S’aprova el compte de liquidació definitiva de l’increment de potència elèctrica dels polígons industrials

La Junta de govern del 29 de desembre ha aprovat, provisionalment, el compte de liquidació definitiva de l’operació jurídica complementària de la reparcel·lació del polígon de Les Planes i s’ha obert el període d’informació pública.

El setembre de 2020 va acabar l’obra per a l’increment de potència elèctrica als polígons industrials i, per aquest motiu, ara es procedeix a fer la liquidació final i el tancament de l’obra. El cost total d’aquesta obra, corresponent a les parcel·les del polígon industrial Les Planes, es va valorar en 724.396,01€ (IVA inclòs) i el pagament de les quotes ha anat a càrrec dels propietaris de les parcel·les del polígon industrial. El cost definitiu ha ascendit a 749.922,75€ (IVA inclòs) i, per tant, s’ha aprovat el pagament de la diferència, que és de 24.626,74€. Mitjançant l’aprovació del compte de liquidació definitiu es regularitzaran les liquidacions provisionals practicades pels propietaris de les parcel·les.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 29 de diciembre ha aprobado, provisionalmente, la cuanta de liquidación definitiva de la operación jurídica complementaria de la reparcelación del polígono de Les Planes y se ha abierto el periodo de información pública.

En septiembre de 2020 se terminó la obra para el incremento de potencia eléctrica en los polígonos industriales y, por este motivo, ahora se procede a hacer la liquidación final y el cierre de la obra. El coste total de esta obra, correspondiente a las parcelas del polígono industrial de Les Planes, se valoró en 724.396,01€ (IVA incluido) y el pago de cuotas ha ido a cargo de los propietarios de las parcelas del polígono industrial. El coste definitivo ha ascendido a 749.922,75€ (IVA incluido) y, por tanto, se ha aprobado el pago de la diferencia, que es de 24.626,74€. Mediante la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva, se regularizarán las liquidaciones provisionales practicadas por los propietarios de las parcelas.