Aquest dilluns 20 de setembre ha tingut lloc un Ple Ordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dilluns 20 de setembre, a les 19h, ha tingut lloc el Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès corresponent a aquest trimestre. El Ple s’ha celebrat de forma presencial i a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la COVID-19 i l’enregistrament en vídeo el podeu veure aquí:

Hi han assistit tots els membres del Consistori: 6 regidors de Compromís amb la Bisbal, 2 regidors del PSC, 1 regidor d’Units per la Bisbal-FIC, 1 regidora d’Ara la Bisbal i 1 regidora d’ERC-AM.

El Ple ha començat, a petició de la regidora Sílvia Monfort (ERC-AM), amb un minut de silenci en record de Pilar Verdún, exregidora del consistori bisbalenc, que va traspassar la setmana passada.

A l’inici del Ple també s’ha votat la urgència d’un punt no inclòs en l’ordre del dia: “Modificació de l’Ordenança de creació i funcionament del Registre electrònic municipal” i s’ha aprovat la urgència per unanimitat.

Punt 1. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 12 d’agost.

S’ha aprovat per unanimitat.

Punt 2. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 30 d’agost

S’ha aprovat per unanimitat.

Punt 3. Aprovació del compte general de l’exercici 2020

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), el vot en contra d’Ara la Bisbal (1) i l’abstenció del PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1).

Després que el maig de 2021 s’iniciés la tramitació administrativa per a l’aprovació del compte general de l’exercici 2020 i que el passat 2 d’agost es reunís la Comissió especial de comptes -emetent un dictamen favorable- el compte general de 2020 i el dictamen de la Comissió especial de Comptes van estar exposats al públic del 17 d’agost al 7 de setembre, sense que s’hi presentés cap al·legació. Per aquest motiu, s’ha elevat l’aprovació del Compte General de 2020 al Ple ordinari.

El pressupost de l’any 2020 va ascendir a 4.467.862,53€. A la finalització de l’exercici:

-Hi va haver un superàvit pressupostari de 2.081.366,69€ dels quals queden disponibles 417.980,73€ perquè 1.256.563,61€ estan reservats per a la primera fase de les obres del poliesportiu municipal I 406.822,35€ estan reservats per a despeses de serveis o contractacions del 2020, les factures de les quals no s’havien aprovat en data de 31 de desembre de 2020 o per a obres o serveis que es van contractar o van començar el 2020 i que acabaran el 2021 (com ara el servei de bus urbà, l’enderroc de la masia de la Miralba i la fassina o les càmeres lectores de matrícules).

-El coeficient de deute viu va ser del 18,65%. L’Ajuntament compleix amb aquest objectiu perquè l’import del deute viu total a 31 de desembre de 2020 era de 809.237,70€ (el 2019 era de 1.172.708,82€), que suposa un percentatge de deute viu del 18,65% (el límit de deute està situat en el 110%).

-Es complia amb la regla de la despesa, tot i que a causa de la situació de pandèmia per la COVID-19 i seguint les recomanacions de la Comissió Europea, el Consell de Ministres va aprovar la suspensió de la regla de la despesa durant els anys 2020 i 2021.

-Es complia amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària: l’Ajuntament té superàvit i una capacitat  de finançament de 879.668,05€.

Punt 4. Adhesió a l’acord marc per a l’elaboració i presentació conjunta de projectes i actuacions en el context de l’ajuda financera del mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió Europa promogut per l’Ajuntament de Calafell per la creació de comunitats energètiques

S’ha aprovat per unanimitat.

S’ha aprovat el document marc per a l’adhesió i presentació conjunta de projectes i actuacions en el context de l’ajuda financera del mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió Europea. L’Ajuntament de Calafell n’és el promotor i farà les funcions de coordinació en la tramitació dels expedients I la interlocució amb tercers, administracions superiors i Unió Europea.

El Reglament 2021/241 del Parlament Europeu estableix el mecanisme de recuperació i resiliència, en el context de la crisi de la COVID-19, per contribuir entre altres a la consecució dels objectius climàtics de la Unió Europea, els Next Generation. L’acord marc permetrà articular fórmules de col·laboració I cooperació entra diferents municipis de la comarca del Baix Penedès per a l’elaboració, redacció, tramitació, aprovació, gestió, execució I justificació de diferents projectes I actuacions que siguin susceptibles de recepció d’ajuda financera per part dels diferents fons de la Unió Europea que s’agrupen en el “Mecanisme de Recuperació i Resiliència”.

Amb aquest acord, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es compromet a:

-Assumir les condicions de l’objecte i finalitats tal com estan definides en el Document marc.

-Assumir les recomanacions i directrius establertes pel Grup de Treball, les quals seran incorporades en els documents que s’elaborin.

-Acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que es completi la sol·licitud, recepció dels fons, execució i justificació.

-Vetllar pel compliment i bon port dels termes del Document.

El projecte per al qual se sol·licitarà ajuda és el de les “comunitats energètiques”.

Una comunitat energètica local és una nova figura en la cadena de valor socioeconòmic del sector energètic i un nou actor en el gran ventall d’escenaris de la transició energètica. És una associació, cooperativa o qualsevol altra entitat jurídica que estigui controlada per membres locals (ciutadania, teixit productiu, ens locals) sense ànim de lucre i dedicada a activitats en el sector energètic (producció, distribució, agregació, etc.) amb l’objectiu principal del benefici local.

Per tant, aquest projecte és per a que els diferents ajuntaments creïn comunitats energètiques locals per tal que els actors locals (ciutadania, comerços, empreses…) participin de forma activa i conjunta en la transició energètica.

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha detallat que “del que s’ha parlat inicialment és del fet que es volen col·locar plaques solars fotovoltaiques en sostres d’edificis municipals i en espais municipals per produir energia i després crear comunitats perquè els consumidors propers a la instal·lació puguin utilitzar també aquesta energia, establint mecanismes de gestió i estalvi energètic”. Ferré ha afegit que “aquestes pràctiques són un mecanisme clau per avançar cap a una transició energètica més equitativa, sense deixar ningú enrere i que dona oportunitats perquè tothom hi pugui participar”.

Els tècnics dels ajuntaments participants formaran part del Grup de Treball i les propostes que sorgeixin seran transmeses als òrgans de govern de cada municipi a través dels seus responsables.

Punt inclòs al Ple ordinari per urgència. “Modificació de l’Ordenança de creació i funcionament del Registre electrònic municipal”

S’ha aprovat per unanimitat.

La seu electrònica es regula amb l’Ordenança de creació i funcionament del Registre electrònic municipal, que es va aprovar per Ple el març de 2010. Aquesta ordenança estableix que l’adreça d’internet on està allotjada la seu electrònica de l’Ajuntament és el web www.bisbalpenedes.com, però per poder actualitzar el certificat de seu electrònica es fa necessari que a l’ordenança hi figuri l’adreça actual: bisbalpenedes.eadministracio.cat.

La seu electrònica ha disposat des de l’any 2010 fins al moment actual d’un certificat de seu electrònica de nivell mitjà, emès pel Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) que autentifica el lloc web i certifica la seva seguretat i la connexió segura del ciutadà amb la seu per poder realitzar tràmits en línia. No obstant això, el passat mes d’agost de 2021 el Consorci AOC va comunicar que aquest certificat de seu electrònica caduca el 2 d’octubre, amb l’advertiment que el Consorci AOC ja no emet aquest tipus de certificats i que, per tant, no es podrà renovar amb ell. Per aquest motiu, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès –així com al resta de municipis que es troben amb aquesta situació- ha estat buscando opcions amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès i té constància que hi ha dues opcions certificadores que podrien substituir l’AOC: la Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre (CERES_FNMT) i Firma Profesional. Ambdós proveïdors sol·liciten, entre la documentació necessària per a l’expedició del certificat, la referència a la disposició al BOPT o Diari Oficial del nom de la seu electrònica actual. Com que a l’ordenança aprovada el 2010 hi figura el nom del web anterior i no l’adreça bisbalpenedes.eadministracio.cat, s’ha elevat al Ple la proposta d’aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament del registre electrònic municipal per tal d’actualitzar el nom de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i així poder renovar el certificat de la seu.

Punt 5. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Es dona compte al Ple dels Decrets signats per l’alcaldessa Agnès Ferré.

Punt 6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Es dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local.

Punt 7. Donar compte del període mitjà de pagament del 2n trimestre 2021

Es dona compte al Ple del període mitjà de pagament del 2n trimestre de 2021, que ha estat de 20,02 dies. Es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst, ja que el màxim permès és de 30 dies.

Punt 8. Donar compte de l’execució del pressupost 2n trimestre 2021

Es dona compte de l’execució del pressupost en el 2n trimestre.

S’ha complert amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació requerida dins dels terminis establerts, ja que es va enviar al Ministeri d’Hisenda el 29 de juliol.

Punt 9. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2022

Es dona compte al Ple del Decret d’alcaldia de l’1 de setembre de 2021, en què es van aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2022.

Es remet al Ple de la Corporació l’informe d’Intervenció relatiu a les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2022, en compliment de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que diu que abans del 15 de setembre de cada any, les entitats locals hauran de presentar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici següent amb tota la informació necessària d’acord amb la normativa europea.

