L’Ajuntament modifica la plaça de secretaria-intervenció tenint en compte el que estableix el Reial Decret 128/2018 del 16 de març

AJUNTAMENT BISBAL

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès comptava, fins a la data, amb una secretària que realitzava les tasques de secretària i interventora, ja que el lloc de treball de la Secretaria de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès estava classificat com a classe tercera. Com que l’Ajuntament té un pressupost que supera els 3.000.000 d’euros en l’actualitat, el Reial decret 128/2018, del 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, estipula al seu article 8è que són de classe segona les:

“secretaries d’Ajuntament dels municipis la població dels quals estigui compresa entre 5.001 i 20.000 habitants, així com els de població inferior a 5.001 habitants, el pressupost dels quals superi els 3.000.000 d’euros”.

Amb motiu d’aquest Reial Decret, les places de Secretaria, intervenció i tresoreria de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès estaran diferenciades i ocupades per persones diferents, ja que com estableixen l’article 11 de l’esmentat Reial Decret:

“en entitats Locals la Secretaria de les quals estigui classificada en classe primera o segona, existirà un lloc de feina denominat Intervenció, que tindrà atribuïda la responsabilitat administrativa de les funcions enumerades en l’article 4 d’aquest reial decret”

I l’article 14:

“a les corporacions Locals la Secretaria de les quals estigui classificada en primera o segona classe, existirà un lloc de feina denominat Tresoreria, al qual li correspondrà la responsabilitat administrativa de les funcions enumerades en l’article 5 d’aquest reial decret”.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar l’any 2019 la Relació de Llocs de Treball (RLT), que ja contempla que la plaça de secretaria-intervenció es transformi en tres places: secretaria, intervenció i tresoreria. A més, al pressupost de 2020 ja es va contemplar aquesta separació de places, tenint en compte que el pressupost dels darrers anys ha estat el següent:

Pressupost 2020 (inicial): 4.467.862,53€

Pressupost 2019 prorrogat (definitiu): 5.954.635,42€

Pressupost 2018 (definitiu): 6.440.039,64€

Pressupost 2017 (definitiu):4.754.664,68€

Pressupost 2016 (definitiu): 4.341.051,54€

Per tot plegat, el febrer de 2020 es va sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya la modificació de la classificació del lloc de treball de Secretaria – Intervenció de classe tercera a classe segona; i la creació i classificació dels llocs de treball d’Intervenció de classe segona -categoria d’entrada- i de Tresoreria de classe única. El passat 7 de maig de 2020, el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya va notificar la Resolució per la qual es modifica la classificació del lloc de treball de secretaria-intervenció, passant a classe segona; la creació i classificació dels llocs de treball d’intervenció de classe segona i de tresoreria de classe única, reservats a personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, tal com s’estableix en l’article 6 del Reial Decret 128/2018, del 16 de març.

Durant el mes de setembre es va fer difusió entre els col·legiats i col·legiades –a través dels Serveis Territorials de la Presidència de la Generalitat de Catalunya a Tarragona i de la Diputació de Tarragona – de l’interès de l’Ajuntament de la Bisbal en la provisió del lloc d’Intervenció. No obstant això, no s’ha obtingut resposta per cobrir l’esmentat lloc de treball.

Així doncs, en el moment actual la distribució de les tasques corresponents a cadascuna de les tres categories, queda així:

Plaça de secretari/a:

Segueix ocupada per la persona que fins a la data exercia les funcions de secretaria-intervenció.

Plaça d’intervenció:

No s’ha obtingut resposta per cobrir el lloc de treball d’Intervenció, reservat a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, classificat com a classe segona.

Per tant, s’ha proposat el nomenament accidental per a l’exercici de les funcions del lloc de treball d’Intervenció a una funcionària de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, mentre no es cobreixi la plaça mitjançant la convocatòria d’un interinatge i s’ha enviat a l’Administració local de la Generalitat, que ha aprovat el nomenament provisional –fins que es cobreixi la plaça – havent estat notificat l’Ajuntament el passat 15 d’octubre.

Plaça de tresoreria:

No s’ha obtingut resposta per cobrir el lloc de treball de tresoreria.

