S’obre el termini de licitació del servei de desbrossament, manteniment i conservació de les voreres existents a les urbanitzacions del municipi i els vorals de la carretera TP-2402

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès informa que s’ha obert el termini de licitació del servei de desbrossament, manteniment i conservació de les voreres lliures de vegetació de les urbanitzacions del municipi (el Priorat, la Miralba, l’Esplai, la Masieta, Can Gordei, Santa Cristina i el Papagai) i dels vorals de la carretera TP-2402, per un total de 98,5km.

La licitació és per un any -més una possible pròrroga de dos anys- i es fa en vuit lots, un per urbanització i un per al tram de la TP-2402.

L’import total anual del servei a licitar és de 61.180,10€ (IVA inclòs).

Les empreses interessades poden presentar la documentació requerida fins al dijous 3 de febrer. Al perfil del contractant podeu trobar els plecs de clàusules administratives i tècniques i la memòria justificativa on s’expliquen les condicions de la licitació i el detall del servei a realitzar.

Enllaç al perfil del contractant:  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=94734650&lawType=


El Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès informa de que se ha abierto el plazo de licitación del Servicio de desbroce, mantenimiento y conservación de los arcenes libres de vegetación de las urbanizaciones del municipio (el Priorat, la Miralba, l’Esplai, la Masieta, Can Gordei, Santa Cristina y el Papagai) y de los arcenes de la carretera TP-2402, por un total de 98,5km.

La licitación es para un año -más una posible prórroga de dos años- y se hace en ocho lotes, uno por urbanización y uno para el tramo de la TP-2402.

El importe total anual del servicio a licitar es de 61.180,10€ (IVA incluido).

Las empresas interesadas pueden presentar la documentación requerida hasta el jueves 3 de febrero. En el perfil del contratante podéis encontrar los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y la memoria justificativa donde se explican las condiciones de la licitación y el detalle del servicio a realizar.

Enlace al perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=94734650&lawType=