Calendari del contribuent de l’any 2021

El Ple extraordinari del 4 de desembre de 2020 va aprovar el calendari fiscal per a l’any 2021. Els períodes de pagament en voluntària són els que s’indiquen a continuació.

CONCEPTE PERÍODE DE PAGAMENT
Taxa de conservació cementiri 31/01/2021 – 31/03/2021
Taxa d’escombraries (1r rebut) 31/03/2021 – 31/05/2021
Impost Vehicles tracció mecànica 31/03/2021 – 31/05/2021
IBI urbana (1r rebut) 30/04/2021 – 30/06/2021
IBI característiques especials 30/04/2021 – 30/06/2021
IBI rústica 30/06/2021 – 31/08/2021
Taxa d’Ocupació domini públic 30/06/2021 – 31/08/2021
IAE 30/07/2021 – 30/09/2021
Taxa d’escombraries (2n rebut) 30/07/2021 – 30/09/2021
IBI urbana (2n rebut) 27/08/2021 – 29/10/2021

BASE ofereix el Compte de Pagament Personalitzat, que facilita el pagament en 9 mensualitats dels tributs en venciment periòdic i període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d’un exercici, corresponents a:

  • Impost d’Activitats Econòmiques
  • Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana). 
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu, excepte la taxa de subministrament d’aigua.

El podeu sol·licitar fins al 31 de desembre de 2020 a www.base.cat o presencialment, en qualsevol de les oficines de BASE.

Per a més informació podeu descarregar-vos el tríptic o entrar a l’enllaç: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Tramits/RecaptacioImpostos/Voluntaria/PagamentPersonalitzat/PagamentPersonalitzat.html 


CASTELLANO | El Pleno extraordinario del 4 de diciembre de 2020 aprobó el calendario fiscal para el año 2021. Los periodos de pago en voluntaria son los que se indican a continuación:

CONCEPTO PERIODO DE PAGO
Tasa de conservación del cementerio 31/01/2021 – 31/03/2021
Tasa de basuras (1º recibo) 31/03/2021 – 31/05/2021
Impuesto Vehículos tracción mecánica 31/03/2021 – 31/05/2021
IBI urbana (1º recibo) 30/04/2021 – 30/06/2021
IBI características especiales 30/04/2021 – 30/06/2021
IBI rústica 30/06/2021 – 31/08/2021
Tasa de Ocupación dominio público 30/06/2021 – 31/08/2021
IAE 30/07/2021 – 30/09/2021
Tasa de basuras (2º recibo) 30/07/2021 – 30/09/2021
IBI urbana (2º recibo) 27/08/2021 – 29/10/2021

BASE ofrece el Compte de Pagament Personalitzat, que facilita el pago en 9 mensualidades de los tributos en vencimiento periódico y período voluntario que el sujeto tenga que satisfacer a lo largo de un ejercicio, correspondientes a:

  • Impuesto de Actividades Económicas
  • Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Rústica y Urbana)
  • Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
  • Tasas de vencimiento periódico de carácter colectivo, excepto la tasa de suministro de agua. 

Lo podéis solicitar hasta el 31 de diciembre de 2020 en www.base.cat o presencialmente, en cualquier oficina de BASE.

Para más información podéis descargaros el tríptico o entrar en el enlace: https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Tramits/RecaptacioImpostos/Voluntaria/PagamentPersonalitzat/PagamentPersonalitzat.html