Punt de l’Ordre del dia de la Junta de Govern local del 28/06/21 amb competències delegades del Ple

La Junta de Govern del dilluns 28 de juny de 2021 incloïa –i va aprovar- aquest punt amb Competències delegades del Ple:

“Expedient 1220/2021: Defensa jurídica en el recurs contenciós – administratiu núm. 405/2020-E del Jutjat contenciós-administratiu núm. 1 de Tarragona interposat per un veí de la Miralba. I per assessorament en el recurs de reposició interposat pels grups de l’ajuntament PSC, ERC i UNITS”.

El contracte aprovat és per un import de 1.427,80€ amb l’advocat Josep Ma. Nolla. Aquest contracte es fa dins l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en l’acord marc per als serveis d’assessorament legal i defensa jurídica del sistema comarcal de contractació centralitzada del Consell Comarcal del Baix Penedès, del 7 de maig de 2020.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquest punt de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’ha votat amb públic, sinó que s’ha gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició –que no formen part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 28 de junio de 2021 incluía – y aprobó- este punto con Competencias delegadas del Pleno:

“Expediente 1220/2021: Defensa jurídica en el recurso contencioso – administrativo núm. 405/2020-E del Juzgado contencioso-administrativo núm. 1 de Tarragona interpuesto por un vecino de La Miralba. Y para el asesoramiento en el recurso de reposición interpuesto por los grupos del Ayuntamiento PSC, ERC y UNITS”.

El contrato aprobado es por un importe de 1.427,80€ con el abogado Josep Ma. Nolla. Este contrato se hace dentro de la adhesión del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en el acuerdo marco para los servicios de asesoramiento legal y defensa jurídica del sistema comarcal de contratación centralizada del Consell Comarcal del Baix Penedès, del 7 de mayo de 2020.

Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, este punto del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se ha votado con público, sino que se ha grabado en vídeo y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. Por todo ello, los concejales y concejalas de la oposición -que no forman parte de la Junta de Gobierno local- recibieron la información sobre la propuesta en su buzón de correo electrónico.