Segons disposa el Ministeri d’Hisenda a la guia “Líneas fundamentales de los presupuestos de las entitades locales”, les dades econòmiques que s’han de consignar són les següents:

-Ingressos i despeses per a l’exercici 2022, partint de les dades de previsió de liquidació per a l’exercici 2021

-Saldos i altres magnituds

-Capacitat o necessitat de finançament (estabilitat pressupostària i deute viu)

-Passius contingents

Es preveu un import total de 4.806.307,62€ per al pressupost 2022, que suposa un increment de 338.508,09€ (un 7,5%) respecte al 2021.

La partida d’inversions prevista per al 2022 és de 881.803,70€, que inclou: franges forestals, millora de la xarxa d’aigua, parcs infantils, millora de l’enllumenat públic, pressupostos participatius, càmeres lectores de matrícules, la construcció d’un magatzem de brigada a la fassina i rehabilitació de la torre de la fassina.

Punt 10. Moció per la “Creació d’un cos de vigilància municipal”, presentada pel grup municipal del PSC

S’aprova per unanimitat.

El portaveu del grup municipal del PSC proposa iniciar l’elaboració d’un reglament del cos de vigilància que en reguli l’objecte, funcions, règim i col·laboracions “vistes les necessitats que presenta el municipi en relació a la seguretat ciutadana i de circulació de trànsit” i “vist l’increment d’empadronaments al municipi del darrer any i que a dia d’avui es manté aquest creixement de la població”.

La moció aprova el següent acord “Vista la necessitat de disposar d’un cos de vigilància municipal, proposem l’inici del procediment de creació del cos de vigilància municipal amb les funcions atribuïdes a la legislació vigent en matèria de policies locals. Aprovació de la corporació municipal per l’inici de l’elaboració d’un reglament del cos de vigilància que en reguli l’objecte, funcions, règim i col·laboracions”.

Punt 11. “Moció sol·licitant la modificació dels següents articles del ROM”, presentada pel grup municipal d’ERC-AM

No s’aprova. Vots a favor: PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1). Vots en contra: Compromís amb la Bisbal (6).

El grup municipal d’ERC planteja la modificació del ROM amb la següent proposta d’acord en referència als pressupostos participatius:

“S’afegeixi un article referent als pressupostos participatius de La Bisbal del Penedès, on s’aclareixi i es nomeni que l’escrutini de cada urbanització ha de realitzar-se immediatament posterior al tancament de l’urna. Amb possibilitat que tots els veïns, que així ho desitgin, puguin veure l’escrutini”.

Punt 12. “Moció pel principi d’integritat i confidencialitat (art.5.1.f) RGPD”, presentada pel grup municipal d’ERC-AM

No s’aprova. Vots a favor: PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1). Vots en contra: Compromís amb la Bisbal (6).

El grup municipal d’ERC proposava aprovar una moció pel principi d’integritat i confidencialitat (art.5.1.f) RGPD” amb els següents acords:

PRIMER.- Que l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès realitzi un informe de riscos adient a les condicions que hi ha en el centre de reciclatge del Punt Verd.

SEGON.- Que en l’informe de riscos apareguin TOTS els principis i característiques tant de les càmeres de vigilància, és a dir si són fixes o mòbils, si tenen ranura per una targeta SD de memòria, etc. així com hi consti també la persona responsable del tractament de les imatges. També si es disposa de la possibilitat d’obtenir primers plans en el moment de la captació o un cop enregistrades les imatges, etc. és a dir, ha de ser un informe complet.

TERCER.- Que també hi constin les previsions relatives als mecanismes d’identificació i d’anonimització per atendre l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició, així com també en el cas que es gravi la veu, la distància a què es pot enregistrar.

QUART.- En vista d’aquestes circumstàncies, que s’apliquin les mesures de seguretat derivades de l’anàlisi de riscos, tenint en compte especialment les previsions de l’articles 21 de la instrucció 1/2009.

CINQUÈ.- S’apaguin aquestes càmeres de video vigilància en tant no es faci l’anàlisi pertinent d’aquestes i s’asseguri el seu tractament tant per persones competents per tal exercici”.

Punt 13. “Moció per la prevenció del suïcidi”, presentada pel grup municipal d’ERC-AM

No s’aprova. Vots a favor: PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1). Vots en contra: Compromís amb la Bisbal (6).

El grup municipal d’ERC proposava aprovar la “moció per la prevenció del suïcidi” amb l’adopció dels següents acords:

Primer. Que La Bisbal del Penedès es declari poble compromès amb el Benestar emocional i la salut mental actuant per prevenir els suïcidis. Així com visualitzar a través de xarxes socials, actes, etc. el dia 10 de setembre com a Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi.

