S’obre la segona convocatòria de subvencions per a autònoms i petites empreses afectades per la COVID-19

Del 25 de març al 26 d’abril de 2021 es podran presentar les sol·licituds per a les subvencions dirigides a autònoms i petites empreses (de fins a 10 treballadors) que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària de la COVID-19.

Enllaç a la convocatòria del BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210324&anyp=2021&num=02423&v=i

Enllaç a la documentació a presentar: https://bisbalpenedes.com/web/portfolio/subvencions-covid/

Si després de llegir la informació d’aquesta pàgina i dels enllaços teniu dubtes o necessiteu ajuda o assessorament sobre els requisits dels ajuts o la presentació de documentació, podeu sol·licitar cita prèvia a l’Ajuntament escrivint un correu electrònic a elena@bisbalpenedes.com o trucant al 977688438 preguntant per la sra. Elena.

Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica.

BENEFICIARIS/ÀRIES I REQUISITS

Persones treballadores autònomes:

1.Estar donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat de Previsió Social amb anterioritat a l’1 de gener de 2020.

2. No simultaniejar l’activitat empresarial i/o professional amb qualsevol altra activitat per compte d’altre.

3. Estar empadronades al municipi de la Bisbal del Penedès amb anterioritat a l’1 de gener de 2020

Petites empreses:

1.Estar legalment constituïdes amb anterioritat a l’1 de gener de 2020.

2.Tenir un màxim de 10 treballadors/es contractats/des simultàniament al llarg dels diferents mesos compresos en el període subvencionable. 

3.Tenir el centre de treball i/o el domicili fiscal al municipi de la Bisbal del Penedès.

Autònoms i petites empreses:

1.Disposar de tots els permisos exigibles relatius a l’activitat econòmica que es desenvolupa.

2.Tenir reducció en la facturació anual de 2020, en comparació amb la de 2019, del 20% o superior, com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. En cas que l’activitat econòmica del/la sol·licitant tingui una antiguitat que no permeti realitzar aquesta comparativa, es prendrà com a referència la facturació del darrer trimestre de 2019.

3.No estar afectat/da per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

4.No ser deutor/a per cap concepte davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), i l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès; o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial. Aquest requisit s’haurà de complir al llarg de tot el procediment.

5.No haver estat sancionat/da, amb resolució ferma, per la comissió d’una infracció greu o molt greu en matèria laboral en el darrer any.

6.No haver estat sancionat/da, amb resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.

QUANTIA INDIVIDUALITZADA DE LA SUBVENCIÓ

La quantia individualitzada de la subvenció a atorgar serà la resultant de l’aplicació dels criteris següents:

% de reducció d’ingressosSense treballadors/es contractats/desAmb treballadors/es contractats/des
Entre el 20 i el 40%900,00 €1.200,00 €
Més del 40%1.500,00 €1.800,00 €

* En cas que l’activitat econòmica del/la sol·licitant tingui una antiguitat que no permeti realitzar aquesta comparativa, es prendrà com a referència la facturació del darrer trimestre de 2019.

* Es concedirà una única subvenció per sol·licitant.

TERMINIS

Del dijous 25 de març al dilluns 26 d’abril de 2021.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Autònoms i petites empreses:

1.Els 3 models omplerts i signats (el de dades bancàries ha de portar segell i firma de l’entitat bancària o un certificat bancari de titularitat del número de compte on ingressar la subvenció).

2.Còpia de la documentació acreditativa de la identitat de la persona física o jurídica sol·licitant: NIF, NIE o CIF.

3. Certificat actualitzat de la situació censal de l’Agència Tributària, que indiqui l’activitat econòmica, la data d’alta, el domicili fiscal i, si escau, la localització del centre de treball.

4.Models 390 d’IVA i/o model 190 d’IRPF dels anys 2019 i 2020, com a documentació acreditativa d’haver registrat una reducció en la facturació anual de 2020, en comparació amb la de 2019, del 20% o superior, a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. En cas que l’activitat econòmica del/la sol·licitant tingui una antiguitat que no permeti realitzar aquesta comparativa, es prendrà com a referència la facturació del darrer trimestre de 2019.

Autònoms:

1.En el cas de les persones treballadores autònomes, certificat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o Mutualitat de Previsió Social corresponent.

Petites empreses:

1.En el cas de les empreses, còpia de l’escriptura o document de constitució.

2.Si tenen treballadors, còpies de la Relació Nominal de Treballadors (RNT) i del Rebut de Liquidació de Cotitzacions (RLC) relatius a la Seguretat Social dels treballadors/es contractats/des corresponents a l’any 2020 (antics TC1 i TC2).

En el cas que els documents exigits ja siguin a l’Ajuntament, poden no presentar-los fent constar la data i l’òrgan o dependència en què es van presentar o emetre.

En cas que no s’aporti tota la documentació o no compleixi els requisits establerts, se li requerirà perquè en el termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents perceptius. Si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva sol·licitud.


CASTELLANO | Se abre la segunda convocatoria de subvenciones para familias afectadas por la COVID-19

Del 25 de marzo al 26 de abril de 2021 se podrán presentar las solicitudes para las subvenciones dirigidas a autónomos y pequeñas empresas (de hasta 10 trabajadores) que se hayan visto afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Enlace a la convocatoria del BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210324&anyp=2021&num=02423&v=i

Enlace a la documentación a presentar: https://bisbalpenedes.com/web/portfolio/subvencions-covid/

Si después de leer la información de esta página y de los enlaces tenéis dudas o necesitáis ayuda o asesoramiento sobre los requisitos de las ayudas o la presentación de documentación, podéis solicitar cita previa al Ayuntamiento escribiendo un correo electrónico a elena@bisbalpenedes.com o trucando al 977688438 preguntando por la sra. Elena.

Las solicitudes se tendrán que presentar de forma telemática.

BENEFICIARIOS/ARIES Y REQUISITOS

Personas trabajadoras autónomas:

1.Estar dadas de alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o Mutualidad de Previsión Social con anterioridad al 1 de enero de 2020.

2. No simultanear la actividad empresarial y/o profesional con cualquier otra actividad por cuenta de otro.

3. Estar empadronadas en el municipio de la Bisbal del Penedès con anterioridad al 1 de enero de 2020

Pequeñas empresas:

1.Estar legalmente constituidas con anterioridad al 1 de enero de 2020.

2.Tener un máximo de 10 trabajadores/se contratados/das simultáneamente a lo largo de los diferentes meses comprendidos en el periodo subvencionable.

3.Tener el centro de trabajo y/o el domicilio fiscal en el municipio de la Bisbal del Penedès.

Autónomos y pequeñas empresas:

1.Disponer de todos los permisos exigibles relativos a la actividad económica que se desarrolla.

2.Tener reducción en la facturación anual de 2020, en comparación con la de 2019, del 20% o superior, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. En caso de que la actividad económica del/la solicitante tenga una antigüedad que no permita realizar esta comparativa, se tomará como referencia la facturación del último trimestre de 2019.

3.No estar afectado/da por ninguno de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de subvenciones.

4.No ser deudor/a por ningún concepto ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Agencia Tributaria de Cataluña (*ATC), y el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès; o bien disponer de la correspondiente resolución de prórroga, aplazamiento, moratoria o cualquier otra condición especial. Este requisito se tendrá que cumplir a lo largo de todo el procedimiento.

5.No haber sido sancionado/da, con resolución firme, por la comisión de una infracción grave o muy grave en materia laboral en el último año.

6.No haber sido sancionado/da, con resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA SUBVENCIÓN

La cuantía individualizada de la subvención a otorgar será la resultante de la aplicación de los criterios siguientes:

% de reducción de ingresosSin trabajadores/as contratados/asCon trabajadores/as contratados/as
Entre el 20 y el 40%900,00 €1.200,00 €
Más del 40%1.500,00 €1.800,00 €

* En el caso de que la actividad económica del/la solicitante tenga una antigüedad que no permita realizar esta comparativa, se tomará como referencia la facturación del último trimestre de 2019.

* Se concederá una única subvención por solicitante.

PLAZOS

Del jueves 25 de marzo al lunes 26 de abril de 2021.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Autónomos y pequeñas empresas:

1.Los 3 modelos llenados y firmados (lo de datos bancarios tiene que llevar sello y firma de la entidad bancaria o un certificado bancario de titularidad del número de cuenta donde ingresar la subvención).

2.Copia de la documentación acreditativa de la identidad de la persona física o jurídica solicitante: NIF, NIE o CIF.

3. Certificado actualizado de la situación censal de la Agencia Tributaria, que indique la actividad económica, la fecha de alta, el domicilio fiscal y, si procede, la localización del centro de trabajo.

4.Modelos 390 de IVA y/o modelo 190 de IRPF de los años 2019 y 2020, como documentación acreditativa de haber registrado una reducción en la facturación anual de 2020, en comparación con la de 2019, del 20% o superior, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. En caso de que la actividad económica del/la solicitante tenga una antigüedad que no permita realizar esta comparativa, se tomará como referencia la facturación del último trimestre de 2019.

Autónomos:

1.En el caso de las personas trabajadoras autónomas, certificado de alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o Mutualidad de Previsión Social correspondiente.

Pequeñas empresas:

1.En el caso de las empresas, copia de la escritura o documento de constitución.

2.si tienen trabajadores, copias de la Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y del Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) relativos a la Seguridad Social de los trabajadores/se contratados/das correspondientes en 2020 (antiguos TC1 y TC2).

En el supuesto de que los documentos exigidos ya estén en el Ayuntamiento, podan no presentarlos haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que se presentaron o emitir.

En caso de que no se aporte toda la documentación o no cumpla los requisitos establecidos, se le requerirá porque en el plazo de 10 días hábiles enmiende el defecto o adjunte los documentos perceptivos. Si no lo hace, se entenderá que ceja en su solicitud.