L’import del cànon de concessió del servei d’abastament d’aigua es destinarà a inversions a la xarxa

La Junta de govern del 10 de maig va aprovar, a petició de la Regidoria del Servei d’abastament d’aigua potable, la liquidació del cànon de la concessió del servei d’aigua corresponent a l’any 2020. La clàusula 3ª del contracte per a la gestió del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram de la Bisbal del Penedès que l’any 2009 es va signar entre Aqualia Gestión del Agua SA i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès estableix que “el cànon de la concessió s’obtindrà com a resultat d’aplicar als m3 facturats durant l’any, una quantitat de 0,04€/m3. El concessionari, si ho considera convenient, podrà posar una altra quantitat”. L’import del 2020 ascendeix a 10.980,60€ i l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès el destinarà a inversions a la xarxa d’aigua.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 10 de mayo aprobó, a petición de la Concejalía del Servicio de abastecimiento de agua potable, la liquidación del canon de la concesión del servicio de agua correspondiente al año 2020. La cláusula 3ª del contrato para la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la Bisbal del Penedès que el año 2009 se firmó entre Aqualia Gestión del Agua SA y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès establece que “el canon de la concesión se obtendrá como resultado de aplicar a los m3 facturados durante el año, una cantidad de 0,04€/m3. El concesionario, si lo considera conveniente, podrá poner otra cantidad”. El importe del 2020 asciende a 10.980,60€ y el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès lo destinará a inversiones en la red de agua.