La Junta de Govern local ha aprovat l’atorgament de les segones subvencions per a autònoms i petites empreses afectades per la COVID-19

La Junta de Govern del 24 de maig de 2021 ha declarat beneficiàries 7 empreses/autònoms de la subvenció per a autònoms i empreses afectades per la situació generada per la COVID-19. L’Ajuntament destinarà un total de 8.100€, distribuïts de la següent manera, a aquestes subvencions:

 • Dos sol·licitants rebran 1.500€ cadascun
 • Dos sol·licitants rebran 1.200€ cadascun
 • Tres sol·licitants rebran 900€ cadascun

La Junta de Govern ha aprovat els beneficiaris i ha requerit a un sol·licitant la documentació que falta per presentar.

El termini per presentar sol·licituds va romandre obert entre el 25 de març i el 26 d’abril i s’hi van presentar 19 sol·licituds, de les quals un total d’11 han estat denegades pels següents motius:

 • 5 no estan al corrent de pagament amb Hisenda, la Seguretat Social, l’Agència Tributària Catalana o BASE, requisit indispensable –segons la Llei de Subvencions- per poder ser beneficiari.
 • 6 no compleixen el requisit per rebre-la, ja que la disminució d’ingressos és inferior al 20% i era requisit indispensable que “la reducció de la facturació anual de 2020, en comparació amb la de l’any 2019, fos d’un 20% o superior, a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19”.

La regidora de Comerç, Judith Vidal, ha trucat personalment els sol·licitants per explicar-los el seu cas.

Aquesta segona convocatòria presentava dues novetats:

 • A l’Ajuntament hi havia persones de suport per a tots els sol·licitants, per facilitar-los la tramitació i agilitzar la resolució de les gestions.
 • S’ha simplificat la documentació a presentar i el càlcul dels requisits.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 24 de mayo de 2021 ha declarado beneficiarias a 7 empresas/autónomos de la subvención para autónomos i empresas afectadas por la situación generada por la COVID-19. El Ayuntamiento destinará un total de 8.100€, distribuidos de la siguiente manera, a estas subvenciones:

 • Dos solicitantes recibirán 1.500€ cada uno
 • Dos solicitantes recibirán 1.200€ cada uno
 • Tres solicitantes recibirán 900€ cada uno

La Junta de Gobierno ha aprobado los beneficiarios y ha requerido a un solicitante la documentación que falta por presentar.

El plazo para presentar solicitudes permaneció abierto entre el 25 de marzo y el 26 de abril y se presentaron 19 solicitudes, de las cuales un total de 11 han sido denegadas por los siguientes motivos:

 • 5 no están al corriente de pago con Hacienda, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria Catalana o BASE, requisito indispensable –según la Ley de Subvenciones- para poder ser beneficiario.
 • 6 no cumplen el requisito para recibirla, ya que la disminución de ingresos es inferior al 20% y era requisito indispensable que “la reducción de la facturación anual de 2020, en comparación con la del año 2019, fuese de un 20% o superior, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19”.

La concejala de Comercio, Judith Vidal, ha llamado personalmente a los solicitantes para explicarles su caso.

Esta segunda convocatoria presentaba dos novedades:

 • En el Ayuntamiento había personas de apoyo para todos los solicitantes, para facilitarles la tramitación y agilizar la resolución de las gestiones.
 • Se ha simplificado la documentación a presentar y el cálculo de requisitos.