Aviat començarà la redacció del projecte per fer el camí de vianants del Priorat al nucli urbà

La Junta de Govern d’aquest dilluns 12 de juliol va aprovar, a petició de la Regidoria de Territori, un contracte per a la redacció del projecte per fer un camí per als vianants que vagi del Priorat al nucli urbà. L’equip de govern vol arreglar aquest camí per millorar l’accessibilitat dels vianants i ciclistes que circulen entre el Priorat i el nucli, garantint així la seva seguretat.

Tenint en compte que aquest tram és molt utilitzat, tant per vehicles a motor, com per bicicletes i vianants, en l’actualitat la combinació de tots aquests desplaçaments resulta complicada i, fins i tot, insegura. Per aquest motiu, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès treballa en aquesta inversió i ha demanat una subvenció a la Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d’Acció Municipal 2020/2023, per a l’execució del camí, un ajut que ha estat concedit.

El contracte se li ha adjudicat a l’enginyer Pau Jansà per 6.661,27€ (IVA inclòs) i inclou el servei d’assistència tècnica per a la confecció del projecte bàsic i d’execució i de l’estudi bàsic de seguretat i salut de les obres d’urbanització del camí de vianants al Priorat; que inclou el treball de camp per a la comprovació de l’aixecament topogràfic, la memòria, els amidaments, el pressupost per a partides i els plànols.

Val a dir que, perquè l’Ajuntament es pugui beneficiar de la subvenció del PAM, caldrà que aquest projecte s’executi entre el 2022 i el mes de juny de 2023.


La Junta de Gobierno de este lunes 12 de julio aprobó, a petición de la Concejalía de Territorio, un contrato para la redacción del proyecto para hacer un camino para los peatones que vaya del Priorato al núcleo urbano. El equipo de gobierno quiere arreglar este camino para mejorar la accesibilidad de los peatones y ciclistas que circulan entre el Priorat y el núcleo, garantizando así su seguridad.

Teniendo en cuenta que este tramo se utiliza mucho, tanto por vehículos a motor, como por bicicletas y peatones, en la actualidad la combinación de todos estos desplazamientos resulta complicada e, incluso, insegura. Por este motivo, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès trabaja en esta inversión y ha solicitado una subvención a la Diputación de Tarragona, en el marco del Plan de Acción Municipal 2020/2023, para la ejecución del camino, una ayuda que ha sido concedida.

El contrato se ha adjudicado al ingeniero Pau Jansà por 6.661,27€ (IVA incluido) e incluye el servicio de asistencia técnica para la confección del proyecto básico y de ejecución y del estudio básico de seguridad y salud de las obras de urbanización del camino de peatones en el Priorato; que incluye el trabajo de campo para la comprobación del levantamiento topográfico, la memoria, las mediciones, el presupuesto para partidas y los planos.

Cabe decir que, para que el Ayuntamiento se pueda beneficiar de la subvención del PAM, será necesario que este proyecto se ejecute entre el 2022 y el mes de junio de 2023.