S’aprova la contractació del servei jurídic per al recurs contenciós-administratiu presentat per Aqualia contra la denegació de l’increment de tarifes d’aigua per part de l’Ajuntament

El 21 de desembre de 2021, el Jutjat Contenciós de Tarragona va notificar l’Ajuntament del recurs contenciós-administratiu imposat per FCC Aqualia contra l’acord del Ple del 30 d’agost, és a dir, contra l’aprovació al Ple de la no acceptació de la sol·licitud de l’empresa FCC Aqualia d’incrementar les tarifes d’aigua.

Per aquest motiu, la Junta de Govern local ha aprovat contractar el servei de defensa jurídica a través de l’acord marc del Consell Comarcal del Baix Penedès, a Isabel Baixeras, Montserrat Boronat i Montserrat Felip Capdevila, SCP, per 3.000€ (més el 21% d’IVA).

Val a dir que, el novembre de 2021, la Comissió de Preus de Catalunya va denegar la sol·licitud d’increment de preus de les tarifes d’aigua potable sol·licitat per FCC Aqualia S.A.


CASTELLANO | El 21 de diciembre de 2021, el Juzgado Contencioso de Tarragona notificó al Ayuntamiento del recurso contencioso-administrativo interpuesto por FCC Aqualia contra el acuerto del Pleno del 30 de agosto, es decir, contra la aprobación en el Pleno de la no aceptación de la solicitud de la empresa FCC Aqualia de incrementar las tarifas de agua.

Por este motivo, la Junta de Gobierno local ha aprobado contratar el servicio de defensa jurídica a través del acuerdo marco del Consell Comarcal del Baix Penedès, a Isabel Baixeras, Montserrat Boronat i Montserrat Felip Capdevila, SCP, por 3.000€ (más el 21% de IVA).

Cabe decir que, en noviembre de 2021, la Comisión de Precios de Catalunya denegó la solicitud de incremento de precios de las tarifas de agua potable solicitado por FCC Aqualia S.A.