas paradas y/o líneas), se tendrá que adjuntar la sentencia y el calendario de los días de la custodia.

Si se usan dos líneas distintas, se tendrá que hacer una solicitud por cada línea y se pagarán por separado, con las correspondientes reducciones para hermanos.

En el servicio de transporte no obligatorio, el método de admisión establecido será siguiendo el orden de los registros de entrada (Número de Registro de Entrada/Día/Mes/Hora). En el caso de las líneas que queden completas se pasará a formar parte de una lista de espera siguiendo el orden citado anteriormente.

No se garantizará la plaza al inicio del curso de aquellas solicitudes presentadas posteriormente al 31 de julio de 2022. En cuanto a las plazas para los alumnos de bachillerato y ciclos formativos, estas se confirmarán una vez iniciado el curso escolar, cuando se disponga del número de plazas sobrantes de los alumnos de ESO, aunque pueden presentar la solicitud desde el mismo día que el resto del alumnado.

Para ampliar la información podéis acceder a http://ccbp.cat/recerca/serveis/ciutada/educacio/transport-escolar