Es fa el darrer pas previ a la redacció del projecte de construcció i rehabilitació de la fassina

La Junta de Govern del 2 d’agost ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Urbanisme, contractar l’empresa Geotec, estudis geotècnics i mediambientals SL, per un import de 1.455,20€, per a la redacció del projecte geotècnic de la fassina, concretament per a la rehabilitació de la torre de la fassina. Aquest projecte consta de sondeigs, extracció i estudi de mostres representatives del subsòl i diferents assajos, amb l’objectiu de definir les condicions i el comportament del terreny en què s’han de dur a terme les obres.

L’alcaldessa i responsable de l’àrea d’Urbanisme, Agnès Ferré, ha explicat que “aquest estudi és el pas previ per poder licitar la redacció del projecte de construcció d’espais per a la brigada municipal i la rehabilitació de la torre de la fassina”.

L’any 2019 l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va adquirir la finca ubicada al carrer Barcelona, números 7, 11 i 13 amb l’objectiu d’utilitzar l’espai com a magatzem municipal i destinar la torre de la fassina –que té 15 metres d’alçada- a la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès (Bous) perquè sigui emprada com a local d’assaig. El passat mes de febrer es van dur a terme les obres d’enderroc de les edificacions, a excepció de la torre, una edificació de 15 metres d’altura que sobresurt del perfil del nucli urbà de la Bisbal i que ja forma part de l’skyline del municipi.


La Junta de Gobierno del 2 de agosto ha aprobado, a petición de la Concejalía de Urbanismo, contratar a la empresa Geotec, estudis geotècnics i mediambientals SL, por un importe de 1.455,20€ para la redacción del proyecto geotécnico de la fassina, concretamente para la rehabilitación de la torre de la fassina. Este proyecto consta de sondeos, extracción y estudio de muestras representativas del subsuelo y distintos ensayos, con el objetivo de definir las condiciones y el comportamiento del terreno en el que se tienen que llevar a cabo las obras.

La alcaldesa y responsable del área de Urbanismo, Agnès Ferré, ha explicado que “este estudio es el paso previo para poder licitar la redacción del proyecto de construcción de espacios para la brigada municipal y la rehabilitación de la torre de la fassina”.

El año 2019 el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès adquirió la finca ubicada en la calle Barcelona, números 7, 11 y 13 con el objetivo de utilizar el espacio como almacén municipal y destinar la torre de la fassina a la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès (Bous) para que sea utilizada como local de ensayo. El pasado mes de febrero se llevaron a cabo las obras de derribo de las edificaciones, a excepción de la torre, una edificación de 15 metros de altura que sobresale del perfil del núcleo urbano de la Bisbal y que ya forma parte del skyline del municipio.