Per tant, s’ha proposat el nomenament accidental per a l’exercici de les funcions del treball de Tresoreria a un funcionari de l’Ajuntament de La Bisbal, mentre no es cobreixi la plaça mitjançant la convocatòria d’un interinatge i s’ha enviat a l’Administració local de la Generalitat, que ha aprovat el nomenament provisional –fins que es cobreixi la plaça, havent estat notificat l’Ajuntament el passat 15 d’octubre.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès contaba, hasta la fecha, con una secretaria que realizaba las tareas de secretaria e interventora, ya que el puesto de trabajo de la Secretaria del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès estaba clasificado como clase tercera. Como el Ayuntamiento tiene un presupuesto que supera los 3.000.000 de euros en la actualidad, el Real decreto 128/2018, el 16 de marzo, por el cual se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, estipula en su artículo 8º que son de clase segunda las:

“secretarías de Ayuntamiento de municipios cuya población está comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, así como los de población inferior a 5.001 habitantes, cuyo presupuesto supere los 3.000.000 de euros”.

Con motivo de este Real Decreto, las plazas de Secretaría, intervención y tesorería del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès estarán diferenciadas y ocupadas por personas distintas, ya que como establecen el artículo 11 del citado Real Decreto:

“en las Entidades Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase primera o segunda, existirá un puesto de trabajo denominado Intervención, que tendrá atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el artículo 4 de este real decreto”.

Y el artículo 14:

“en las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase, existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería, al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el artículo 5 de este real decreto”

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó el año 2019 la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que ya contempla que la plaza de secretaría-intervención se transforme en tres plazas: secretaria, intervención y tesorería. Además, en el presupuesto del 2020 ya se contempló esta separación de plazas, teniendo en cuenta que el presupuesto de los últimos años ha sido el siguiente:

Presupuesto 2020 (inicial): 4.467.862,53€

Presupuesto 2019 prorrogado (definitivo): 5.954.635,42€

Presupuesto 2018 (definitivo): 6.440.039,64€

Presupuesto 2017 (definitivo):4.754.664,68€

Presupuesto 2016 (definitivo): 4.341.051,54€

Por todo ello, en febrero del 2020 se solicitó a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat de Catalunya la modificación de la clasificación del puesto de trabajo de Secretaria – Intervención de clase tercera a clase segunda; y la creación y clasificación de los puestos de trabajo de Intervención de clase segunda –categoría de entrada- y de Tesorería de clase única. El pasado 7 de mayo de 2020, el Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya notificó la resolución por la cual se modifica la clasificación del puesto de trabajo de secretaría-intervención, pasando a clase segunda; la creación y clasificación de los puestos de trabajo de intervención de clase segunda y de tesorería de clase única, reservados al personal funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, tal como se establece en el artículo 6 del Real Decreto 128/2018, del 16 de marzo.

Durante el mes de septiembre se hizo difusión entre los colegiados y colegiadas –a través de los Servicios Territoriales de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya en Tarragona y de la Diputación de Tarragona – del interés del Ayuntamiento de la Bisbal en la provisión del puesto de Intervención. No obstante, no se ha obtenido respuesta para cubrir dicho puesto de trabajo.

Así pues, en el momento actual la distribución de las tareas correspondientes a cada una de las tres categorías, queda así:

Plaza de secretario/a

Sigue ocupada por la persona que hasta la fecha ejercía las funciones de secretaria-intervención.

 

Plaza de intervención

No se ha obtenido respuesta para cubrir el puesto de trabajo de Intervención, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, clasificado como clase segunda.

Por lo tanto, se ha propuesto el nombramiento accidental para el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo de Intervención a una funcionaria del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, mientras no se cubra la plaza mediante la convocatoria de un interinaje y se ha enviado a la Administración local de la Generalitat, que ha aprobado el nombramiento provisional –hasta que se cubra la plaza- habiendo sido notificado el Ayuntamiento el pasado 15 de octubre.

 

Plaza de tesorería

No se ha obtenido respuesta para cubrir el puesto de trabajo de tesorería.

Por lo tanto, se ha propuesto el nombramiento accidental para el ejercicio de las funciones del trabajo de Tesorería a un funcionario del Ayuntamiento de La Bisbal, mientras no se cubra la plaza mediante la convocatoria de un interinaje y se ha enviado a la Administración local de la Generalitat, que ha aprobado el nombramiento provisional –hasta que se cubra la plaza, habiendo sido notificado el Ayuntamiento el pasado 15 de octubre.