L’Ajuntament presenta al·legacions a l’autorització administrativa prèvia i declaració d’impacte ambiental del projecte PEol-540 AC

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha presentat al·legacions a l’autorització administrativa prèvia i declaració d’Impacte Ambiental del projecte PEol-540 AC que comprèn els parcs eòlics CERBERO, MENECIO, OALAS, PERSES, ODISEO, SELENE i CRETÓN i les seves infraestructures, al seu pas pel municipi. El 17 de gener l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va rebre una entrada de documentació, per registre, de la subdelegació del Govern a Barcelona -des de la seva àrea funcional d’Indústria i Energia- sol·licitant que, en un termini de 30 dies, s’informés sobre la conformitat, oposició o objeccions a la instal·lació elèctrica projectada.

L’Ajuntament de la Bisbal s’oposa al projecte, tal com va fer amb el projecte de la MAT, que es va presentar l’any passat, perquè es tracta d’una nova línia de transport energètic que no ha tingut en compte el territori i que pretén instal·lar 6 torres de més de 50 metres d’alçada a la Bisbal del Penedès. A més, la sol·licita una empresa privada, la qual cosa està fora de les seves competències, segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré. D’altra banda, la línia és per portar energia renovable de l’Aragó fins a l’àrea metropolitana, sense deixar cap mena de benefici al territori que, quedaria trinxat i, fins i tot, passaria per sòl de protecció especial.

Concretament, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha presentat les següents al·legacions:

  • Les línies de transport primari tenen com a transportista energètic únic REE,SA. Per tant, no es poden projectar línies de transport que estan fora de les competències de qui les projecta.
  • La nova proposta de producció d’energies renovables és un sistema de producció centralitzat, on es transporta energia produïda a llarga distància, sense aprofitar espais ja ocupats per aquestes infraestructures i sense proposar models energètics distribuïts, que aprofiten superfície que no té interès mediambiental o social.
  • La nova línia plantejada no està dins de les propostes de la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica per al període 2021-2026.
  • El traçat proposat dins del terme municipal de la Bisbal del Penedès està dins de sòl de protecció especial i, per tant, s’ha d’evitar interferir en els connectors ecològics, corredors hidrogràfics, i els elements singulars de patrimoni natural i cultural.

El projecte al que s’oposa l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és un nou projecte de l’empresa Forestalia que planteja portar energia des de parcs eòlics de l’Aragó fins a l’àrea metropolitana de Barcelona, utilitzant el territori com a zona de pas. Es tracta d’una línia aèria d’alta tensió (LAAT) a 400 kV,  que va des de la torre d’alta tensió 416 (línia projectada Valmuel Begues – CS Promotores Begues) fins a la SET Garraf a Vilanova i la Geltrú. La línia té una longitud de 20,82 km i afecta els termes municipals de la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, Bellvei, Castellet i la Gornal, Cubelles i Vilanova i la Geltrú. D’aquests quilòmetres de línia, 2,02km estan dins del terme municipal de la Bisbal del Penedès i corresponen a 6 torres d’alta tensió.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha presentado alegaciones a la autorización administrativa previa y declaración de Impacto Ambiental del proyecto PEol-540 AC que comprende los parques eólicos CERBERO, MENECIO, OALAS, PERSES, ODIESO, SELENE y CRETÓN y sus infraestructuras, a su paso por el municipio. El 17 de enero el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès recibió una entrada de documentación, por registro, de la subdelegación del Gobierno en Barcelona -desde su área funcional de Industria y Energía- solicitando que, en un plazo de 30 días, se informase sobre la conformidad, oposición u objeciones a la instalación eléctrica proyectada.

El Ayuntamiento de la Bisbal se opone al proyecto, tal como hizo con el proyecto de la MAT, que se presentó el año pasado, porque se trata de una nueva línea de transporte energético que no ha tenido en cuenta el territorio y que pretende instalar 6 torres de más de 50 metros de altura en la Bisbal del Penedès. Además, la solicita una empresa privada, la cual cosa está fuera de sus competencias, según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré. Por otro lado, la línea es para llevar energía renovable de Aragón hasta el área metropolitana, sin dejar ningún tipo de beneficio en el territorio, que quedaría trinchado e, incluso, pasaría por suelo de protección especial.

Concretamente, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha presentado las siguientes alegaciones:

  • Las líneas de transporte primario tienen como transportista energético único REE,SA. Por lo tanto, no se pueden proyectar líneas de transporte que están fuera de las competencias de quien las proyecta.
  • La nueva propuesta de producción de energías renovables es un sistema de producción centralizado, donde se transporta energía producida a larga distancia, sin aprovechar espacios ya ocupados por estas infraestructuras y sin proponer modelos energéticos distribuidos, que aprovechan superficie que no tiene interés medioambiental o social.
  • La nueva línea plantada no está dentro de las propuestas de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2021-2026.
  • El trazado planteado dentro del término municipal de la Bisbal del Penedès está dentro de suelo de protección especial y, por lo tanto, se tiene que evitar interferir en los conectores ecológicos, corredores hidrográficos, y los elementos singulares de patrimonio natural y cultural.

El proyecto al que se opone el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es un nuevo proyecto de la empresa Forestalia que plantea llevar energía desde parques eólicos de Aragón hasta el área metropolitana de Barcelona, utilizando el territorio como zona de paso. Se trata de una línea aérea de alta tensión (LAAT) a 400 kV, que va desde la torre de alta tensión 416 (línea proyectada Valmuel Begues – CS Promotores Begues) hasta la SET Garraf a Vilanova i la Geltrú. La Línea tiene una longitud de 20,82km y afecta a los términos municipales de la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès, Bellvei, Castellet i la Gornal, Cubelles y Vilanova i la Geltrú. De estos quilómetros de línea, 2,02km están dentro del término municipal de la Bisbal del Penedès y corresponden a 6 torres de alta tensión.