S’adjudica definitivament i se signa la venda d’un percentatge de parcel·la del polígon industrial de propietat municipal

La Junta de Govern del 26 d’abril va aprovar, a petició de la Regidoria d’Urbanisme, l’adjudicació definitiva de la venda del 33,64% d’una parcel·la del polígon industrial Les Planes Baixes de propietat municipal a l’empresa Codelfe Penedès 2006 S.L. per un import de 529.373,29€. Aquest dilluns 3 de maig s’ha signat la venda a la notaria.

L’Ajuntament era propietari d’un 33,64% (3.532,54m2) i el 66,36% és propietat d’una empresa que, a finals de l’any 2020, va realitzar una oferta de compra per la part de la parcel·la que era propietat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès per un import de 529.904,03€. Després que l’Ajuntament rebés l’informe favorable de la Direcció general de l’Administració local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per dur a terme aquesta venda, es va tirar endavant la licitació, que ara conclou amb l’adjudicació definitiva de la venda i l’esmentada signatura.

L’import de la venda es destinarà al projecte de canvi i soterrament de l’enllumenat públic i les canonades d’aigua del barri de la Riba, previst per al 2022. Es tracta d’un projecte que tindrà un cost de més d’un milió d’euros i que es finançarà, en part, amb la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020/24 amb un import de 273.360,26€ i amb el Pla d’Acció Municipal (PAM) amb 335.000€.

La competència d’origen d’aquest punt era del Ple, però es va aprovar amb competències delegades, aprovades mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquests punts de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’han votat amb públic, sinó que s’han gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició –que no formen part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic.

Enllaç al vídeo: https://youtu.be/U8RrlETnOhE


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 26 de abril aprobó, a petición de la Concejalía de Urbanismo, la adjudicación definitiva de la venta del 33,64% de una parcela del polígono industrial Les Planes Baixes de propiedad municipal a la empresa Codelfe Penedès 2006 S.L. por un importe de 529.373,29€. Este lunes 3 de mayo se ha firmado la venta ante notario.

El Ayuntamiento era propietario de un 33,64% (3.532,54m2) y el 66,36% es propiedad de una empresa que, a finales del año 2020, realizó una oferta de compra por la parte de la parcela que era propiedad del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès por un importe de 529.904,03€. Después de que el Ayuntamiento recibiera el informe favorable de la Dirección general de la Administración local del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda para llevar a cabo esta venta, se sacó adelante la licitación, que ahora concluye con la adjudicación definitiva de la venta y la citada firma

El importe de la venta se destinará al proyecto de cambio y soterramiento del alumbrado público y de las cañerías de agua del barrio de la Riba, previsto para el 2022. Se trata de un proyecto que tendrá un coste de más de un millón de euros y que se financiará, en parte, con la subvención del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya (PUOSC) 2020/24 con un importe de 273.360,26€ y con el Plan de Acción Municipal (PAM) con 335.000€.

La competencia de origen de este punto era del Pleno, pero se aprobó con competencias delegadas, aprobadas mediante el acuerdo plenario del 4 de julio de 2019. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, estos puntos del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se han votado con público, sino que se han grabado en video y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. Por todo ello, los concejales y concejalas de la oposición –que no forman parte de la Junta de Gobierno local- recibieron la información sobre la propuesta a su buzón de correo electrónico.

Enlace al video: https://youtu.be/U8RrlETnOhE