L’Ajuntament construirà una planta de tractament de terbolesa al pou de l’Esplai

L’Ajuntament construirà una planta de tractament de terbolesa al pou de l’Esplai

La Junta de Govern d’aquest dijous 1 d’abril ha aprovat un contracte amb Engicon Serveis SL per un import de 7.018€ (IVA inclòs) per a la redacció del projecte de construcció d’una planta de tractament de terbolesa al pou de l’Esplai.

Aquest contracte s’ha aprovat a petició de la Regidoria de Servei d’Abastament d’Aigua Potable i Clavegueram perquè el pou de l’Esplai presenta nivells alts de terbolesa i cal solucionar aquest problema abans que el pou s’incorpori a la xarxa d’aigua del municipi. Una vegada redactat i aprovat el contracte, es construirà la planta de tractament de terbolesa i es preveu que aquest estiu el pou ja podrà entrar en funcionament.

L’estiu de 2016 es va assecar el pou de l’Esplai i a començaments de l’any 2017 es va començar a treballar en la construcció d’un nou pou d’abastiment d’aigua potable. Fins ara, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès hi ha destinat 87.036€:

-2017: redacció d’un estudi hidrològic, direcció i legalització de l’obra de la construcció d’un pou d’abastiment d’aigua potable: 5.354,25€ (IVA inclòs).

-2017: obra d’aforament del pou: 8.802,75€ (IVA inclòs)

-Del 2018 al 2020 (amb els terminis corresponents a tramitacions i gestions amb la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de l’Aigua): obra de construcció del pou: 65.504,22€

-2021: redacció del projecte de construcció d’una planta de tractament de terbolesa: 7.018€ (IVA inclòs)


CASTELLANO | La Junta de Gobierno de este jueves 1 de abril ha aprobado un contrato con Engicon Serveis SL por un importe de 7.018€ (IVA incluido) para la redacción del proyecto de construcción de una planta de tratamiento de turbidez en el pozo de l’Esplai.

Este contrato se ha aprobado a petición de la Concejalía de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado porque el pozo de l’Esplai presenta niveles altos de turbidez y hay que solucionar este problema antes de que el pozo se incorpore a la red de agua del municipio. Una vez redactado y aprobado el contrato, se construirá la planta de tratamiento de turbidez y se prevé que este verano el pozo ya podrá entrar en funcionamiento.

En verano de 2016 se secó el pozo de l’Esplai y a principios del año 2017 se empezó a trabajar en la construcción de un nuevo pozo de abastecimiento de agua potable. Hasta ahora, el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès ha destinado 87.036€ a la construcción del pozo:

-2017: redacción de un estudio hidrológico, dirección y legalización de la obra de la construcción de un pozo de abastecimiento de agua potable: 5.354,25€ (IVA incluido).

-2017: obra de aforo del pozo: 8.802,75€ (IVA incluido)

-Del 2018 al 2020 (con los plazos correspondientes a tramitaciones y gestiones con la Generalitat de Catalunya y la Agencia Catalana del Agua): obra de construcción del pozo: 65.504,22€

-2021: redacción del proyecto de construcción de una planta de tratamiento de turbidez: 7.018€ (IVA incluido)