El dijous 8 de juliol s’obre el termini per presentar sol·licituds per a la borsa de treball de personal de neteja dels edificis municipals

La Junta de Govern del dilluns 28 de juny va aprovar la convocatòria de la borsa de treball per al personal de neteja d’edificis municipals i, aquesta, ha sortit publicada al BOP (Butlletí Oficial de la Província) de Tarragona aquest dimecres. Les persones interessades poden presentar sol·licituds entre el dijous 8 de juliol i el dimecres 21 de juliol, ambdós inclosos.

Enllaç al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210707&anyp=2021&num=06053&v=i

Objecte de la convocatòria: constituir una borsa d’ocupació, per tal de cobrir les necessitats essencials que puguin sorgir (vacants, substitucions i altres contingències temporals).

Funcions bàsiques: Mantenir els edificis municipals en les adequades condicions d’higiene i neteja i col·laborar amb el control dels edificis, cuidant de la seguretat i el tancament d’aquests.

Requisits de les persones aspirants:

a)Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de persones treballadores

b)Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

c)Haver complert setze anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa fixada per la llei

d)No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions

e)No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions

f)Posseir el certificat de nivell bàsic de català (A2) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents. En cas que no es tingui el certificat, es farà una prova d’aquest nivell dins el procés de selecció. Les persones que formaven part de la borsa de treball de personal de neteja del 2018, no cal que passin la prova de català

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originàries de països on el castellà sigui llengua oficial, han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà. Si no ho poden acreditar, hauran de superar una prova de coneixements orals i escrits de llengua castellana

Documentació que s’haurà de presentar:

– Còpia del DNI o NIE

– Còpia del certificat de coneixements de llengua catalana i, en el seu cas, castellana, exigits a la convocatòria

– Currículum vitae

– Còpia de la vida laboral

– Relació detallada dels mèrits al·legats (veure apartat següent)

– Còpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats (veure apartat següent)

Què es valorarà i quines proves es faran:

Coneixement de llengües: cal ser apte per poder continuar amb el procés de selecció.

Concurs de mèrits:

És d’un màxim de 14 punts que s’obtenen de:

-Experiència laboral a l’àmbit públic en la mateixa feina o semblant a personal de neteja. Perquè puntuï s’ha d’aportar un certificat de l’Ajuntament o l’administració que sigui. Les persones que hagin treballat com a personal de neteja a l’Ajuntament de la Bisbal, només cal que ho anomenin a la instància.  

-Experiència laboral a l’àmbit privat en la mateixa feina o semblant a personal de neteja. S’ha d’aportar l’informe de vida laboral actualitzat i la còpia del/s contracte/s de treball, fulls de nòmina o certificat de l’empresa.

-Formació reglada: títol en Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent; titulació específica de Formació Professional de grau mitjà o superior; certificat ACTIC. Caldrà aportar còpia de la titulació.

-Formació específica: cursos i seminaris de formació, reciclatge i perfeccionament realitzats en els darrers 10 anys, sempre que tinguin una durada mínima de 10 hores lectives. S’ha d’aportar certificat de la formació.

-Carnets professionals que tinguin relació directa amb el lloc de treball. S’ha d’aportar còpia dels carnets.

-Entrevista personal: es convocarà als aspirants a una entrevista que es puntuarà.

Com serà el procediment:

Primer: Una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses. Hi haurà un termini de 10 dies per presentar al·legacions.

Segon: Si hi ha al·legacions es resoldran. Posteriorment es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos i el dia, lloc i hora de les proves de selecció

Tercer: s’aprova per Decret d’alcaldia la constitució de la borsa de treball, d’acord amb la proposta del tribunal, que és qui realitza les proves i valoracions de les persones aspirants.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 28 de junio aprobó la convocatoria de la bolsa de trabajo para el personal de limpieza de edificios municipales y, esta, ha salido publicada en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) de Tarragona este miércoles. Las personas interesadas pueden presentar solicitudes entre el jueves 8 de julio y el miércoles 21 de julio, ambos incluidos.

