L’Ajuntament contracta el control financer de subvencions i convenis del 2021 a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)

La Junta de Govern del 28 de febrer de 2022 va aprovar un contracte amb l’empresa Faura-Casas, Auditors Consultors SL. -a través de l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)- per un import de 4.065,60€ en concepte dels serveis de col·laboració amb intervenció en les actuacions de control financer de subvencions. L’objectiu d’aquest contracte és verificar l’adequada i correcta obtenció, justificació, gestió i aplicació de les subvencions per part de les persones o entitats beneficiàries.

Mitjançant aquest contracte, es realitzarà el control financer de totes les subvencions i convenis, tal com especifiquen la normativa i el Pla anual de control financer. Són les següents:

-Conveni amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, conveni amb la Joventut Bisbalenca CF, conveni amb l’Escola Ull de Vent, conveni amb l’AMPA de l’Escola Ull de Vent i conveni amb l’ADF Clot de Bou.

-Subvencions de concurrència competitiva:

  • Subvencions a la natalitat (7 beneficiaris)
  • Subvencions a autònoms/es i petites empreses afectades per la crisi sanitària: 14 beneficiaris
  • Subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària: 2 beneficiaris

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès compta amb un Pla anual de control financer per al 2021 i fer els controls formals dels gestors de subvencions, el control financer sobre les activitats o les operacions subvencionades i els comptes justificatius dels beneficiaris de subvencions, per donar compliment al Reial Decret 424/2017, de 29 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern del sector públic local i el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 28 de febrero de 2022 aprobó un contrato con la empresa Faura-Casas, Auditors Consultors SL. -a través del acuerdo marco de la Associació Catalana de Municipis (ACM)- por un importe de 4.065,60€ en concepto de los servicios de colaboración con intervención en las actuaciones de control financiero de subvenciones. El objetivo de este contrato es verificar la adecuada y correcta obtención, justificación, gestión y aplicación de las subvenciones por parte de las personas o entidades beneficiarias.

Mediante este contrato, se realizará el control financiero de todas las subvenciones y convenios, tal como establecen la normativa y el Plan anual de control financiero. Son las siguientes:

-Convenio con la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca, convenio con la Joventut Bisbalenca CF, convenio con la Escola Ull de Vent, convenio con la AMPA de la Escola Ull de Vent y convenio con la ADF Clot de Bou.

-Subvenciones de concurrencia competitiva:

  • Subvenciones a la natalidad (7 beneficiarios)
  • Subvenciones a autónomos/as y pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria: 14 beneficiarios
  • Subvenciones a personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis sanitaria: 2 beneficiarios

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès cuenta con un Plan anual de control financiero para el 2021 y hacer los controles formales de los gestores de subvenciones, el control financiero sobre las actividades o las operaciones subvencionadas y las cuentas justificativas de los beneficiarios de subvenciones, par dar cumplimiento al Real Decreto 424/2017, del 29 de abril, por el cual se regula el régimen jurídico del control interno del sector público local y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el cual se regula el régimen jurídico del los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional.