Fins al 29 d’octubre de 2021 podeu abonar l’import corresponent a la 2a fracció de l’IBI en període voluntari

Des d’avui divendres 27 d’agost i fins al 29 d’octubre de 2021 podeu abonar l’import corresponent a la segona fracció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Us recordem que el 31 d’agost finalitza el termini per abonar, en període voluntari, l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i la Taxa d’ocupació de domini públic.
D’altra banda, fins al 30 de setembre es poden satisfer, en període voluntari, els imports corresponents a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i la Taxa de Recollida d’Escombraries (segon rebut).Desde hoy viernes 27 de agosto y hasta el 29 de octubre de 2021 podéis abonar el importe correspondiente a la segunda fracción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Os recordamos que el 31 de agosto finaliza el plazo para abonar, en periodo voluntario, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y la Tasa de ocupación de dominio público.
Por otro lado, hasta el 30 de septiembre se pueden satisfacer, en periodo voluntario, los importes correspondientes al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la Tasa de Recogida de Basuras (segundo recibo).