Aquest dilluns 2 d’agost ha tingut lloc la Comissió Especial de Comptes de l’Exercici 2020

Aquest dilluns 2 d’agost, a les 10h, ha tingut lloc la Comissió Especial de Comptes de l’Exercici 2020 amb l’objectiu d’examinar, estudiar i informar del Compte General anual del Pressupost de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès en compliment del que disposa la Llei i el ROM. La Comissió, que es convoca amb quinze dies d’antelació perquè els regidors i les regidores puguin consultar la documentació i l’expedient, enguany es va convocar el divendres 2 de juliol, deixant més de tres setmanes perquè es poguessin fer consultes i estudiar la documentació. La Comissió Especial de Comptes està integrada per un membre de cada grup polític de la Corporació amb vot ponderat:

 • Feliu Gil en representació de Compromís amb la Bisbal (6 vots ponderats)
 • Daniel Caballero en representació del PSC (2 vots ponderats)
 • Xavier Faura en representació d’Units per la Bisbal – FIC (1 vot ponderat)
 • Maguy Antolín en representació d’Ara la Bisbal (1 vot ponderat)
 • Sílvia Monfort en representació d’ERC-AM (1 vot ponderat), que s’ha absentat.

De la Comissió també en prenen part l’alcaldessa Agnès Ferré com a presidenta i la secretària municipal.

La Comissió Especial de Comptes ha aprovat el Compte General de l’exercici 2020 amb 6 vots ponderats a favor de Compromís amb la Bisbal (6 vots), 3 vots ponderats en contra del PSC (2 vots) i d’Ara la Bisbal (1) i 1 abstenció, la d’Units per la Bisbal – FIC (1 vot) . Per tant, el Compte General de l’exercici 2020 s’ha aprovat favorablement i ha quedat justificat. El Compte General està integrat pels següents documents: balanç, compte del resultat econòmic – patrimonial, estat de canvis del patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu, estat de liquidació pressupost i memòria.

El Compte General de l’exercici 2020 es pot consultar al Portal de Transparència [https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/710c7456-7305-4985-a686-f2fcd17dac3e/] i també es podrà consultar des de l’Ajuntament, de forma presencial, durant un termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’Edicte. Prèviament es publicarà l’anunci al tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès [https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board]. Durant el període d’exposició pública es podran presentar reclamacions, objeccions i observacions i, aquestes, hauran de ser examinades per la Comissió, prèvia pràctica de les comprovacions oportunes, per a l’emissió d’un nou informe que seria elevat, juntament amb les objeccions, reclamacions o observacions formulades, al Ple de la Corporació municipal.

Val a dir que, durant el transcurs de la Comissió Especial de Comptes, s’ha comptat amb la presència de tres dels deu veïns que van ser seleccionats per participar en l’Auditoria Ciutadana. Tots tres, igual que els altres set seleccionats, han pogut tenir accés a documentació relacionada amb la comptabilitat de l’Ajuntament –com ara factures- i han rebut un dossier amb el pressupost de l’any 2020 i la Memòria del Model Compte General de l’any 2020.

El pressupost de l’any 2020 va ascendir a 4.467.862,53€. A la finalització de l’exercici:

 • Hi va haver un superàvit pressupostari de 2.081.366,69€ dels quals queden disponibles 417.980,73€ perquè, segons ha explicat l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré “1.256.563,61€ estan reservats per a la primera fase de les obres del poliesportiu municipal i 406.822,35€ estan reservats per a despeses de serveis o contractacions del 2020, les factures de les quals no s’havien aprovat a data 31 de desembre de 2020, o per a obres o serveis que es van contractar o començar el 2020 i que acabaran el 2021 (com ara el servei de bus urbà, l’enderroc de la masia de la Miralba i la fassina o les càmeres lectores de matrícules).
 • El coeficient de deute viu va ser del 18,65%
 • Es complia amb la regla de la despesa.
 • Es complia amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020

El passat 15 de març de 2021 es va donar compte, al Ple ordinari, de l’informe d’Intervenció relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària de la liquidació de l’exercici 2020. La liquidació s’havia aprovat per Decret d’alcaldia el 3 de març de 2021. El tancament i liquidació de l’execució del pressupost 2020:

 • Complia l’objectiu d’estabilitat pressupostària perquè hi havia superàvit pressupostari i l’Ajuntament tenia una capacitat de finançament de 879.668,05€
 • Complia l’objectiu de la regla de despesa (no obstant això, val a dir que a causa de la situació de pandèmia per la COVID-19 i seguint les recomanacions de la Comissió Europea, el Consell de Ministres va aprovar la suspensió de la regla de la despesa durant els anys 2020 i 2021).
 • Complia l’objectiu del límit de deute públic, ja que el deute viu era del 18,65% i el límit està fixat en un 110%.

