La Junta de Govern ha aprovat deixar sense efecte la notificació d’un acord -d’adjudicació- de la Junta de Govern del 14 de desembre

La Junta de Govern del dilluns 11 de gener de 2021 ha aprovat deixar sense efecte la notificació de l’adjudicació del subministrament, instal·lació i manteniment de sis càmeres lectores de matrícules, ja que s’hi va detectar una errada. La Junta ha aprovat notificar novament l’acord d’adjudicació i ha declarat improcedent el recurs de reposició presentat per un dels licitadors.

La Junta de Govern Local del 14 de desembre de 2020 va aprovar l’adjudicació del subministrament, instal·lació i manteniment de sis càmeres lectores de matrícules a l’empresa Tradesegur SA. Posteriorment es va notificar aquest acord a l’adjudicatari i a les empreses que van presentar les seves propostes a la licitació. Quan una de les empreses licitadores va presentar recurs de reposició contra l’acord de la Junta, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va detectar una errada en la notificació. Per aquest motiu, la Junta de Govern ha aprovat:

-Deixar sense efecte la notificació de l’acord de la Junta de Govern del 14 de desembre de 2020, de l’adjudicació, per l’errada detectada en la notificació.

-Notificar novament l’acord d’adjudicació amb indicació dels recursos pertinents.

-Declarar la improcedència del recurs presentat, ja que es considera que no és procedent i s’ha de presentar de la forma correcta.

Com que aquest punt de la Junta de Govern es va aprovar amb Competències Delegades del Ple, es va enregistrar un vídeo que es pot veure al canal de Youtube de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 11 de enero de 2021 ha aprobado dejar sin efecto la notificación de la adjudicación del suministro, instalación y mantenimiento de seis cámaras lectoras de matrículas, ya que se detectó un error. La Junta ha aprobado notificar nuevamente el acuerdo de adjudicación y ha declarado improcedente el recurso de reposición presentado por uno de los licitadores.

La Junta de Gobierno Local del 14 de diciembre de 2020 aprobó la adjudicación del suministro, instalación y mantenimiento de seis cámaras lectoras de matrículas a la empresa Tradesegur SA. Posteriormente se notificó este acuerdo al adjudicatario y a las empresas que presentaron sus propuestas a la licitación. Cuando una de las empresas licitadoras presentó recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès detectó un error en la notificación. Por este motivo, la Junta de Gobierno ha aprobado:

-Dejar sin efecto la notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno del 14 de diciembre de 2020, de adjudicación, por el error detectado en la notificación.

-Notificar nuevamente el acuerdo de adjudicación con indicación de los recursos pertinentes.

-Declarar la improcedencia del recurso presentado, ya que se considera que no es procedente y se tiene que presentar de la forma correcta.

Como este punto de la Junta de Gobierno se aprobó con Competencias Delegadas del Pleno, se grabó un vídeo que se puede ver en el canal de Youtube del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.