Segon. Que l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès destini una partida pressupostària a partir del 2022, per fer campanyes de prevenció del risc de suïcidi a tota la població.

Tercer. Creació d’una campanya de conscienciació, sensibilització, informació, formació i promoció de la salut mental i erradicació dels estigmes socials amb relació a la salut mental.

Quart. Elaboració d’una campanya específica de prevenció del suïcidi que inclogui l’estudi i implementació d’un programa específic per sensibilitzar sobre la prevenció del suïcidi, el seu entorn i desenvolupar activitats i continguts encaminats a la seva prevenció.

Cinquè. Creació d’un programa específic juntament amb el consultori mèdic del CAP del nostre municipi, els centres educatius del municipi i l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per fer campanyes de sensibilització entre els més joves.

Sisè. Que l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès editi i elabori un protocol de suïcidis per incorporar les actuacions necessàries en l’àmbit de la prevenció.

Setè. Que l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès sol·liciti a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament de les polítiques de salut mental i la prevenció del suïcidi, així com la formació de personal especialitzat i l’aplicació dels mitjans necessaris a la seva prevenció, seguiment i conscienciació de la societat.

Vuitè. Que l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès juntament amb la coordinació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya habiliti de forma àgil un telèfon o correu electrònic per atendre situacions d’emergència vinculades als intents de suïcidi, connectat amb tots els serveis d’emergència per tal d’atendre amb la màxima agilitat els casos.

Novè. Traslladar aquests acords a les entitats municipals, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Punt 14. “Moció pel reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal”, presentada pel grup municipal d’ERC-AM

No s’aprova. Vots a favor: PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1). Vots en contra: Compromís amb la Bisbal (6).

El grup municipal d’ERC proposa aprovar la “Moció pel reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal” amb els següents acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal i les vol acompanyar en el seu dol.

SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementiri municipal i d’altres estratègies d’acompanyament.

TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol.

QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.

CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes”.

Punt 15. “Moció del grup municipal socialista al Ple de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per la creació del museu de la Joventut Bisbalenca al Centre Municipal de Cultura permanent”, presentada pel grup municipal del PSC

No s’aprova. Vots a favor: PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1). Vots en contra: Compromís amb la Bisbal (6).

El PSC proposa aprovar una moció “per a la creació del museu de la Joventut Bisbalenca al Centre Municipal de Cultura permanent”, tenint en compte que “l’entitat Joventut Bisbalenca disposa d’uns fons de béns formats per trofeus de l’entitat, banderins de clubs i fons fotogràfics, que conformen la col·lecció popularment coneguda com el Museu de la Joventut Bisbalenca, i que des de l’any 2014 van ser dipositats a les dependències del Centre Municipal de Cultura. L’any 2017, aquesta col·lecció es trasllada a l’arxiu municipal”. Acords plantejats:

Primer.- Que s’accepti formalment per part de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès la cessió de la col·lecció Museu de la Joventut Bisbalenca feta per l’entitat Joventut Bisbalenca, CF.

Segon.- Que es creï i s’obri al públic el Museu de la Joventut Bisbalenca al Centre Municipal de Cultura permanent de La Bisbal del Penedès”

Torn de precs i preguntes

Nota: Les mocions situades entre els punts 10 i 15 de l’Ordre del Dia es van presentar amb forma de “Proposta d’acord” a través del Registre General de l’Ajuntament. No obstant això, s’han inclòs com a Moció a l’Ordre del dia perquè només estaven signades per un regidor i, tal com estableix l’article 102 del ROM: “proposta d’acord és una proposició formulada per escrit, a través del Registre General, per un nombre mínim de tres membres que té per objecte proposar al Ple l’adopció d’un acord en relació a un assumpte determinat de la competència municipal” i “moció és una proposta formulada per un o més grups polítics municipals, mitjançant escrit al Registre General, per incloure’l en la part de control de l’ordre del dia dels Plens ordinaris”.


CASTELLANO | Este lunes 20 de septiembre, a las 19h, ha tenido lugar el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès que corresponde a este trimestre. El Pleno se ha celebrado de forma presencial y a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la COVID-19 y la grabación en video lo podéis ver aquí:

Han asistido al Pleno todos los miembros del Consistorio: 6 concejales de Compromís amb la Bisbal, 2 concejales del PSC, 1 concejal de Units per la Bisbal-FIC, 1 concejala de Ara la Bisbal y 1 cocnejala de ERC-AM.

El Pleno ha empezado, a petición de la concejala Sílvia Monfort (ERC-AM), con un minuto de silencio en recuerdo de Pilar Verdún, exregidora del consistorio bisbalense, que falleció la semana pasada.

