S’aprova la liquidació del 1r trimestre de 2021 del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria d’Ocupació

La Junta de Govern Local d’aquest dilluns 26 d’abril ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Ocupació, la liquidació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en matèria d’ocupació corresponent al primer trimestre de 2021 per un import total de 1.117,18€.

La liquidació d’aquest 1r trimestre és de 3.164,41€ però cal restar 2.046,63€ d’actuacions liquidades i no realitzades durant el 2020, a causa de la pandèmia de COVID-19. La liquidació resultant ascendeix a 1.117,18€.

Recordem que la Junta de Govern del passat 8 de febrer de 2021 va aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i la resta d’ajuntaments de la comarca per a l’execució dels programes d’ocupació que formen part de l’Acord estratègic per al desenvolupament i ocupació del Baix Penedès 2021 per un total de 12.657,64€.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local de este lunes 26 de abril ha aprobado, a petición de la Concejalía de Ocupación, la liquidación del convenio de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) en materia de ocupación correspondiente al primer trimestre de 2021 por un importe total de 1.117,18€.

La liquidación de este 1º trimestre es de 3.164,41€ pero hay que restar 2.046,63€ de actuaciones liquidadas y no realizadas durante el 2020, a causa de la pandemia de COVID-19. La liquidación resultante asciende a 1.117,18€.

Recordamos que la Junta de Gobierno del pasado 8 de febrero de 2021 aprobó el convenio interadministrativo de colaboración con el Consell Comarcal del Baix Penedès y el resto de ayuntamientos de la comarca para la ejecución de los programas de ocupación que forman parte del Acuerdo estratégico para el desarrollo y ocupación del Baix Penedès 2021 por un total de 12.657,64€.