Aquest dimecres 12 de maig ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dimecres 12 de maig, a les 18h, ha tingut lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. El Ple va comptar amb l’assistència de tots els membres del Consistori: 6 regidors de Compromís amb la Bisbal, 2 regidors del PSC, 1 regidor d’Units-FIC, 1 regidora d’Ara la Bisbal i 1 regidora d’ERC-AM. La sessió s’ha celebrat a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis amb motiu de la pandèmia de COVID-19 i posteriorment s’ha publicat a Youtube.

S’hi han tractat els punts següents:

1.-Aprovació de la massa salarial per al 2021

S’aprova amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) i ERC-AM (1) i el vot en contra d’Ara la Bisbal (1).

S’aprova la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament per aquest 2021 per un import de 534.338,85€ distribuïts de la següent manera:

-Personal laboral fix: 134.950,18€

-Personal laboral temporal: 399.388,68€

La massa salarial és la suma global de remuneracions que l’Ajuntament paga, de manera periòdica, als seus treballadors com a retribució per la feina que realitzen. De conformitat amb l’article 103 bis.1 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, “Les Corporacions Locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat”.

La massa salarial es publicarà a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

2.-Delegació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus al Consell Comarcal del Baix Penedès

S’ha aprovat amb els vots a favor de Compromís amb la Bisbal (6) i el PSC (2) i les abstencions d’Units-FIC (1), Ara la Bisbal (1) i ERC-AM (1).

S’ha aprovat:

 • Delegar al Consell Comarcal, en l’àmbit del tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, les competències municipals per a la gestió de la recollida selectiva de residus municipals: totes les fraccions (orgànica, voluminosos, paper, envasos, vidre i rebuig); transport; emmagatzematge; reutilització i reciclatge.
 • Aprovació de la memòria tècnica i econòmica dels serveis de recollida selectiva de residus que el Consell Comarcal prestarà a l’Ajuntament, en la modalitat de gestió indirecta, a través d’EcoBP.
 • Aprovació del conveni per a l’exercici de la competència delegada del servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans, entre l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, el Consell Comarcal i EcoBP.

El contracte de gestió del servei públic de recollida de residus de la Bisbal es va adjudicar el 2011 per un període de 10 anys i venç el 25 de maig de 2021.

El cost total anual dels serveis de recollida, transport, tractament i eliminació de residus dels darrers anys ha estat:

 • 2018: 598.170,87€
 • 2019: 578.219,34€
 • 2020: 657.841,98€

El 2020 s’ha vist incrementat l’import per l’increment de les recollides de voluminosos, l’augment de recollida de la poda i pel cost de transport, tractament i eliminació de residus (en passar més temps a casa i haver augmentat la població al municipi per la pandèmia de COVID-19, s’han generat més residus).

El sistema de recollida que hi havia fins ara incloïa: porta a porta al nucli; contenidors a les urbanitzacions (a excepció de la Pineda de Santa Cristina –on gestiona el servei l’Ajuntament de Rodonyà) i a l’Ortigós, a excepció de la recollida de la fracció orgànica; contenidors de poda des de novembre fins al mes d’abril; i recollida de voluminosos el primer dilluns de cada mes.

Segons l’estudi actual del servei, encarregat a l’empresa Gestió de Residus i Biodiversistat SL el 2020: el 2021 tots els municipis hauran de separar la fracció orgànica i el percentatge de recollida selectiva haurà de ser del 70% el 2035 (actualment és del 21,85% a la Bisbal del Penedès); i el sistema porta a porta del nucli està sobredimensionat.

Havent valorat l’estudi i el compliment en els propers anys de la normativa europea de recollida selectiva, l’equip de govern ha considerat que cal reestructurar el servei amb els següents objectius:

 • Implantar un nou servei de recollida selectiva de residus domèstics, amb un alt grau de proximitat, atenció ciutadana i alta eficiència, que assoleixi, com a mínim, el 65% de la recollida selectiva bruta.
 • Combinar el nou servei, amb accions d’acompanyament a la ciutadania i als grans generadors: deixalleria mòbil, agents d’acompanyament, campanyes de sensibilització i atenció ciutadana molt propera.
 • Combinar el servei de recollida domiciliària amb els serveis de recollida de voluminosos, gespa i restes vegetals, i residus especials, de forma que sigui viable econòmicament i també de forma ambiental i tècnica.

Tenint en compte que el de 25 de maig venç el contracte actual i que, si es prorroga, no es poden millorar les condicions actuals perquè no es pot modificar el contracte (segons estableix el plec de clàusules actual, es pot prorrogar per períodes de dos anys amb el mateix servei, sense modificar-lo i, per tant, sense poder-lo millorar), l’Ajuntament s’adherirà al servei que es gestiona des del Consell Comarcal del Baix Penedès en diversos municipis de la comarca. Aquest servei del Consell Comarcal està amb pròrroga i s’està treballant en una nova licitació i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès té intenció d’entrar a formar part també del nou servei.

Per tant, s’ha aprovat que, a partir del 26 de maig EcoBP faci el servei de recollida, tractament i eliminació de residus al Consell Comarcal del Baix Penedès per un import anual de 614.773,88€, amb el mateix personal que se subroga de Cespa i l’Ajuntament continuarà treballant en la implementació del porta a porta. Segons ha explicat el regidor de Gestió de Residus, Fèlix Villazán “enguany s’implementarà la recollida de la fracció orgànica a les urbanitzacions, mitjançant contenidors i, a més, el servei inclou el tractament i l’eliminació dels residus. El contracte amb CESPA era només del servei i transport, tractament i eliminació es pagaven a banda del servei”.


CASTELLANO | Este miércoles 12 de mayo, a las 18h, ha tenido lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès. El Pleno contó con la asistencia de todos los miembros del Consistorio: 6 concejales de Compromís amb la Bisbal, 2 concejales del PSC, 1 concejal de Units-FIC, 1 concejala de Ara la Bisbal y 1 concejala de ERC-AM. La sesión se ha celebrado a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios con motivo de la pandemia de COVID-19 y posteriormente se ha publicado en YouTube.

Se han tratado los puntos siguientes:

1.-Aprobación de la masa salarial para el 2021

Se aprueba con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6), PSC (2), Units per la Bisbal-FIC (1) y ERC-AM (1) y el voto en contra de Ara la Bisbal (1).

Se aprueba la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento para este 2021 por un importe de 534.338,85€ distribuidos de la siguiente manera:

-Personal laboral fijo: 134.950,18€

-Personal laboral temporal: 399.388,68€

La masa salarial es la suma global de remuneraciones que el Ayuntamiento paga, de manera periódica, a sus trabajadores como retribución por el trabajo que realizan. En conformidad con el artículo 103 bis.1 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, “Las Corporaciones Locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado”.

La masa salarial se publicará en la sede electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

2.-Delegación del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos al Consejo Comarcal del Baix Penedès

Se ha aprobado con los votos a favor de Compromís amb la Bisbal (6) y el PSC (2) y las abstenciones de Units-FIC (1), Ara la Bisbal (1) y ERC-AM (1).

Se ha aprobado:

 • Delegar al Consell Comarcal, en el ámbito del tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos, las competencias municipales para la gestión de la recogida selectiva de residuos municipales: todas las fracciones (orgánica, voluminosos, papel, envases, vidrio y rechazo); transporte; almacenamiento; reutilización y reciclaje.
 • Aprobación de la memoria técnica y económica de los servicios de recogida selectiva de residuos que el Consell Comarcal prestará en el Ayuntamiento, en la modalidad de gestión indirecta, a través de EcoBP.
 • Aprobación del convenio para el ejercicio de la competencia delegada del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, entre el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, el Consell Comarcal y EcoBP.

El contrato de gestión del servicio público de recogida de residuos de la Bisbal se adjudicó en el 2011 por un periodo de 10 años y vence el 25 de mayo de 2021.

El coste total anual de los servicios de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos de los últimos años ha sido:

 • 2018: 598.170,87€
 • 2019: 578.219,34€
 • 2020: 657.841,98€

El 2020 se ha visto incrementado el importe por el aumento de las recogidas de voluminosos, el incremento de recogida de la poda y por el coste de transporte, tratamiento y eliminación de residuos (al pasar más tiempo a casa y haber aumentado la población en el municipio por la pandemia de COVID-19, se han generado más residuos).

El sistema de recogida que había hasta ahora incluía: puerta a puerta al núcleo; contenedores en las urbanizaciones (a excepción de la Pineda de Santa Cristina –donde gestiona el servicio el Ayuntamiento de Rodonyà) y en l’Ortigós, a excepción de la recogida de la fracción orgánica; contenedores de poda desde noviembre hasta el mes de abril; y recogida de voluminosos el primer lunes de cada mes.

Según el estudio actual del servicio, encargado a la empresa Gestió de Residus y Biodiversistat SL el 2020: el 2021 todos los municipios deberán separar la fracción orgánica y el porcentaje de recogida selectiva tendrá que ser del 70% el 2035 (actualmente es del 21,85% en la Bisbal del Penedès); y el sistema puerta a puerta del núcleo está sobredimensionado.

Habiendo valorado el estudio y el cumplimiento en los próximos años de la normativa europea de recogida selectiva, el equipo de gobierno ha considerado que hay que reestructurar el servicio con los siguientes objetivos:

 • Implantar un nuevo servicio de recogida selectiva de residuos domésticos, con un alto grado de proximidad, atención ciudadana y alta eficiencia, que logre, como mínimo, el 65% de la recogida selectiva sucia.
 • Combinar el nuevo servicio, con acciones de acompañamiento a la ciudadanía y a los grandes generadores: desechería móvil, agentes de acompañamiento, campañas de sensibilización y atención ciudadana muy próxima.
 • Combinar el servicio de recogida domiciliaria con los servicios de recogida de voluminosos, césped y restos vegetales, y residuos especiales, de forma que sea viable económicamente y también de forma ambiental y técnica.

Teniendo en cuenta que el de 25 de mayo vence el presente contrato y que, si se prorroga, no se pueden mejorar las condiciones actuales porque no se puede modificar el contrato (según establece el pliego de cláusulas actual, se puede prorrogar por periodos de dos años con el mismo servicio, sin modificarlo y, por lo tanto, sin poderlo mejorar), el Ayuntamiento se adherirá al servicio que se gestiona desde el Consell Comarcal del Baix Penedès en varios municipios de la comarca. Este servicio del Consell Comarcal está en prórroga y se está trabajando en una nueva licitación y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès tiene intención de entrar a formar parte también del nuevo servicio.

Por lo tanto, se ha aprobado que, a partir del 26 de mayo EcoBP haga el servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos al Consell Comarcal del Baix Penedès por un importe anual de 614.773,88€, con el mismo personal que se subroga de Cespa y el Ayuntamiento continuará trabajando en la implementación del puerta a puerta. Según ha explicado el regidor de Gestión de Residuos, Fèlix Villazán “este año se implementará la recogida de la fracción orgánica a las urbanizaciones, mediante contenedores y, además, el servicio incluye el tratamiento y la eliminación de los residuos. El contrato con CESPA era solo del servicio y transporte, tratamiento y eliminación se pagaban aparte del servicio”.