L’Ajuntament s’adjudica tres parcel·les de la Miralba per l’impagament de les quotes d’urbanització

La Junta de Govern del 27 de setembre de 2021 ha aprovat l’adjudicació de tres parcel·les, al carrer Margarida de la Miralba, per impagament de les quotes d’urbanització.

El febrer de 2008 es van aprovar les liquidacions i el pagament de les quotes urbanístiques provisionals de les parcel·les resultants de la reparcel·lació de la Miralba. Aquest mes de setembre, BASE-Gestió d’Ingressos –que és l’organisme que tramita el cobrament de les liquidacions- ha informat l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès que l’empresa propietària de tres parcel·les –que no tenen habitatges construïts- al carrer Margarida, és deutora de les quotes d’urbanització i que la subhasta pública dels béns embargats –és a dir, les tres parcel·les- ha quedat deserta. Per aquest motiu, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’ha adjudicat aquestes tres parcel·les per compensar el deute de les quotes d’urbanització de la Miralba amb l’empresa propietària.


La Junta de Gobierno del 27 de septiembre de 2021 ha aprobado la adjudicación de tres parcelas, en la calle Margarida de la Miralba, por el impago de las cuotas de urbanización.

En febrero de 2008 se aprobaron las liquidaciones y el pago de las cuotas urbanísticas provisionales de las parcelas resultantes de la reparcelación de la Miralba. Este mes de septiembre, BASE-Gestión de Ingresos- que es el organismo que tramita el cobro de las liquidaciones- ha informado al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès de que la empresa propietaria de las tres parcelas –que no tienen viviendas construidas- en la calle Margarida, es deudora de las cuotas de urbanización y que la subasta pública de los bienes embargados –es decir, las tres parcelas- ha quedado desierta. Por este motivo, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se ha adjudicado estas tres parcelas para compensar la deuda de las cuotas de urbanización de la Miralba con la empresa propietaria.