S’aprova la revisió de preus del servei de recollida de residus dels anys 2020 i 2021

La Junta de govern del 26 d’abril ha aprovat, a petició de la Regidoria de Residus, la revisió de preus del contracte de servei de recollida de residus corresponent als exercicis 2020 i 2021, que s’aplica segons la fórmula prevista als plecs i el coeficient anual.

Per al 2020 el coeficient anual és del 0,765%, que suposa un import de 2.918,11 (IVA inclòs). Per al 2021 (de gener a maig, que és quan finalitza el contracte) el coeficient anual és del -0,51%, que suposa un import de 399,10€ (IVA inclòs).

El passat mes de desembre l’empresa CESPA S.A. va entrar per registre la documentació per fer la revisió de preus per a l’exercici 2020. El contracte de “gestió del servei públic de recollida de residus mitjançant la modalitat de concessió per procediment obert” va ser adjudicat a l’empresa CESPA S.A. per un termini de 10 anys el 18 de maig de 2011 i el punt 9 del Plec de clàusules aprovat incloïa la revisió de preus del servei de recollida de residus amb la concessionària, de forma anual, d’acord amb el 85% de la variació anual de l’IPC del darrer mes publicat.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 26 de abril ha aprobado, a petición de la Concejalía de Residuos, la revisión de precios del contrato de servicio de recogida de residuos correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, que se aplica según la fórmula prevista en los pliegos y el coeficiente anual.

Para el 2020 el coeficiente anual es del 0,765%, que supone un importe de 2.918,11 (IVA incluido). Para el 2021 (de enero a mayo, que es cuando finaliza el contrato) el coeficiente anual es del -0,51%, que supone un importe de 399,10€ (IVA incluido).

El pasado mes de diciembre la empresa CESPA S.A. entró por registro la documentación para hacer la revisión de precios para el ejercicio 2020. El contrato de “gestión del servicio público de recogida de residuos mediante la modalidad de concesión por procedimiento abierto” fue adjudicado a la empresa CESPA S.A. por un periodo de 10 años el 18 de mayo de 2011 y el punto 9 del Pliego de cláusulas aprobado incluía la revisión de precios del servicio de recogida de residuos con la concesionaria, de forma anual, de acuerdo con el 85% de la variación anual del IPC del último mes publicado.