Punts de l’Ordre del dia de la Junta de Govern local del 22/11/21 amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del 22 de novembre incloïa -i va aprovar- dues propostes amb competència del Ple delegada a la Junta de Govern:

  • Retirada del cinquè classificat i petició de documentació al sisè classificat del procediment de contractació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.
  • Iniciar procediment de penalització, si s’escau, a la quarta empresa classificada en l’adjudicació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Per aquest motiu, el dilluns 22 de novembre, a les 19:15h, s’han obert les portes de la sala de Plens perquè, qui ho desitgés, pogués assistir com a públic a l’explicació i votació d’aquests punts de la Junta de Govern.

Per tot plegat, se li va fer arribar la informació d’aquestes propostes als regidors i regidores de l’oposició de forma prèvia, convidant-los a assistir com a públic. Tot i que aquests punts s’han obert a l’assistència de públic, també s’han gravat i publiquem el vídeo a Youtube per garantir la seva publicitat.


La Junta de Gobierno del 22 de noviembre incluía -y aprobó- dos propuestas con competencia del Pleno delegada a la Junta de Gobierno:

  • Retirada del quinto clasificado y petición de documentación al sexto clasificado del procedimiento de contratación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal.
  • Iniciar procedimiento de penalización, si corresponde, a la cuarta empresa clasificada en la adjudicación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Por este motivo, el lunes 22 de noviembre, a las 19:15h, se han abierto las puertas de la Sala de Plenos para que, quien lo desease, pudiese asistir como público a la explicación y votación de estos puntos de la Junta de Gobierno.

Por todo ello, se les hizo llegar a los concejales y concejalas de la oposición, con anterioridad, la información sobre estas propuestas, invitándoles a asistir como público. Aunque estos puntos se han abierto a la asistencia de público, también se han grabado y ahora se publica el vídeo en Youtube para garantizar su publicidad.