El Ple ordinari ha aprovat per unanimitat una moció per donar suport a l’autonomia dels centres educatius en l’elecció de la jornada contínua

El Ple ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, celebrat aquest dilluns 15 de març, ha aprovat una moció per donar suport a l’autonomia dels centres educatius en l’elecció de la jornada contínua. Segons ha explicat l’alcaldessa Agnès Ferré en el transcurs del Ple “diverses famílies del municipi s’han adreçat a la regidora d’Ensenyament, Leo Uceda, per exposar-li informació sobre la lliure elecció quant a la jornada escolar a Catalunya”.

A través de la plataforma “Volem la jornada contínua a Catalunya” promouen que des de cada escola es pugui escollir l’horari escolar i han preparat la moció que s’ha elevat al Ple ordinari aquest dilluns. Tot seguit, us adjuntem el contingut de la moció aprovada per unanimitat pel consistori bisbalenc.

“Fa temps que al sistema educatiu català hi ha un debat sobre els horaris lectius. Diferents plataformes formades per famílies d’alumnes, demanen que en aquelles escoles d’educació primària on la majoria ho sol·liciti puguin aplicar un horari lectiu de 9h a 14h i, a continuació, menjador de 14:00h a 16:30h, ajustant-se així a la realitat laboral, social i de conciliació per a aquelles famílies que així ho requereixin o necessitin aquesta opció.

Amb aquesta proposta s’aconsegueix que el centre educatiu no hagi de tancar abans sinó que es faci una nova distribució de la jornada continuant com és habitual, amb activitats opcionals a la tarda. D’aquesta manera s’evitaria la interrupció de la jornada lectiva que suposa l’horari de menjador i es reduirien a la meitat el nombre d’entrades i sortides al centre, evitant al seu torn el nombre d’aglomeracions a les portes dels centres escolars.

La pandèmia de la COVID-19 ha fet que ara siguin moltes famílies les que sol·liciten aquesta opció a causa de que hi ha molts més progenitors que opten pel teletreball o bé pel fet que consideren que aquesta opció redueix les possibilitats de contagi.

Acords del Ple:

Manifestar el suport de l’Ajuntament a què cada centre educatiu pugui, en coherència amb el seu projecte educatiu, optar pel model de distribució de la jornada lectiva que consideri més adequat al mateix.

Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que estableixin els mecanismes necessaris per a la lliure elecció.

Que els centres garanteixin, cadascú amb la seva gestió, el servei de menjador per tot l’alumnat. Que la Generalitat de Catalunya garanteixi i reforci el sistema de menjador per la vulnerabilitat social i cultural amb beques menjador, així com amb activitats educatives en horari no lectiu extraescolar.”


CASTELLANO | El Pleno ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, celebrado este lunes 15 de marzo, ha aprobado una moción para apoyar la autonomía de los centros educativos en la elección de la jornada continua. Según ha explicado la alcaldesa Agnès Ferré en el transcurso del Pleno “varias familias del municipio se han dirigido a la concejala de Educación, Leo Uceda, para exponerle información sobre la libre elección en cuanto a la jornada escolar en Catalunya”.

A través de la plataforma “Volem la jornada contínua a Catalunya (Queremos la jornada continua en Catalunya)” promueven que desde cada escuela se pueda elegir el horario escolar y han preparado la moción que se ha elevado al Pleno ordinario este lunes. A continuación, os adjuntamos el contenido de la moción aprobada por unanimidad por el consistorio bisbalense.

“Hace tiempo que en el sistema educativo catalán hay un debate sobre los horarios lectivos. Distintas plataformas formadas por familias de alumnos, piden que en aquellas escuelas de educación primaria dónde la mayoría lo solicite puedan aplicar un horario lectivo de 9h a 14h y, a continuación, comedor de 14:30h a 16:30h, ajustándose así a la realidad laboral, social y de conciliación para aquellas familias que así lo requieran o necesiten esta opción.

Con esta propuesta se consigue que el centro educativo no tenga que cerrar antes sinó que se haga una nueva distribución de la jornada continuando como es habitual, con actividades opcionales por la tarde. De esta manera, se evitaría la interrupción de la jornada lectiva que supone el horario de comedor y se reducirían a la mitad el número de entradas y salidas del centro, evitando a su vez el número de aglomeraciones en las puertas de los centros escolares.

La pandemia de COVID-19 ha hecho que ahora sean muchas familias las que solicitan esta opción a causa de que a muchos más progenitores que optan por el teletrabajo bien por el hecho que consideran que esta opción reduce las posibilidades de contagio.

Acuerdos del Pleno:

Manifestar el apoyo del Ayuntamiento a que cada centro educativo pueda, en coherencia con su proyecto educativo, optar por el modelo de distribución de la jornada lectiva que considere más adecuado al mismo.

Solicitar al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya que establezcan los mecanismos necesarios para la libre elección.

Que los centros garanticen, cada uno con su gestión, el servicio de comedor para todo el alumnado.

Que la Generalitat de Catalunya garantice y refuerce el sistema de comedor por la vulnerabilidad social y cultural con becas comedor, así como con actividades educativas en horario no lectivo extraescolar”.