Humana ha recollit 6.169 kg de tèxtil usat a la Bisbal del Penedès durant el primer semestre de l’any 2021

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 6.169 kg de tèxtil usat a la Bisbal del Penedès durant el primer semestre de 2021 per donar-li una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclatge. Aquest registre representa un increment d’un 24,8% respecte als primers sis mesos de l’any passat (4.942 kg). Les més de sis tones recuperades equivalen a 27.700 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades i que veuran perllongat el cicle de vida útil.

Segons fonts d’Humana “aquesta gestió implica un doble benefici: el primer és ambiental perquè en redueix la generació de residus i evita que acabin en un abocador. La recuperació del residu tèxtil durant el primer semestre representa un estalvi de 19 tones de CO2 no emeses a l’atmosfera”. A més, hi ha un benefici social que “consisteix en la creació d’ocupació verda. Humana genera un lloc de treball per cada 30.000kg de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials”.

En l’actualitat, la Bisbal del Penedès disposa de quatre contenidors d’Humana on els veïns poden dipositar roba, calçats, complements o tèxtil de la llar que no utilitzen. El servei de recollida selectiva del tèxtil és gratuït i representa un estalvi en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans. La destinació de la roba tracatada, segons Humana, és:

  • El 54% es prepara per a la reutilització: el 14% es destina a les botigues de moda sostenible d’Humana i el 40% s’exporta, principalment a l’Àfrica, per comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats I generar-hi recursos per a la cooperació en desenvolupament.
  • El 37,5% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria de l’automoció).
  • L’1,5% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posen en mans dels gestors autoritzats corresponents.
  • El 7% no es pot reutilitzar, ni reciclar ni valoritzar energèticament i per això s’envia a un centre de tractament de residus per a la disposició final.

Des de la Fundació Humana recorden que “la recollida selectiva de roba té un gran potencial per garantir-ne una segona vida: el 50% se’n pot reutilitzar i més del 35%, reciclar. Per això és important que es dipositi en un contenidor de roba; resulta obvi, però gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat.


CASTELLANO | Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperado 6.169 kg de textil usado en la Bisbal del Penedès durante el primer semestre de 2021 para darle una segunda vida mediante la reutilización o el reciclaje. Este registro representa un incremento de un 24,8% respecto a los primeros seis meses del año pasado (4.942 kg). Las más de seis toneladas recuperadas equivalen a 27.700 prendas de ropa que serán reutilizadas o recicladas y que verán prolongado su ciclo de vida útil.

Según fuentes de Humana “esta gestión implica un doble beneficio: el primero es ambiental porque reduce la generación de residuos y evita que acaben en un vertedero. La recuperación del residuo textil durante el primer semestre representa un ahorro de 19 toneladas de CO₂ no emitidas a la atmósfera”. Además, hay un beneficio social que “consiste en la creación de ocupación verde. Humana genera un puesto de trabajo por cada 30.000kg de textil recogido. Además, los recursos que se obtienen se destinan a iniciativas sociales”.

En la actualidad, la Bisbal del Penedès dispone de cuatro contenedores de Humana donde los vecinos pueden depositar ropa, calzados, complementos o textil del hogar que no utilizan. El servicio de recogida selectiva del textil es gratuito y representa un ahorro en los gastos de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos. El destino de la ropa tratada, según Humana, es:

• El 54% se prepara para la reutilización: el 14% se destina a las tiendas de moda sostenible de Humana y el 40% se exporta, principalmente a África, para comercializarla, hacer accesible la ropa a los países menos desarrollados y generar recursos para la cooperación en desarrollo.

• El 37,5% se encuentra en un estado que no permite la reutilización y se vende a empresas de reciclaje para que elaboren otros productos (mantas, aislantes o trapos para la industria de la automoción).

• El 1,5% son residuos impropios (plásticos, cartones, otros) que se ponen en manos de los gestores autorizados correspondientes.

• El 7% no se puede reutilizar, ni reciclar ni valorizar energéticamente y por eso se envía en un centro de tratamiento de residuos para la disposición final.

Desde la Fundación Humana recuerdan que “la recogida selectiva de ropa tiene un gran potencial para garantizar una segunda vida: el 50% se puede reutilizar y más del 35%, reciclar. Por eso es importante que se deposite en un contenedor de ropa; resulta obvio, pero casi el 90% del residuo textil no acaba en el punto de recogida adecuado.