L’alcaldessa Agnès Ferré continua atenent la ciutadania a través del número de Whatsapp 684 416 843

CONNECTA_ALCALDESSA_def

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, continua atenent la ciutadania a través del número de Whatsapp 684 416 843 amb l’objectiu que els veïns i les veïnes li puguin traslladar –de forma directa- les seves preocupacions, suggeriments i propostes. Aquest servei va entrar en funcionament el febrer de 2019 i, des d’aleshores i fins al setembre de 2020, s’ha donat resposta a un total de 251 usuaris i usuàries.

L’alcaldessa bisbalenca ha explicat que “quan vam engegar el servei vam pensar que seria útil perquè els veïns em poguessin contactar a través d’una via de comunicació molt utilitzada que, sovint, és més directa que d’altres, com ara els missatges directes que rebia a l’aplicatiu Messenger de Facebook. El meu número de Whatsapp està obert a tothom i jo miro de respondre els missatges tan aviat com m’és possible”. Ferré ha afegit que “per a l’equip de govern la comunicació amb la ciutadania és clau per saber quines són les preocupacions de les persones de primera mà i així poder treballar per resoldre les diferents problemàtiques que es poden donar en un municipi que, com sabeu, està dividit en nou nuclis de població i de vegades es fa difícil tenir controlats tots els racons. Per això agraïm tant la col·laboració i participació ciutadana, ja que escoltar els bisbalencs de tots els barris ens ajuda a millorar i a poder resoldre més possibles incidències”.

Quant a les normes d’aquest canal de Whatsapp, l’alcaldessa ha explicat que, els usuaris que contactin amb ella a través d’aquesta via hauran de tenir en compte que no s’acceptaran trucades (ni de Whatsapp ni per via telefònica) i que no es tracta d’un telèfon d’emergències ni d’una eina de comunicació que substitueixi els altres canals de comunicació de l’Ajuntament. D’altra banda, els usuaris que decideixin iniciar una conversa per aquesta via, accepten aquestes normes i l’ús de les dades personals que facilitin de forma voluntària, amb l’objectiu de resoldre la consulta, dubte, suggeriment, preocupació o proposta. L’Ajuntament es reserva el dret de bloquejar els números de telèfon que facin un ús indegut d’aquest canal (insults, faltes de respecte, fer arribar un excés de missatges o informació provocant una saturació del servei, insistir a realitzar trucades telefòniques en lloc d’enviar missatges de Whatsapp, etc.).

Informació sobre el tractament de dades dels usuaris:

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:

. El responsable del tractament és l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

. Finalitat del tractament: atendre les persones que sol·licitin informació sobre gestió municipal, tràmits o serveis.

. Persones destinatàries: Les dades que cediu no se cediran a tercers i només seran usades amb la finalitat de resoldre les vostres consultes. Això no obstant, cal que els usuaris tinguin en compte que, mitjançant aquest tipus de comunicació, les seves dades són tractades pel proveïdor del sistema de missatgeria instantània WhatsApp.

. Legitimació: El tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament.

. Termini de conservació de les dades: Una vegada gestionat el tràmit, les vostres dades es conservaran 30 dies.

. Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament.

La batllessa ha recordat que els veïns també tenen a la seva disposició el telèfon del Servei d’Informació i Inspecció Municipal -en aquest cas mitjançant trucada telefònica- per poder informar de qualsevol incidència. És el 678 59 59 59.


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, continúa atendiendo a la ciudadanía a través del número de Whatsapp 684 416 843 con el objetivo de que los vecinos y las vecinas le puedan trasladar – de forma directa – sus preocupaciones, sugerencias y propuestas. Este servicio entró en funcionamiento en febrero del 2019 y, desde entonces y hasta el mes de septiembre de 2020,se ha dado respuesta a un total de 251 usuarios y usuarias.

La alcaldesa de la Bisbal ha explicado que “cuando empezamos a ofrecer este servicio pensamos que sería útil para que los vecinos me pudiesen contactar a través de una vía de comunicación muy utilizada que, a menudo, es más directa que las otras, como por ejemplo los mensajes directos que recibía en la aplicación Messenger de Facebook. Mi número de Whatsapp está abierto a todo el mundo y yo intento contestar a los mensajes tan pronto como me es posible”. Ferré ha añadido que “para el equipo de gobierno la comunicación con la ciudadanía es clave para saber cuáles son las preocupaciones de las personas de primera mano y así poder trabajar para resolver las distintas problemáticas que se pueden dar en un municipio que, como sabéis, está dividido en nueve núcleos de población y a veces se hace difícil tener controlados todos los rincones. Por eso agradecemos tanto la colaboración y participación ciudadana, ya que escuchar a los bisbalenses de todos los barrios nos ayuda a mejorar y a poder resolver más posibles incidencias”.

En cuanto a las normas de este canal de Whatsapp, la alcaldesa ha explicado que, los usuarios que contacten con ella a través de esta vía deberán tener en cuenta que no se aceptarán llamadas (ni de Whatsapp ni por vía telefónica) y que no se trata de un teléfono de emergencias ni de una herramienta de comunicación que sustituya a los otros canales de comunicación del Ayuntamiento. Por otro lado, los usuarios que decidan iniciar una conversación por esta vía, aceptan estas normas y el uso de datos personales que faciliten de forma voluntaria, con el objetivo de resolver la consulta, duda, sugerencia, preocupación o propuesta. El Ayuntamiento se reserva el derecho de bloquear  los números de teléfono que hagan un uso indebido de este canal (insultos, faltas de respeto, hacer llegar un exceso de mensajes o información provocando una saturación del servicio, insistir en realizar llamadas telefónicas en lugar de enviar mensajes de Whatsapp, etc.).

Información sobre el tratamiento de datos de los usuarios:

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, os informamos de que:

  • El responsable del tratamientoes el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès
  • Finalidad del tratamiento:atender a las personas que soliciten información sobre gestión municipal, trámites o servicios.
  • Personas destinatarias:Los datos que cedáis no se cederán a terceros y solo serán usadas con la finalidad de resolver vuestras consultas. No obstante, los usuarios deben tener en cuenta que, mediante este tipo de comunicación, sus datos son tratados por el proveedor del sistema de mensajería instantánea Whatsapp.
  • Legitimación:El tratamiento es necesario para el cumplimiento de las obligaciones atribuidas al Ayuntamiento.
  • Plazo de conservación de los datos:Una vez gestionado el trámite, vuestros datos se conservarán 30 días.
  • Derechos de las personas interesadas:Podéis acceder a vuestros datos, rectificarlos, cancelarlos, oponeros al tratamiento y solicitar su limitación, enviando vuestra solicitud al Ayuntamiento.

La alcaldesa ha recordado que los vecinos también tienen a su disposición el teléfono del Servicio de Información e Inspección Municipal, en este caso mediante llamada telefónica, para poder informar de cualquier incidencia. Es el 678 59 59 59.