S’aprova l’annex a un conveni del CCBP de serveis socials per a la lluita contra la violència de gènere

La Junta de Govern local, celebrada de forma extraordinària aquest dijous 1 d’abril, ha aprovat a petició de la Regidoria de Benestar Social un annex al conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès de serveis socials per al 2021. Es tracta d’un annex que inclou una ampliació de l’import destinat a la lluita contra la violència de gènere en 2.296,31€. Així, l’import total per a aquestes accions subvencionades serà de 3.608,11€ i es destinarà a finançar actuacions que es duran a terme abans del 30 de juny de 2021 en el marc del “Pacto de Estado contra la violencia de género” i que promouran els tècnics del Consell Comarcal del Baix Penedès.

El gener de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de serveis socials per un import total de 65.157,37€. Com El desembre de 2020 la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere, dins el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, va establir el lliurament de fons per part dels municipis per treballar contra la violència de gènere, ara la Junta de Govern Local ha ampliat aquest import.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local, celebrada de forma extraordinaria este jueves 1 de abril, ha aprobado a petición de la Concejalía de Bienestar Social un anexo al convenio con el Consell comarcal del Baix Penedès de servicios sociales para el 2021. Se trata de un anexo que incluye una ampliación del importe destinado a la lucha contra la violencia de género en 2.296,31€. Así, el importe total para estas acciones subvencionadas será de 3.608,11€ y se destinará a financiar actuaciones que se llevarán a cabo antes del 30 de junio de 2021 en el marco del “Pacto de Estado contra la violencia de género” y que promoverán los técnicos del Consell Comarcal del Baix Penedès.

En enero de 2021 la Junta de Gobierno Local aprobó la prórroga del convenio de cooperación interadministrativa con el Consell Comarcal del Baix Penedès en materia de servicios sociales por un importe total de 65.157,37€. Como en diciembre de 2020 la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género, estableció la entrega de fondos por parte de los municipios para trabajar contra la violencia de género, ahora la Junta de Gobierno Local ha ampliado este importe.