La Junta de Govern local ha aprovat l’atorgament de les segones subvencions per a famílies afectades laboralment per la COVID-19

La Junta de Govern del 24 de maig de 2021 ha declarat beneficiària de les segones subvencions per a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 una família bisbalenca.

La Junta de Govern ha atorgat 600€ a una família i ha sol·licitat a les altres 5 famílies que van sol·licitar-la que presentin la documentació que manca per poder valorar i atorgar –si s’escau- la subvenció, ja que tant la documentació que atorguen les empreses com la documentació referent a l’ERTO no especifiquen els ingressos mensuals i això dificulta el càlcul de la subvenció mensual que els hi correspon. Aquests sol·licitants rebran una notificació perquè puguin presentar la documentació en els deu dies posteriors de rebre-la i, així, es pugui dur a terme el càlcul de la subvenció. No obstant això, la regidora de Comerç, Judith Vidal, ha trucat personalment a aquests sol·licitants per informar-los d’aquesta situació.

El termini per presentar sol·licituds va romandre obert entre el 25 de març i el 26 d’abril de 2021 i s’hi van presentar un total de 6 sol·licituds. Aquesta segona convocatòria presentava dues novetats:

  • A l’Ajuntament hi havia persones de suport per a tots els sol·licitants, per facilitar-los la tramitació i agilitzar la resolució de les gestions.
  • S’ha simplificat la documentació a presentar i el càlcul dels requisits.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 24 de mayo de 2021 ha declarado beneficiaria de las segundas subvenciones para personas y unidades familiares o de convivencia afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 a una familia de la Bisbal.

La Junta de Gobierno ha otorgado 600€ a una familia y ha solicitado a las otras cinco familias que solicitaron la subvención que presenten la documentación que falta para poder valorar y otorgar – si corresponde- la subvención, ya que tanto la documentación que otorgan las empresas como la documentación referente al ERTO no especifican los ingresos mensuales y esto dificulta el cálculo de la subvención mensual que les corresponde. Estos solicitantes recibirán una notificación para que puedan presentar la documentación en los diez días hábiles posteriores a recibirla y, así, se pueda llevar a cabo el cálculo de la subvención. No obstante, la concejala de Comercio, Judith Vidal, ha llamado personalmente a estos solicitantes para informarles de esta situación.

El plazo para presentar solicitudes permaneció abierto entre el 25 de marzo y el 26 de abril de 2021 y se presentaron un total de 6 solicitudes. Esta segunda convocatoria presentaba dos novedades:

  • En el Ayuntamiento había personas de apoyo para todos los solicitantes, para facilitarles la tramitación y agilizar la resolución de las gestiones.
  • Se ha simplificado la documentación a presentar y el cálculo de los requisitos.