Al inicio del Pleno también se ha votado la urgencia de un punto no incluido en el orden del día: “Modificación de la Ordenanza de creación y funcionamiento del Registro electrónico municipal” y se ha aprobado la urgencia por unanimidad.

Punto 1. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 12 de agosto.

Se ha aprobado por unanimidad.

Punto 2. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 30 de agosto

Se ha aprobado por unanimidad.

Punto 3. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2020

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), el voto en contra de Ara la Bisbal (1) y la abstención del PSC (2), Units por la Bisbal-FIC (1) y ERC-AM (1).

Después de que en mayo de 2021 se iniciara la tramitación administrativa para la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2020 y que el pasado 2 de agosto se reuniera la Comisión especial de cuentas -emitiendo un dictamen favorable- la cuenta general de 2020 y el dictamen de la Comisión especial de Cuentas estuvieron expuestos al público del 17 de agosto al 7 de septiembre, sin que se presentara ninguna alegación. Por este motivo, se ha elevado la aprobación de la Cuenta General de 2020 al Pleno ordinario.

El presupuesto del año 2020 ascendió a 4.467.862,53€. Al finalizar el  ejercicio:

-Hubo un superávit presupuestario de 2.081.366,69€ de los cuales quedan disponibles 417.980,73€ porque 1.256.563,61€ están reservados para la primera fase de las obras del polideportivo municipal Y 406.822,35€ están reservados para gastos de servicios o contrataciones del 2020, las facturas de las cuales no se habían aprobado a fecha de 31 de diciembre de 2020 o para obras o servicios que se contrataron o empezaron en el 2020 y que finalizarán en el 2021 (como por ejemplo el servicio de bus urbano, el derribo de la masía de la Miralba y la fassina o las cámaras lectoras de matrículas).

-El coeficiente de deuda viva fue del 18,65%. El Ayuntamiento cumple con este objetivo porque el importe de la deuda viva total en 31 de diciembre de 2020 era de 809.237,70€ (el 2019 era de 1.172.708,82€), que supone un porcentaje de deuda viva del 18,65% (el límite de deuda está situado en el 110%).

-Se cumplía con la regla del gasto, a pesar de que a causa de la situación de pandemia por la COVID-19 y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros aprobó la suspensión de la regla del gasto durante los años 2020 y 2021.

-Se cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria: el Ayuntamiento tiene superávit y una capacidad de financiación de 879.668,05€.

Punto 4. Adhesión al acuerdo marco para la elaboración y presentación conjunta de proyectos y actuaciones en el contexto de la ayuda financiera del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europa promovido por el Ayuntamiento de Calafell por la creación de comunidades energéticas

Se ha aprobado por unanimidad.

Se ha aprobado el documento marco para la adhesión y presentación conjunta de proyectos y actuaciones en el contexto de la ayuda financiera del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Calafell es el promotor y hará las funciones de coordinación en la tramitación de los expedientes y la interlocución con terceros, administraciones superiores y Unión Europea.

El Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo establece el mecanismo de recuperación y resiliencia, en el contexto de la crisis de la COVID-19, para contribuir entre otras cosas a la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea, los Next Generation. El acuerdo marco permitirá articular fórmulas de colaboración y cooperación entra diferentes municipios de la comarca del Baix Penedès para la elaboración, redacción, tramitación, aprobación, gestión, ejecución y justificación de distintos proyectos y actuaciones que sean susceptibles de recepción de ayuda financiera por parte de los distintos fondos de la Unión Europea que se agrupan en el “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se compromete a:

-Asumir las condiciones del objeto y finalidades tal como están definidas en el Documento marco.

-Asumir las recomendaciones y directrices establecidas por el Grupo de Trabajo, las cuales serán incorporadas en los documentos que se elaboren.

-Aceptar la realización unificada de la tramitación del procedimiento hasta que se complete la solicitud, recepción de los fondos, ejecución y justificación.

-Velar por el cumplimiento y buen puerto de los términos del Documento.

El proyecto para el cual se solicitará ayuda es el de las “comunidades energéticas”.

Una comunidad energética local es una nueva figura en la cadena de valor socioeconómico del sector energético y un nuevo actor en el gran abanico de escenarios de la transición energética. Es una asociación, cooperativa o cualquier otra entidad jurídica que esté controlada por miembros locales (ciudadanía, tejido productivo, entes locales) sin ánimo de lucro y dedicada a actividades en el sector energético (producción, distribución, agregación, etc.) con el objetivo principal del beneficio local.

Por lo tanto, este proyecto es para que los diferentes ayuntamientos creen comunidades energéticas locales para que los actores locales (ciudadanía, comercios, empresas…) participen de forma activa y conjunta en la transición energética.

La alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha detallado que “de lo que se ha hablado inicialmente es del hecho que se quieren colocar placas solares fotovoltaicas en techos de edificios municipales y en espacios municipales para producir energía y después crear comunidades para que los consumidores próximos a la instalación puedan utilizar también esta energía, estableciendo mecanismos de gestión y ahorro energético”. Ferré ha añadido que “estas prácticas son un mecanismo clave para avanzar hacia una transición energética más equitativa, sin dejar a nadie atrás y que da oportunidades para que todo el mundo pueda participar”.

Los técnicos de los ayuntamientos participantes formarán parte del Grupo de Trabajo y las propuestas que surjan serán transmitidas a los órganos de gobierno de cada municipio a través de sus responsables.

Punto incluido en el Pleno ordinario por urgencia. “Modificación de la Ordenanza de creación y funcionamiento del Registro electrónico municipal”

Se ha aprobado por unanimidad.

La sede electrónica se regula con la Ordenanza de creación y funcionamiento del Registro electrónico municipal, que se aprobó por Pleno en marzo de 2010. Esta ordenanza establece que la dirección de internet donde está alojada la sede electrónica del Ayuntamiento es la web www.bisbalpenedes.com, pero para poder actualizar el certificado de sede electrónica se hace necesario que en la ordenanza figure la dirección actual: bisbalpenedes.eadministracio.cat.

La sede electrónica ha dispuesto desde el año 2010 hasta el momento actual de un certificado de sede electrónica de nivel mediano, emitido por el Consorcio AOC (Administración Abierta de Cataluña) que autentifica el sitio web y certifica su seguridad y la conexión segura del ciudadano con la sede para poder realizar trámites en línea. Sin embargo, el pasado mes de agosto de 2021 el Consorcio AOC comunicó que este certificado de sede electrónica caduca el 2 de octubre, con la advertencia que el Consorcio AOC ya no emite este tipo de certificados y que, por lo tanto, no se podrá renovar con él. Por este motivo, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès –así como al resto de municipios que se encuentran con esta situación- ha estado buscando opciones con el apoyo del Consell Comarcal del Baix Penedès y tiene constancia de que hay dos opciones certificadoras que podrían sustituir la AOC: la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (CERAS_FNMT) y Firma Profesional. Ambos proveedores solicitan, entre la documentación necesaria para la expedición del certificado, la referencia a la disposición al BOPT o Diario Oficial del nombre de la sede electrónica actual. Como que en la ordenanza aprobada el 2010 figura el nombre del web anterior y no la dirección bisbalpenedes.eadministracio.cat, se ha elevado al Pleno la propuesta de aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de funcionamiento del registro electrónico municipal para actualizar el nombre de la sede electrónica del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y así poder renovar el certificado de la sede.

Punto 5. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía

Se da cuenta al Pleno de los Decretos firmados por la alcaldesa Agnès Ferré.

Punto 6. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local

Se da cuenta al Pleno de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Punto 7. Dar cuenta del periodo medio de pago del 2.º trimestre 2021

Se da cuenta al Pleno del periodo medio de pago del 2.º trimestre de 2021, que ha sido de 20,02 días. Se cumple con el periodo medio de pago a proveedores legalmente previsto, ya que el máximo permitido es de 30 días.

Punto 8. Dar cuenta de la ejecución del presupuesto 2º trimestre 2021

Se da cuenta de la ejecución del presupuesto en el 2º trimestre.

Se ha cumplido con la obligación de remisión telemática de la información requerida dentro de los plazos establecidos, puesto que se envió al Ministerio de Hacienda el 29 de julio.

Punto 9. Dar cuenta de las líneas fundamentales del presupuesto del ejercicio 2022

Se da cuenta al Pleno del Decreto de alcaldía del 1 de septiembre de 2021, en que se aprobaron las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2022.

Se remite al Pleno de la Corporación el informe de Intervención relativo a las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio 2022, en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que dice que antes del 15 de septiembre de cada año, las entidades locales deberán presentar las líneas fundamentales del presupuesto para el ejercicio siguiente con toda la información necesaria de acuerdo con la normativa europea.

Según dispone el Ministerio de Hacienda a la guía “Líneas fundamentales de los presupuestos de las entidades locales”, los datos económicos que se tienen que consignar son las siguientes:

-Ingresos y gastos para el ejercicio 2022, partiendo de los datos de previsión de liquidación para el ejercicio 2021

-Saldos y otras magnitudes

-Capacidad o necesidad de financiación (estabilidad presupuestaria y deuda viva)

-Pasivos contingentes

Se prevé un importe total de 4.806.307,62€ para el presupuesto 2022, que supone un incremento de 338.508,09€ (un 7,5%) respecto al 2021.