CASTELLANO | Este lunes 2 de agosto, a las 10h, ha tenido lugar la Comisión Especial de Cuentas del Ejercicio 2020 con el objetivo de examinar, estudiar e informar de la Cuenta General anual del Presupuesto del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès en cumplimiento del que dispone la Ley y el ROM. La Comisión, que se convoca con quince días de antelación para que los concejales y las concejalas puedan consultar la documentación y el expediente, este año se convocó el viernes 2 de julio, dejando más de tres semanas para que se pudiesen hacer consultas y estudiar la documentación. La Comisión Especial de Cuentas está integrada por un miembro de cada grupo político de la Corporación con voto ponderado:

 • Feliu Gil en representación de Compromís amb la Bisbal (6 votos ponderados)
 • Daniel Caballero en representación del PSC (2 votos ponderados)
 • Xavier Faura en representación de Units per la Bisbal – FIC (1 voto ponderado)
 • Maguy Antolín en representación de Ara la Bisbal (1 voto ponderado)
 • Sílvia Monfort en representación de ERC-AM (1 voto ponderado), que se ha ausentado.

De la Comisión también toman parte la alcaldesa Agnès Ferré como presidenta y la secretaria municipal.

La Comisión Especial de Cuentas ha aprobado la Cuenta General del ejercicio 2020 con 6 votos ponderados a favor de Compromís amb la Bisbal (6 votos), 3 votos ponderados en contra del PSC (2 votos) y Ara la Bisbal (1 voto) y 1 abstención, la de Units per la Bisbal – FIC (1 voto). Por lo tanto, la Cuenta General del ejercicio 2020 se ha aprobado favorablemente y ha quedado justificada. La cuenta general está integrada por los siguientes documentos: balance, cuenta del resultado económico – patrimonial, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de liquidación presupuesto y memoria.

La Cuenta General del ejercicio 2020 se puede consultar en el Portal de Transparencia [https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/710c7456-7305-4985-a686-f2fcd17dac3e/] y también se podrá consultar en el Ayuntamiento, de forma presencial, durante un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del Edicto. Previamente se publicará el anuncio en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès [https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/board]. Durante el periodo de exposición pública se podrán presentar reclamaciones, objeciones y observaciones y, estas, tendrán que ser examinadas por la Comisión, previa práctica de las comprobaciones oportunas, para la emisión de un nuevo informe que sería elevado, junto con las objeciones, reclamaciones u observaciones formuladas, al Pleno de la Corporación municipal.

Cabe decir que, durante el transcurso de la Comisión Especial de Cuentas, se ha contado con la presencia de tres de los diez vecinos que fueron seleccionados para participar en la Auditoría Ciudadana. Los tres, igual que los otros siete seleccionados, han podido tener acceso a documentación relacionada con la contabilidad del Ayuntamiento –como por ejemplo facturas- y han recibido un dosier con el presupuesto del año 2020 y la Memoria del Modelo Cuenta General del año 2020.

El presupuesto del año 2020 ascendió a 4.467.862,53€. A la finalización del ejercicio:

 • Hubo un superávit presupuestario de 2.081.366,69€ de los cuales quedan disponibles 417.980,73€ porque, según ha explicado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré “1.256.563,61€ están reservados para la primera fase de las obras del polideportivo municipal y 406.822,35€ están reservados para gastos de servicios o contrataciones del 2020, las facturas de las cuales no se habían aprobado a fecha 31 de diciembre de 2020, o para obras o servicios que se contrataron o empezar el 2020 y que acabarán el 2021 (como por ejemplo el servicio de buzo urbano, el escombro de la masía de la Miralba y la fassina o las cámaras lectoras de matrículas).
 • El coeficiente de deuda viva fue del 18,65%
 • Se cumplía con la regla del gasto.
 • Se cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

El pasado 15 de marzo de 2021 se dio cuenta, en el Pleno ordinario, del informe de Intervención relativo al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de la liquidación del ejercicio 2020. La liquidación se había aprobado por Decreto de alcaldía el 3 de marzo de 2021. El cierre y liquidación de la ejecución del presupuesto 2020:

 • Cumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria porque había superávit presupuestario y el Ayuntamiento tenía una capacidad de financiación de 879.668,05€
 • Cumplía el objetivo de la regla de gasto (sin embargo, cabe decir que a causa de la situación de pandemia por la COVID-19 y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros aprobó la suspensión de la regla del gasto durante los años 2020 y 2021).
 • Cumplía el objetivo del límite de deuda pública, puesto que la deuda vive era del 18,65% y el límite está fijado en un 110%.