La Bisbal del Penedès ha reduït la població de coloms un 58% en dos anys

La Bisbal del Penedès ha reduït en un 58% la població de coloms en dos anys per mitjà de la gestió de la població de coloms mitjançant la reducció de la seva fertilitat. Segons les dades recollides a finals del 2021, la població de coloms s’ha reduït un 58% respecte de començaments de l’any 2020.

Segons l’empresa Zoethics, Ethical Animal Projects, S.L, que és qui ofereix el servei de control de la població de coloms a l’Ajuntament, “aquest resultat està per sobre de la mitjana, que generalment es troba entre un 40 i un 50%”. Això possiblement es deu “al fet que s’ha pogut instal·lar el dispensador de pinso en un punt que ha atret la majoria de coloms del nucli urbà i, per tant, ha permès que el tractament arribi a un alt percentatge del total de la població”. Aquest dispensador està ubicat a l’Hotel d’entitats (a la plaça de l’Església) i és un aparell que s’acciona automàticament cada dia a les 7.30h i escampa la dosi del fàrmac que té per objectiu reduir la natalitat d’aquesta espècie -prèviament programada segons el nombre de coloms que s’ha vist que acudeixen a menjar.

En la memòria de les actuacions executades durant el 2021, també es detalla que addicionalment, la reducció del percentatge d’individus juvenils també demostra l’efectivitat del tractament i fa la funció d’indicador secundari, ja que una colònia sense tractar compta amb un percentatge d’exemplars juvenils d’un 30% aproximadament, mentre que a la Bisbal del Penedès es troba al 5% segons les observacions dels vídeos enregistrats. Aquesta dada indica que s’hauria suprimit gairebé la reproducció dels coloms.

EL SERVEI DE CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS

El 23 de desembre de 2019 la Junta de Govern local va aprovar l’adjudicació del servei de control de la població de coloms a l’empresa Zoethics, Ethical Animal Projects S.L. per un import de 5.922,07€ anuals i per un període de dos anys, prorrogable a dos anys més. A finals de l’any 2021 es va aprovar una pròrroga per un any. L’objectiu del contracte és controlar la població de coloms per evitar possibles problemes de salut pública i de degradació del patrimoni arquitectònic, del mobiliari urbà i de la vegetació.


CASTELLANO | La Bisbal del Penedès ha reducido en un 58% la población de palomas en dos años por medio de la gestión de la población de palomas mediante la reducción de su fertilidad. Según los datos recogidos a finales de 2021, la población de palomas se ha reducido un 58% respecto a principios del año 2020.

Según la empresa Zoethics, Ethical Animal Projects, S.L., que es quien ofrece el servicio de control de la población de palomas al Ayuntamiento, “este resultado está por encima de la mediana, que generalmente se encuentra entre un 40 y un 50%”. Esto posiblemente se debe “al hecho que se ha podido instalar un dispensador de pienso en un punto que ha atraído a la mayoría de palomas del núcleo urbano y, por tanto, ha permitido que el tratamiento llegue a un alto porcentaje del total de la población”. Este dispensador está ubicado en el Hotel de entidades (en la plaza de la Iglesia) y es un aparato que se acciona automáticamente cada día a las 7:30h y esparce la dosis del fármaco que tiene por objetivo reducir la natalidad de esta especia -previamente programada según el número de palomas que se ha visto que acuden a comer.

En la memoria de las actuaciones ejecutadas durante el 2021, también se detalla que adicionalmente, la reducción del porcentaje de individuos juveniles también demuestra la efectividad del tratamiento y hace la función de indicador secundario, ya que una colonia sin tratar cuenta con un porcentaje de ejemplares juveniles de un 30% aproximadamente, mientras que en la Bisbal del Penedès se encuentra en el 5% según las observaciones de los vídeos grabados. Este dato indica que se habría suprimido casi por completo la reproducción de las palomas.

EL SERVICIO DE CONTROL DE LA POBLACIÓN DE PALOMAS

El 23 de septiembre del 2019 la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del servicio de control de la población de palomas a la empresa Zoethics, Ethical Animal Projects S.L. por un importe de 5.922,07€ anuales y por un periodo de dos años, prorrogable a dos años más. A finales del año 2021 se aprobó una prórroga por un año. El objetivo del contrato es controlar la población de palomas para evitar posibles problemas de salud pública y de degradación del patrimonio arquitectónico, del mobiliario urbano y de la vegetación.