La partida de inversiones prevista para el 2022 es de 881.803,70€, que incluye: franjas forestales, mejora de la red de agua, parques infantiles, mejora del alumbrado público, presupuestos participativos, cámaras lectoras de matrículas, la construcción de un almacén de brigada a la fassina y rehabilitación de la torre de la fassina.

Punto 10. Moción por la “Creación de un cuerpo de vigilancia municipal”, presentada por el grupo municipal del PSC

Se aprueba por unanimidad.

El portavoz del grupo municipal del PSC propone iniciar la elaboración de un reglamento del cuerpo de vigilancia que regule el objeto, funciones, régimen y colaboraciones “vistas las necesidades que presenta el municipio en relación a la seguridad ciudadana y de circulación de tráfico” y “visto el incremento de empadronamientos en el municipio del último año y que a día de hoy se mantiene este crecimiento de la población”.

La moción aprueba el siguiente acuerdo “Vista la necesidad de disponer de un cuerpo de vigilancia municipal, proponemos el inicio del procedimiento de creación del cuerpo de vigilancia municipal con las funciones atribuidas a la legislación vigente en materia de policías locales. Aprobación de la corporación municipal por el inicio de la elaboración de un reglamento del cuerpo de vigilancia que regule el objeto, funciones, régimen y colaboraciones”.

Punto 11. “Moción solicitando la modificación de los siguientes artículos del ROM”, presentada por el grupo municipal de ERC-AM

No se aprueba. Votos a favor: PSC (2), Units por la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1). Votos en contra: Compromís amb la Bisbal (6).

El grupo municipal de ERC-AM plantea la modificación del ROM con la siguiente propuesta de acuerdo en referencia a los presupuestos participativos:

“Se añada un artículo en lo referente a los presupuestos participativos de La Bisbal del Penedès, donde se aclare y se nombre que el escrutinio de cada urbanización tiene que realizarse de forma inmediatamente posterior al cierre de la urna. Con posibilidad que todos los vecinos, que así lo deseen, puedan ver el escrutinio”.

Punto 12. “Moción por el principio de integridad y confidencialidad (arte.5.1.f) RGPD”, presentada por el grupo municipal de ERC-AM

No se aprueba. Votos a favor: PSC (2), Units por la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1). Votos en contra: Compromís amb la Bisbal (6).

El grupo municipal de ERC proponía aprobar una moción por el principio de integridad y confidencialidad (arte.5.1.f) RGPD” con los siguientes acuerdos:

“PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès realice un informe de riesgos adecuado a las condiciones que hay en el centro de reciclaje del Punto Verd.

SEGUNDO.- Que en el informe de riesgos aparezcan TODOS los principios y características tanto de las cámaras de vigilancia, es decir si son fijas o móviles, si tienen ranura para una tarjeta SD de memoria, etc. así como conste también la persona responsable del tratamiento de las imágenes. También si se dispone de la posibilidad de obtener primeros planos en el momento de la captación o una vez grabadas las imágenes, etc. es decir, tiene que ser un informe completo.

TERCERO.- Que también consten las previsiones relativas a los mecanismos de identificación y de anonimización para atender el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como también en el supuesto de que se grabe la voz, la distancia a que se puede grabar.

QUART.- En vista de estas circunstancias, que se apliquen las medidas de seguridad derivadas del análisis de riesgos, teniendo en cuenta especialmente las previsiones del artículo 21 de la instrucción 1/2009.

QUINTO.- Se apaguen estas cámaras de videovigilancia en tanto no se haga el análisis pertinente de estas y se asegure su tratamiento tanto por personas competentes por tal ejercicio”.

Punto 13. “Moción por la prevención del suicidio”, presentada por el grupo municipal de ERC-AM

No se aprueba. Votos a favor: PSC (2), Units por la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1). Votos en contra: Compromís amb la Bisbal (6).

El grupo municipal de ERC proponía aprobar la “moción por la prevención del suicidio” con la adopción de los siguientes acuerdos:

“Primero. Que La Bisbal del Penedès se declare pueblo comprometido con el Bienestar emocional y la salud mental actuando para prevenir los suicidios. Así como visualizar a través de redes sociales, actos, etc. el día 10 de septiembre como Día Internacional de la Prevención del Suicidio.

Segundo. Que el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès destine una partida presupuestaria a partir del 2022, para hacer campañas de prevención del riesgo de suicidio en toda la población.

Tercero. Creación de una campaña de concienciación, sensibilización, información, formación y promoción de la salud mental y erradicación de los estigmas sociales con relación a la salud mental.

Cuarto. Elaboración de una campaña específica de prevención del suicidio que incluya el estudio e implementación de un programa específico para sensibilizar sobre la prevención del suicidio, su entorno y desarrollar actividades y contenidos encaminados a su prevención.

