La Junta de Govern aprova no admetre a tràmit el recurs de reposició interposat pels grups municipals del PSC, Units per la Bisbal-FIC i ERC-AM contra l’adjudicació de les obres del poliesportiu municipal

La Junta de Govern del 2 d’agost ha aprovat no admetre a tràmit el recurs de reposició interposat pels grups municipals amb representació a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès PSC, Units per la Bisbal-FIC i ERC-AM contra l’adjudicació de les obres del poliesportiu municipal.

Els motius que defensa l’equip de govern i pels quals no aprova admetre a tràmit l’esmentat recurs, són els següents:

“-El recurs que han presentat els grups del PSC, Units per la Bisbal-FIC i ERC-AM és per impugnar les bases del concurs públic i aquestes bases ja estan aprovades definitivament, sense que es puguin impugnar en aquests moments.

-Els regidors del PSC, Units per la Bisbal-FIC i ERC-AM no acrediten l’interès pel qual volen impugnar i aturar l’adjudicació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal”.

COMUNICAT DE L’ALCALDESSA AGNÈS FERRÉ EN REFERÈNCIA A AQUEST PUNT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

L’abril de 2021 els grups de l’ajuntament del PSC, Units per la Bisbal-FIC i ERC-AM van presentar un recurs de reposició contra l’acord d’adjudicació de les obres del poliesportiu municipal i, posteriorment, el PSC va presentar un contenciós administratiu al Jutjat contra el mateix acord d’adjudicació i va demanar mesures cautelars per tal que no comecessin les obres de rehabilitació del poliesportiu fins que el Jutjat hagués resolt. 

Als mesos de juny i juliol es van aprovar, des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, contractes amb l’advocat Josep Ma Nolla per a l’assessorament en el recurs de reposició interposat; per a la defensa jurídica de l’Ajuntament en el contenciós i per a les mesures cautelars presentades.

Aquest mes de juliol el Jutjat contenciós ha aprovat no accedir a les mesures cautelars sol·licitades pel grup del PSC. Això vol dir que podem continuar amb l’adjudicació de les obres.

Des de l’equip de govern considerem que és obligació i responsabilitat de l’Ajuntament vetllar pels interessos comuns del municipi i dotar-lo de les infraestructures necessàries per oferir més i millors serveis. Seguim amb l’adjudicació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal amb l’objectiu de poder començar-les com més aviat millor.

Agnès Ferré i Cañellas

Alcaldessa de la Bisbal del Penedès


La Junta de Gobierno del 2 de agosto ha aprobado no admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por el grupos municipales del PSC, Units per la Bisbal-FIC y ERC-AM -con representación en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès – contra la adjudicación de las obras del polideportivo municipal.

Los motivos que defiende el equipo de gobierno y por los cuales no aprueba admitir a trámite el citado recurso, son los siguientes:

“-El recurso que ha presentado por los grupos del PSC, Units per la Bisbal-FIC y ERC-AM es para impugnar las bases del concurso público y estas bases ya están aprobadas definitivamente, sin que se puedan impugnar en estos momentos.

-Los concejales del PSC, Units per la Bisbal-FIC y ERC-AM no acreditan el interés por el cual quieren impugnar y parar la adjudicación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal”.

COMUNICADO DE LA ALCALDESA AGNÈS FERRÉ EN REFERENCIA A ESTE PUNTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

En abril de 2021 los grupos del ayuntamiento del PSC, Units per la Bisbal-FIC y ERC-AM presentaron un recurso de reposición contra el acuerdo de adjudicación de las obras del polideportivo municipal y, posteriormente, el PSC presentó un contencioso administrativo al Juzgado contra el mismo acuerdo de adjudicación y solicitó medidas cautelares con tal que no se iniciasen las obras de rehabilitación del polideportivo hasta que el Juzgado hubiese resuelto.

En los meses de junio y julio se aprobaron, desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, contratos con el abogado Josep Ma. Nolla para el asesoramiento en el recurso de reposición interpuesto; para la defensa jurídica del Ayuntamiento en el contencioso y para las medidas cautelares presentadas.

Este mes de julio el Juzgado contencioso ha aprobado no acceder a las medidas cautelares solicitadas por el grupo del PSC. Esto quiere decir que podemos continuar con la adjudicación de las obras.

Desde el equipo de gobierno consideramos que es obligación y responsabilidad del Ayuntamiento velar por los intereses comunes del municipio y dotarlo de las infraestructuras necesarias para ofrecer más y mejores servicios. Seguimos con la adjudicación de las obras de la primera fase del polideportivo municipal con el objetivo de poder empezarlas lo más pronto posible.

Agnès Ferré Cañellas

Alcaldesa de la Bisbal del Penedès