S’inicia la tramitació de la venda d’una part d’una parcel·la del polígon Les Planes Baixes

La Junta de govern del 8 de març de 2021 ha aprovat iniciar la tramitació de la venda d’una part d’una parcel·la del polígon Les Planes Baixes de la qual l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès n’és propietari. Es tracta d’un 33,64% d’una parcel·la de 3.532,54 m2, el 66,36% restant és propietat d’una empresa que, a finals de l’any 2020, va fer una oferta de compra per 529.904,03€ de la part de la parcel·la de la qual és propietari l’Ajuntament.

El passat 22 de febrer, l’Ajuntament va sol·licitar un informe previ a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i, posteriorment, el divendres 5 de març, va arribar l’informe favorable de la Generalitat. Aquest punt es va incloure per urgència a la Junta de Govern perquè, aquesta, ja s’havia convocat.

Els diners de la venda es destinaran al projecte de canvi i soterrament de l’enllumenat públic i les canonades d’aigua del barri de la Riba, una inversió prevista per al 2022. Aquest projecte tindrà un cost de més d’un milió d’euros i es finançarà, en part, amb la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020/24 per un import de 273.360,26€ i del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona per un import de 335.000€.

La competència en origen d’aquest punt de la Junta de Govern és del Ple, però aquesta està delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquest punt de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’ha votat amb públic, sinó que s’ha gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició -que no formen part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic la setmana passada. També se’ls va informar que podien assistir presencialment a la votació d’aquest punt.

Després de l’aprovació d’aquest dilluns, que permetrà iniciar el procediment per a la venda de la part d’aquesta parcel·la que és propietat de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, es portarà a aprovació el plec de clàusules en una nova Junta de Govern i, tot seguit, s’obrirà el termini de presentació de propostes.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 8 de marzo de 2021 ha aprobado iniciar la tramitación de la venta de una parte de una parcela del polígono Les Planes Baixes el propietario de la cual es el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès. Se trata de un 33,64% de una parcela de 3.532,54 m2, el 66,36% restante es propiedad de una empresa que, a finales del año 2020, hizo una oferta de compra por 529.904,03€ de la parte de la parcela de la que es propietario el Ayuntamiento.

El pasado 22 de febrero, el Ayuntamiento solicitó un informe previo a la Dirección General de la Administración Local del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Catalunya y, posteriormente, el viernes 5 de marzo, llegó el informe favorable de la Generalitat. Este punto se incluyó por urgencia en la Junta de Gobierno porque, esta, ya se había convocado.

El dinero de la venta se destinará al proyecto de cambio y soterramiento del alumbrado público y las tuberías de agua del barrio de la Riba, una inversión prevista para el 2022. Este proyecto tendrá un coste de más de un millón de euros y se financiará, en parte, con la subvención del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya (PUOSC) 2020/24 por un importe de 273.360,26€ y del Plan de Acción Municipal (PAM) de la Diputación de Tarragona por un importe de 335.000€.

La competencia en origen de este punto de la Junta de Gobierno es del Pleno, pero esta está delegada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante el acuerdo plenario del 4 de julio de 2019. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, este punto del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se ha votado con público, sino que se ha grabado en vídeo y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. Por todo ello, los concejales y concejalas de la oposición –que no forman parte de la Junta de Gobierno Local- recibieron la información sobre la propuesta en su buzón de correo electrónico la semana pasada. También se les informó de que podían asistir presencialmente a la votación de este punto.

Después de la aprobación de este lunes, que permitirá iniciar el procedimiento para la venta de la parte de esta parcela que es propiedad del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès, se llevará a aprobación el pliego de cláusulas en una nueva Junta de Gobierno y, posteriormente, se abrirá el plazo de presentación de propuestas.