Quinto. Creación de un programa específico junto con el consultorio médico del CAP de nuestro municipio, los centros educativos del municipio y el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès para hacer campañas de sensibilización entre los más jóvenes.

Sexto. Que el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès edite y elabore un protocolo de suicidios para incorporar las actuaciones necesarias en el ámbito de la prevención.

Séptimo. Que el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès solicite a la Generalitat de Cataluña el desarrollo de las políticas de salud mental y la prevención del suicidio, así como la formación de personal especializado y la aplicación de los medios necesarios a su prevención, seguimiento y concienciación de la sociedad.

Octavo. Que el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès junto con la coordinación del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya habilite de forma ágil un teléfono o correo electrónico para atender situaciones de emergencia vinculadas a los intentos de suicidio, conectado con todos los servicios de emergencia para atender con la máxima agilidad los casos.

Noveno. Trasladar estos acuerdos a las entidades municipales, al Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya y en el Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Punto 14. “Moción por el reconocimiento público del luto perinatal, gestacional y neonatal”, presentada por el grupo municipal de ERC-AM

No se aprueba. Votos a favor: PSC (2), Units por la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1). Votos en contra: Compromís amb la Bisbal (6).

El grupo municipal de ERC propone aprobar la “Moción por el reconocimiento público del luto perinatal, gestacional y neonatal” con los siguientes acuerdos:

“PRIMERO.- El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se sitúa junto a las familias que han tenido la pérdida de un ser querido en muerte perinatal, gestacional o neonatal y las quiere acompañar en su luto.

SEGUNDO.- Para hacer efectivo este reconocimiento, el Ayuntamiento dotará el municipio de un espacio de apoyo y confort para aquellas personas que han sufrido una pérdida perinatal, gestacional o neonatal en forma de espacio físico en el cementerio municipal y otras estrategias de acompañamiento.

TERCERO.- Que el Ayuntamiento se compromete a dar a conocer la existencia del mismo, y a hacer difusión, a través de sus medios de comunicación, de la creación de este espacio de luto.

QUART.- Apoyar a las asociaciones destinadas a acompañar en el luto perinatal, gestacional o neonatal que puedan surgir en el municipio, y también apoyar y acompañamiento a los progenitores que se encuentren en estas situaciones.

QUINTO.- Expresar el compromiso del Ayuntamiento al realizar una ceremonia anual en recuerdo de estos niños, en el marco del Día Mundial de la muerte gestacional y neonatal, el 15 de octubre, y realizar campañas de sensibilización alrededor de este tema para visibilizar y apoyar público a las familias de las víctimas”.

Punto 15. “Moción del grupo municipal socialista al Pleno del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès para la creación del museo de la Joventut Bisbalenca en el Centro Municipal de Cultura permanente”, presentada por el grupo municipal del PSC

No se aprueba. Votos a favor: PSC (2), Units por la Bisbal-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1). Votos en contra: Compromís amb la Bisbal (6).

El PSC propone aprobar una moción “para la creación del museo de la Joventut Bisbalenca en el Centro Municipal de Cultura permanente”, teniendo en cuenta que “la entidad Joventut Bisbalenca dispone de unos fondos de bienes formados por trofeos de la entidad, banderines de clubes y fondos fotográficos, que conforman la colección popularmente conocida como el Museo de la Joventut Bisbalenca, y que desde el año 2014 fueron depositados en las dependencias del Centro Municipal de Cultura. El año 2017, esta colección se traslada al archivo municipal”. Acuerdos planteados:

Primero.- Que se acepte formalmente por parte del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès la cesión de la colección Museo de la Joventut Bisbalenca hecha por la entidad Joventut Bisbalenca, CF.

Segundo.- Que se cree y se abra al público el Museo de la Joventut Bisbalenca en el Centro Municipal de Cultura permanente de La Bisbal del Penedès”

Turno de ruegos y preguntas

Nota: Las mociones situadas entre los puntos 10 y 15 del Orden del Día se presentaron con forma de “Propuesta de acuerdo” a través del Registro General del Ayuntamiento. No obstante, se han incluido como Moción en el Orden del día porque solamente estaban firmadas por un concejal y, tal como establece el artículo 102 del ROM: “propuesta de acuerdo es una proposición formulada por escrito, a través del Registro General, por un número mínimo de tres miembros que tiene por objeto proponer al Pleno la adopción de un acuerdo en relación con un asunto determinado de la competencia municipal” y “moción es una propuesta formulada por uno o más grupos políticos municipales, mediante escrito al Registro General, para incluirlo en la parte de control del día de los Plenos ordinarios”.