Pressupost 2021 – Oci i Temps Lliure

El regidor de Festes, Feliu Gil; la regidora de Cultura, Judith Vidal; la regidora de la Gent Gran, Paqui Cepas; i el regidor de Joventut, Fèlix Villazán; ens parlen de les despeses destinades als àmbits de l’Oci i el temps lliure.

El concejal de Fiestas, Feliu Gil; la concejala de Cultura, Judith Vidal; la concejala de la Gente Mayor, Paqui Cepas; y el concejal de Juventud, Fèlix Villazán; nos hablan de los gastos destinados a los ámbitos del Ocio y el tiempo libre.