Enlace al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210707&anyp=2021&num=06053&v=i

Objeto de la convocatoria: constituir una bolsa de ocupación, con tal de cubrir las necesidades esenciales que puedan surgir (vacantes, sustituciones y otras contingencias temporales).

Funciones básicas: Mantener los edificios municipales en las adecuadas condiciones de higiene y limpieza y colaborar con el control de los edificios, cuidando de la seguridad y el cierre de los mismos.

Requisitos de las personas aspirantes:

a)Tener la nacionalidad española o de cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea o de aquellos a los cuales, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de personas trabajadoras.

b)Poseer la capacidad funcional para realizar los trabajos.

c)Haber cumplido dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa fijada por la ley.

d)No sufrir ninguna enfermedad ni disminución que impida el desarrollo de las correspondientes funciones.

e)No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones.

f)Poseer el certificado de nivel básico de catalán (A2) de la Dirección General de Política Lingüística o alguna de las titulaciones equivalentes. En el caso de que no se tenga el certificado, se hará una prueba de este nivel dentro del proceso de selección. Las personas que formaban parte de la bolsa de trabajo de personal de limpieza del 2018, no es necesario que pasen la prueba de catalán.

g)Las personas aspirantes que no tengan la nacionalidad española y no sean originarias de los países donde el catalán sea lengua oficial, deben acreditar un conocimiento de nivel intermedio o superior o nivel B2 o C2 del castellano. Si no lo pueden acreditar, deberán superar una prueba de conocimientos orales y escritos de lengua castellana.

Documentación que se tendrá que presentar:

-Copia del DNI o NIE

-Copia del certificado de conocimientos de lengua catalana y, en su caso, castellana, exigidos en la convocatoria.

-Currículum vitae

-Copia de la vida laboral

-Relación detallada de los méritos alegados (ver apartado siguiente)

-Copia de la documentación acreditativa de los méritos alegados (ver apartado siguiente)

Qué se valorará y qué pruebas se harán:

Conocimiento de lenguas: hay que ser apto para poder continuar con el proceso de selección.

Concurso de méritos:

Es de un máximo de 14 puntos que se obtienen de:

-Experiencia laboral en el ámbito público en el mismo trabajo o similar al de personal de limpieza. Para que puntúe se tiene que aportar un certificado del Ayuntamiento o la administración que sea. Las personas que hayan trabajado como personal de limpieza en el Ayuntamiento de la Bisbal, solamente lo tienen que decir en la instancia.

-Experiencia laboral en el ámbito privado en el mismo trabajo o similar al de personal de limpieza. Se tiene que aportar el informe de vida laboral actualizado y la copia del/los contrato/s de trabajo, hojas de nómina o certificado de la empresa.

-Formación regulada: título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente; titulación específica de Formación Profesional de grado medio o superior; certificado ACTIC. Será necesario aportar copia de la titulación.

-Formación específica: cursos y seminarios de formación, reciclaje y perfeccionamiento realizados en los últimos 10 años, siempre que tengan una duración mínima de 10 horas lectivas. Se tiene que aportar certificado de la formación.

-Carnés profesionales que tengan relación directa con el puesto de trabajo. Se tiene que aportar copia de los carnés.

-Entrevista personal: se convocará a los aspirantes a una entrevista que se puntuará.

Cómo será el procedimiento:

Primero: Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista provisional de personas admitidas y excluidas. Habrá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Segundo: Si hay alegaciones se resolverán. Posteriormente se publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos y el día, lugar y hora de las pruebas de selección.

Tercero: Se aprueba por Decreto de alcaldía la constitución de la bolsa de trabajo, de acuerdo con la propuesta del tribunal, que es quien realiza las pruebas y valoraciones de las personas aspirantes.