S’aprova l’expedient de licitació per a la contractació de la fase 1 de les obres del Poliesportiu municipal

La Junta de govern del 14 de desembre de 2020 ha aprovat l’expedient de licitació per a la contractació de les obres de rehabilitació de la fase 1 del Poliesportiu municipal.

El passat 2 de gener de 2021 es van publicar, al perfil del contractant, els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars de la contractació de les obres de rehabilitació de la fase 1 del Poliesportiu i s’hi van presentar un total de 10 empreses durant el termini establert. La mesa de contractació va valorar les ofertes presentades i va adjudicar provisionalment les obres a l’empresa VORACYS S.L., atorgant-li un termini per justificar el preu anormal, a la baixa, de les obres. Com que l’empresa no ha presentat aquesta justificació, la Junta de Govern del 8 de març ha aprovat:

  • Excloure l’empresa VORACYS S.L. de la licitació per no haver presentat la justificació sol·licitada per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en referència a la seva oferta, per incórrer en una baixa anormal del preu.
  • Requerir a la segona empresa classificada, M y J Grúas S.A. perquè, dins del termini de deu dies hàbils, presenti la documentació justificativa, que acrediti que, efectivament, compta amb els mitjans per dur a terme l’obra i la justificació per haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

La competència en origen d’aquest punt de la Junta de Govern és del Ple, però aquesta està delegada a favor de la Junta de Govern Local mitjançant l’acord plenari del 4 de juliol de 2019. Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan s’actua amb competències delegades del Ple, la sessió se sotmet als mateixos requisits de publicitat que les sessions del Ple, que sí que són públiques. Així ho va declarar la STS 161/2013, de 26 de setembre. Tenint en compte les mesures preses per evitar la propagació de la COVID-19, aquest punt de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local no s’ha votat amb públic, sinó que s’ha gravat en vídeo i ara el publiquem per poder garantir així la seva publicitat. Per tot plegat, els regidors i regidores de l’oposició -que no formen part de la Junta de Govern local- van rebre la informació sobre la proposta a la seva bústia de correu electrònic la setmana passada. També se’ls va informar que podien assistir presencialment a la votació d’aquest punt.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 14 de diciembre de 2020 aprobó el expediente de licitación para la contratación de las obras de rehabilitación de la fase 1 del Polideportivo municipal.

El pasado 2 de enero de 2021 se publicaron, en el perfil del contratante, los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares de la contratación de las obras de rehabilitación de la fase 1 del Polideportivo y se presentaron un total de 10 empresas durante el plazo establecido. La mesa de contratación valoró las ofertas presentadas y adjudicó provisionalmente las obras a la empresa VORACYS S.L. otorgándole un plazo para justificar el precio anormal, a la baja, de las obras. Como la empresa no ha presentado dicha justificación, la Junta de Gobierno del 8 de marzo ha aprobado:

  • Excluir a la empresa VORACYS S.L. de la licitación por no haber presentado la justificación solicitada por el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès en referencia a su oferta, por incurrir en una baja anormal del precio.
  • Requerir a la segunda empresa clasificada, M y J Grúas S.A. para que, dentro del plazo de diez días hábiles, presente la documentación justificativa, que acredite que, efectivamente, cuenta con los medios para llevar a cabo la obra y la justificación por haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

La competencia en origen de este punto de la Junta de Gobierno es del Pleno, pero esta está delegada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante el acuerdo del plenario del 4 de julio de 2019. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no son públicas, pero cuando se actúa con competencias delegadas del Pleno, la sesión se somete a los mismos requisitos de publicidad que las sesiones del Pleno, que sí que son públicas. Así lo declaró la STS 161/2013, de 26 de septiembre. Teniendo en cuenta las medidas tomadas para evitar la propagación de la COVID-19, estos puntos del orden del día de la Junta de Gobierno Local no se han votado con público, sino que se han grabado en vídeo y ahora lo publicamos para poder garantizar así su publicidad. Por todo ello, los concejales y las concejalas de la oposición –que no forman parte de la Junta de Gobierno Local-recibieron la información sobre la propuesta en su buzón de correo electrónico la semana pasada. También se les informó de que podían asistir presencialmente a la votación de dichos puntos.