S’adjudiquen les obres de rehabilitació de la fase 1 del Poliesportiu Municipal

La Junta de govern local del passat dilluns 12 d’abril va aprovar, a petició de les regidories d’Urbanisme i Esports, l’adjudicació definitiva de les obres de rehabilitació de la fase 1 del Poliesportiu Municipal a l’empresa M i J Grúas SA per un import total d’1.071.094,73€.

Les obres de la fase 1 contemplen la construcció d’una edificació annexa al pavelló amb una superfície total de 364,60m2 que va unida al pavelló, on actualment hi ha les barbacoes. Aquest nou edifici és d’una sola planta i conté un porxo d’accés (de 23,60m2 útils), el vestíbul des d’on s’accedeix directament a les grades (de 46m2 útils), l’administració i control d’accés, els serveis higiènics per al públic, els 2 vestidors per als equips, el vestidor dels tècnics i àrbitres, la infermeria, el local de neteja, els 2 passos (peus bruts i peus nets) i l’accés a grades.

A aquesta licitació s’hi van presentar un total de 10 empreses. Quan la mesa de contractació va valorar les ofertes presentades va adjudicar provisionalment les obres a l’empresa VORACYS SL, a la que se li van atorgar uns dies per justificar el preu anormal de les obres (a la baixa). En no haver-se presentat aquesta justificació, la Junta de govern del 8 de març va aprovar excloure l’empresa VORACYS SL de la licitació per no haver justificat la seva oferta per incórrer en una baixa anormal i, alhora, requerir la segona empresa classificada, M i J Grúas SA perquè dins del termini de deu dies hàbils presentés la documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans i d’haver constituït la garantia definitiva procedent.

L’adjudicació definitiva de les obres originariament és competència del Ple, però està delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. Per aquest motiu, tot i que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, quan s’actua amb competències delegades del Ple la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquests punts de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’han votat amb públic, sinó que s’han gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “els regidors i regidores de l’oposició van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic i podien assistir a la votació d’aquest punt”. El punt va incorporar-se a l’ordre del dia el mateix dilluns, per via urgent, i va ser aleshores quan els regidors de l’oposició van rebre la corresponent notificació a la seva bústia de correu electrònic.

Enllaç al vídeo: https://youtu.be/kGFK5OHSdN4


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del pasado lunes 12 de abril aprobó, a petición de las concejalías de Urbanismo y Deportes, la adjudicación definitiva de las obras de rehabilitación de la fase 1 del Polideportivo Municipal a la empresa M y J Grúas SA por un importe total de 1.071.094,73€.

Las obras de la fase 1 contemplan la construcción de una edificación aneja al pabellón con una superficie total de 364,60m2 que va unida al pabellón, donde actualmente hay las barbacoas. Este nuevo edificio es de una sola planta y contiene un porche de acceso (de 23,60m2 útiles), el vestíbulo desde donde se accede directamente a las gradas (de 46m2 útiles), la administración y control de acceso, los servicios higiénicos para el público, los 2 vestuarios para los equipos, el vestuario de los técnicos y árbitros, la enfermería, el local de limpieza, los 2 pasos (pies sucios y pies limpios) y el acceso a gradas.

A esta licitación se presentaron un total de 10 empresas. Cuando la mesa de contratación valoró las ofertas presentadas adjudicó provisionalmente las obras a la empresa VORACYS SL, a la que se le otorgaron unos días para justificar el precio anormal de las obras (a la baja). Al no haberse presentado esta justificación, la Junta de gobierno del 8 de marzo aprobó excluir la empresa VORACYS SL de la licitación por no haber justificado su oferta para incurrir en una baja anormal y, a la vez, requerir la segunda empresa clasificada, M y J Grúas SA porque dentro del plazo de diez días hábiles presentara la documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios y de haber constituido la garantía definitiva procedente.

La adjudicación definitiva de las obras originariamente es competencia del Pleno, pero está delegada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante el acuerdo plenario del 4 de julio de 2019. Por este motivo, a pesar de que las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, estos puntos del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se han votado con público, sino que se han grabado en video y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “los concejales y concejalas de la oposición recibieron la información sobre la propuesta a su buzón de correo electrónico y podían asistir a la votación de este punto”. El punto se incorporó al orden del día el mismo lunes, por vía urgente, y fue entonces cuando los regidores de la oposición recibieron la correspondiente notificación a su buzón de correo electrónico.

Enlace al video: https://youtu.be/kgfk5ohsdn4