Avui han entrat en vigor les mesures de la Generalitat per frenar l’increment de casos de Covid-19

Avui han entrat en vigor les mesures de la Generalitat per frenar l’increment de casos de Covid-19.
 
Tres de les mesures -reunions de màxim 6 persones, classes virtuals a les universitats i aforament limitat als actes de culte- resten en suspens, a l’espera de l’autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tal com es detalla en l’apartat 18 de la resolució. Tal com expressa el document: “Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, a excepció dels apartats 4, 6 pel que fa a les previsions que afecten els actes religiosos i 12, l’entrada en vigor dels quals es condiciona a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada a l’empara de l’article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Mentre no entra en vigor l’apartat 4 d’aquesta Resolució, es manté vigent la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d’octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya”.
 
Podeu consultar la resolució publicada al DOGC, aquí: https://docs.gestionaweb.cat/1422/1816959-1379200.pdf
 


CASTELLANO | Hoy han entrado en vigor las medidas de la Generalitat para frenar el incremento de casos de Covid-19.
 
Tres de las medidas -reuniones de máximo 6 personas, clases virtuales en las universidades y aforo limitado en los actos de culto- todavía están en suspense, a la espera de la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), tal como se detalla en el apartado 18 de la resolución. Tal como expresa el documento: “Esta Resolución entra en vigor en la fecha de la publicación en el DOGC, a excepción de los apartados 4, 6 en cuanto a las previsiones que afectan a los actos religiosos y 12, la entrada en vigor de los cuales se condiciona a la previa autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictada a la empara del artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Mientras no entra en vigor el apartado 4 de esta Resolución, se mantiene vigente la Resolución SLT/2480/2020, de 8 de octubre, por la cual se prorrogan las medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Catalunya”.
 
Podéis consultar la resolución publicada en el DOGC, aquí: https://docs.gestionaweb.cat/1422/1816959-1379200.pdf
 
NOVES MESURES COVID-19 - 14 OCT 20