S’inicia l’expedient de contractació de les obres d’enderroc de la masia de la Miralba

MASIA LA MIRALBA

El passat dijous 10 de desembre l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va signar un Decret d’alcaldia per aprovar iniciar l’expedient de contractació de les obres d’enderroc de la masia de La Miralba mitjançant contracte menor d’obres, amb un cost de 17.830,93€ (IVA inclòs).

S’emplaça a tres empreses a participar en el procediment de contractació de les obres d’enderroc de la masia de la Miralba i a què presentin les seves ofertes:

  • Obres i Serveis Roig, SA (empresa adjudicatària de l’enderroc de la fassina)
  • Excavacions Gassó, SL (empresa que va quedar segona en la licitació de les obres d’enderroc de la fassina)
  • Excavacions i Transports Rovira, SA (empresa local)

El termini per a la presentació d’ofertes finalitza el divendres 18 de desembre de 2020 a les 15:00 hores. Posteriorment, es valoraran les propostes i s’adjudicarà el contracte menor.

El novembre de 2018 es va adjudicar a l’Ajuntament, mitjançant la Junta de Govern, la finca del carrer Gladiol número 8 de La Miaralba, després que no es pogués adjudicar la venda de la finca per subhasta pública. Posteriorment, el juny de 2020, la Junta de Govern va aprovar el contracte menor per a la redacció del projecte tècnic d’enderroc, la direcció de l’execució de l’obra i la coordinació de seguretat i salut de l’enderroc de la masia de La Miralba. Aquest contracte es va aprovar amb Disseny i Arquitectura Taller Pericial SL. per un import de 5.826,15€ (IVA inclòs). El passat mes de setembre es va aprovar inicialment, també per Junta de Govern, el projecte tècnic d’enderroc de la masia de la Miralba i es va exposar al públic durant 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Com que aquest novembre el projecte ha quedat aprovat definitivament i no s’han presentat al·legacions dins del termini establert, ara s’ha iniciat l’expedient de contractació de les obres d’enderroc de la masia de La Miralba.


CASTELLANO | El pasado jueves 10 de diciembre la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, firmó un Decreto de alcaldía para aprobar iniciar el expediente de contratación de las obras de derribo de la masía de La Miralba mediante contrato menor de obras, con un coste de 17.830,93€ (IVA incluido).

Se emplaza a tres empresas a participar en el procedimiento de contratación de las obras de derribo de la masía de La Miralba y a que presenten sus ofertas:

  • Obres i Serveis Roig, SA (empresa adjudicataria del derribo de la fassina)
  • Excavacions Gassó, SL (empresa que quedó segunda en la licitación de las obras de derribo de la fassina)
  • Excavacions i Transports Rovira, SA (empresa local)

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el viernes 18 de diciembre de 2020 a las 15:00 horas. Posteriormente, se valorarán las propuestas y se adjudicará el contrato menor.

En noviembre de 2018 se adjudicó al Ayuntamiento, mediante la Junta de Gobierno, la finca de la calle Gladiol número 8 de La Miralba, después de que no se pudiera adjudicar la venta de la finca por subasta pública. Posteriormente, en junio de 2020, la Junta de Gobierno aprobó el contrato menor para la redacción del proyecto técnico de derribo, la dirección de la ejecución de la obra y la coordinación de seguridad y salud del derribo de la masía de La Miralba. Este contrato se aprobó con Disseny i Arquitectura Taller Pericial SL. por un importe de 5.826,15€ (IVA incluido). El pasado mes de septiembre se aprobó inicialmente, también por Junta de Gobierno, el proyecto técnico de derribo de la masía de La Miralba y se expuso al público durante 30 días a contar desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT). Como este noviembre el proyecto ha quedado aprobado definitivamente y no se han presentado alegaciones dentro del plazo establecido, ahora se ha iniciado el expediente de contratación de las obras de derribo de la masía de La Miralba.