La Junta de Govern del dilluns 17 de desembre ha aprovat quatre propostes amb competència delegada del Ple

La Junta de Govern del dilluns 17 de desembre incloïa -i va aprovar- quatre propostes amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern:

  • Notificació a la setena empresa classificada en les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal perquè pugui al·legar en l’expedient iniciat de penalització, si s’escau.

La Junta de Govern del 27 de desembre va aprovar la retirada de l’oferta de l’empresa classificada en setena posició per executar les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors (fases 1.1. i 1.2). S’ha iniciat l’expedient amb relació a la imposició de penalitats per la retirada de l’oferta d’aquesta empresa, si és el cas.

  • Requerir l’empresa classificada en novè lloc perquè presenti la documentació per a la seva adjudicació.

Després de la renúncia de les vuit primeres empreses classificades en la licitació de les obres de la primera fase, es requereix a l’empresa classificada en novè lloc que presenti la documentació per a adjudicar-li les obres.

  • Aprovació inicial del projecte de millora d’infraestructures del barri de la Riba del nucli de La Bisbal.

S’aprova inicialment el projecte executiu de millora de les infraestructures del barri de la Riba, redactat per l’empresa Engicon Serveis SL. Aquest projecte estarà sotmès a informació pública durant 30 dies. Una vegada aprovat definitivament, es licitarà l’obra perquè comenci el 2023.

Les obres inclouen el canvi de la xarxa d’aigua potable, soterrar la instal·lació d’enllumenat públic i les xarxes de telecomunicacions i instal·lar enllumenat públic que compleixi el nou Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i la llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn.

  • Pròrroga del contracte del servei de comunicació i dinamització de les xarxes socials

L’1 de març de 2018 va entrar en vigor el contracte del servei de comunicació i de dinamització de les xarxes socials adjudicat a Sònia Ferrer. La durada del contracte era de 4 anys més la possibilitat de pròrroga. La Junta ha aprovat la pròrroga d’aquest contracte per un any més, de l’1 de març de 2022 al 28 de febrer de 2023, per un import de 25.845,60€ (IVA inclòs).

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre.

Tenint en compte les mesures vigents fins al 20 de gener per prevenir contagis per la Covid, la Junta del dilluns 17 de gener s’ha celebrat a porta tancada amb l’assistència de l’equip de govern. Els regidors de l’oposició van rebre la informació sobre aquestes propostes a la seva bústia de correu electrònic i han estat convidats a assistir-hi. Aquests punts s’han gravat i s’ha publicat el vídeo a Youtube per garantir la publicitat d’aquestes aprovacions.


La Junta de Gobierno del lunes 17 de diciembre incluía -y aprobó- cuatro propuestas con competencia del Pleno delegadas a la Junta de Gobierno:

  • Notificación a la séptima empresa clasificada en las obras de la fase 1 del polideportivo municipal para que pueda alegar en el expediente iniciado de penalización, si corresponde.

La Junta de Gobierno del 27 de diciembre aprobó la retirada de la oferta de la empresa clasificada en séptima posición para ejecutar las obras de remodelación del pabellón polideportivo y la construcción del edificio anexo destinado a vestidores (fases 1.1. y 1.2). Se ha iniciado el expediente con relación a la imposición de penalidades por la retirada de la oferta de esta empresa, si es el caso.

  • Requerir a la empresa clasificada en noveno lugar para que presente la documentación para su adjudicación.

Después de la renuncia de las ocho primeras empresas clasificadas en la licitación de las obras de la primera fase, se requiere a la empresa clasificada en noveno lugar que presente la documentación para adjudicarle las obras.

  • Aprobación inicial del proyecto de mejora de infraestructuras del barrio de la Riba del núcleo de la Bisbal.

Se aprueba inicialmente el proyecto ejecutivo de mejora de las infraestructuras del barrio de la Riba, redactado por la empresa Engicon Serveis SL. Este proyecto estará sometido a información pública durante 30 días. Una vez aprobado definitivamente, se licitará la obra para que empiece en el 2023.

Las obras incluyen el cambio de la red de agua potable, soterrar la instalación de alumbrado público y las redes de telecomunicaciones e instalar alumbrado público que cumpla con el nuevo Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y la ley de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno.

  • Prórroga del contrato del servicio de comunicación y dinamización de las redes sociales.

El 1 de marzo de 2018 entró en vigor el contrato del servicio de comunicación y de dinamización de las redes sociales adjudicado a Sònia Ferrer. La duración del contrato era de 4 años más la posibilidad de prórroga. La Junta ha aprobado la prórroga de este contrato por un año más, del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023, por un importe de 25.845,60€ (IVA incluido).

Las sesiones de la Junta de Gobierno no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, del 26 de septiembre.

Teniendo en cuenta las medidas vigentes hasta el 20 de enero para prevenir contagios por la Covid, la Junta del lunes 17 de enero se ha celebrado a puerta cerrada con la asistencia del equipo de gobierno. Los concejales de la oposición recibieron la información sobre estas propuestas en su buzón de correo electrónico y han sido invitados a asistir a la misma. También se han grabado estos puntos y se ha publicado el vídeo en Youtube para garantizar su publicidad.