La Junta de Govern del proper dilluns 17 de gener inclou 2 propostes amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del proper dilluns 17 de gener inclou dues propostes amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern, són les següents:

  • Notificació a la setena empresa classificada en les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal perquè pugui al·legar en l’expedient iniciat de penalització, si s’escau.
  • Requerir l’empresa classificada en novè lloc que presenti la documentació per a la seva adjudicació

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre.

Tenint en compte les mesures vigents fins Al 20 de gener per prevenir contagis per la Covid, la Junta del dilluns 17 de gener es farà a porta tancada amb l’assistència de l’equip de govern. Els regidors de l’oposició han rebut la informació sobre aquestes propostes a la seva bústia de correu electrònic i estan convidats a assistir-hi. També es gravaran aquests punts i es publicarà el vídeo a Youtube per garantir la seva publicitat.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del próximo lunes 17 de enero incluye dos propuestas con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno, son las siguientes:

  • Notificación a la séptima empresa clasificada en las obras de la fase 1 del polideportivo municipal para que pueda alegar en el expediente iniciado de penalización, si corresponde.
  • Requerir a la empresa clasificada en el noveno puesto que presente la documentación para su adjudicación.

Las sesiones de la Junta de Gobierno no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, del 26 de septiembre.

Teniendo en cuenta las medidas vigentes hasta el 20 de enero para prevenir contagios por la Covid, la Junta del lunes 17 de enero se hará a puerta cerrada con la asistencia del equipo de gobierno. Los concejales de la oposición han recibido la información sobre estas propuestas en su buzón de correo electrónico y están invitados a asistir a la misma. También se grabarán estos puntos y se publicará el vídeo en Youtube para garantizar su publicidad.